ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงศิรัญญา  สุขไชยวรรณ
1.  นางจตุพร  ใจตุ้ย
2.  นางสุทธิพร  ใบแสง
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงนิราภา  จันตา
1.  นางวรรณาภรณ์  ตันป้อม
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงกชพรรณ  ทารกเงิน
1.  นางสาวสุมามาลย์  นาคหอม
2.  นางรุ่งทิพย์  ดิษเสถียร
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายพงศ์พันธ์  -
1.  นางสาวศุภสิริ  สรชัย
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ
1.  นางสาวนันทิยา   นิมงคล
6 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ
1.  นางสาวภัทธนิษฐ์   พินิจสุวรรณ
7 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงพิจิตรตา  บูรภา
1.  นางสาวมะลิ  มนเดช
8 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงปภาดา  เสนาวัฒน์
1.  นางสาวดรุณี  ศิริต๊ะ
2.  นางสาวภณัฐภิฌา  บุญมีมา
9 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงกานต์มณี  เวสกุล
1.  นางสาวสุภัคชญา  แก้วเปี้ย
2.  นางสาวนิศารัตน์  เอกนาม
10 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงณฐพร  อินทร์โพธิ์
1.  นางพนิตพิชา   เตชะสุทธิรัฐ
2.  นางสาวรัตติยา   พรมศักดิ์
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงสิริวิมณฑ์  คำเผ่าไทย
1.  นางสาวศรัญญา  ค้าไม้
2.  นางสาวศิริประภา  บุญเสริม
12 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายบวรพจน์  บุญรัตน์
1.  นางสาวจิราพร  จันเป็ง
13 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตา
1.  นางสุภัชยา  วัชวงษ์
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  บุทองรัตน์
1.  นางสาวขวัญชนก  ทองจิตร์
2.  นางสาววัลลีรัตน์  สารเก่ง
15 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 1.  เด็กหญิงศุภกานต์  นิลเพ็ชร
1.  นายเสริมศักดิ์  บุตรทอง
2.  นางสาวมณธนภร  ทองน้อย
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงปัญญารัตน์  อินชายเขา
1.  นางวราภรณ์  คำปัน
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 1.  เด็กชายปฏิพล  สามัญ
1.  นายปริญญา  ปานจู
2.  นางสาวบงกช  เกตุทอง
18 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงฐิติชญา  เกตุแย้ม
1.  นายธีรยุทธ  สวนลำใย
19 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงพัชรวรรณ  ศรีใสย์
1.  นางสุภาณี  วิชิตพันธุ์
20 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาบุตร
1.  นางสาวดุษณี  แอบคำ
2.  นายจิรายุจักรี  บุญตัน
21 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะพิทักษ์สกุล
1.  นางสุคนธ์   นาเชียงใต้
2.  นางสาวอนุชิดา  บุญอ่อน
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงบัณทิกา  ปัญญาศรี
1.  นางสาวณัชญา  จันทิ
23 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กชายปวเรศ  ลือชาโคตร
1.  นางเจนจิรา  โนทะ
24 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงกมลวรรณ  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
1.  นางสาววิไลลักษณ์  หาญวัฒนสกุล
2.  นางสาวสุคนธ์  อินทร์แก้ว
25 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงนิภาธร  น้ำชำ
1.  นางธันวา  เกียรติการัณย์
26 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กชายนเรศ  สิงคารวงศ์
1.  นางสาวชนาภา  แพงทอง
2.  นางสาวลลิตา  เหมืองแก้ว
27 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กชายเมธากร  คำจ่า
1.  นางมณี  หว่างพัฒน์
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายรัชตะ  ชมศิลป์
1.  นางสาวฐานมาศ  คนหมั่น
29 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงอธิชา  นันตา
1.  นางสาวนิตยา  นันต๊ะจันทร์
30 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กชายวุฒิชัย  วงษ์ธรรม
1.  นางพัชรา  อภัยราช
31 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงธัญพิชชา  วางโต
1.  นางสาวอังสุมารินทร์  รูปงาม
2.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงภัทรมน  ชุนนะวรรณ์
1.  นางสาวกรสิริ  เพ็ชรดี
2.  นายเจษฎา  ปัญญาสิทธิ์
33 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงเนตรนภา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
1.  นางสาววรรณกานต์  วิฐาน
34 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงประภาศิริ  ปิ่นหอม
1.  นางสาววรัญญา  เรือนกาศ
35 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงพรนัชชา  ดีจริง
1.  นางดวงทิพา  พุ่มไม้
36 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชร์กำแหง
1.  นางจันทรา  สืบอ่ำ
37 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงพิชญาภา  เชียงโส
1.  นางสาวสินีนาฎ  เตจ๊ะ
38 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงวรัทยา  ตานัง
1.  นางทัศนาวลัย  หาวา
39 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ถีนา
1.  นางสาวสายทอง  ใจทา
40 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงพัชรพลอย  ดีโนนอด
1.  นางธัญญรัตน์  คำสุรันทร์
2.  นางสุภาภรณ์  นันทญา
41 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงมนธิชา  พระเทพ
1.  นางสาวภัทรีรัช​ฏ​์​   สุวรรณ​พฤกษ์​
2.  นางจารุวรรณ  บัวพิมพ์
42 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงปิยดา  อามาตย์
1.  นางนิภา  ไชยโย
43 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงอพิริสา  กันทิพันธ์
1.  นางกัลยา  ลุผล
44 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงเก็จชญาณัช  อ่านเจริญ
1.  นางกมลวรรณ  พิริยพันธุ์
45 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กหญิงกวินท์ตรา  ชูกำลัง
1.  นายพัฒนพงษ์  ชูกำลัง
46 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูมิภักดิ์
1.  นางพรทิพย์  พวงวราพันธ์
47 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กหญิงคณิศร  จันทร
1.  นางสาวชลดา  รัดบ้านด่าน
48 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงอรวรรณ  บัวป้อม
1.  นางศศิเกษม  รุจิรวรรณคีรี
49 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์
1.  นางสาวศิริมนัส  แสงงาม
2.  นายจะแล  จะพือ
50 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มาลา
1.  นางสมพิศ  ตันติเจริญการ
51 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงปุญญิศา  แก้ววิเศษ
1.  นางสาวพรสวรรค์  การุณยรัต
52 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงปัทมพร  ทองพรหม
1.  นางสาวธนิภรณ์  ธวัชฤกษ์
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่ถอย
1.  นางสาวกัญญา  คงคา
54 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงกาญจณารัตน์  ทัศศรี
1.  นายคชเสนีย์  จันทพิมพ์
55 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองพิทักษ์
1.  นางสาวนิดา  ชุมแสง
2.  นางสาวกวิญรวี   เรืองนวล
56 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงนภสร  บุญมาศักดิ์
1.  นางอังคนี  ฉางข้าวคำ
57 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ขลากระโทก
1.  นางจวยกี  แก้วพวงทอง
2.  นายพิสิษฐ์พล  ตันอินต๊ะ