ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายมนตรี  พนาอนันต์โชติ
2.  เด็กชายสิทธิชัย  แสนบุญตัน
3.  เด็กชายเอกพล  วุ่นพ่วง
1.  นางพัชราพร  รอดแก้ว
2.  นางสาวศุกร์ศรี  ครองแก้ว
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กชายวรายุส  แก้วนาค
2.  เด็กชายกฤษณพงศ์  แย้มวงค์
3.  เด็กหญิงธนภรณ์  กล่ำฮวบ
1.  นายธีระพงศ์  ประดิษฐ์รัตนะ
2.  นางกานดา  เขียวกุล
3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายสงกรานต์  ปาแล
2.  เด็กชายรัชพล  หล้า
3.  เด็กชายบารมี  ลุงชุนนะ
1.  นายอดีต  ถิรจรุงสกุล
4 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นคำ
2.  เด็กชายภูบดินทร์  สุขรินทร์
3.  เด็กชายพัชรดนัย  ใจกล้า
1.  นางน้ำฝน  ชัยเลิศ
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายฐาปนา  ยาดี
2.  เด็กชายณชพล  เฮียงก่อ
3.  เด็กชายลีโอ  ไฟร์คล็อก
1.  นางกมลวรรณ   จารุชาต
2.  นางเบญจมาศ  สังข์จันทร์
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายพันธกานต์  ตุ่นคำ
2.  เด็กชายพรหมพิริยะ  ต๊ะอ้าย
3.  เด็กชายจิรภัทร์  เวทย์ภูมิพันธ์
1.  นางสาววราภรณ์  ภักดีศรี
7 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงรมิดา  สายยิ้ม
2.  เด็กหญิงกุลวดี  สุยะวงษ์
3.  เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มมี
1.  นางชมพูพิศ  จูกัณฑา
8 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายณัฐวุฒิ  คำตา
2.  เด็กชายพงศกรณ์  เตชะธิ
3.  เด็กหญิงพีรดา  เครือศรี
1.  นายสิทธิพงศ์  คำบุญชู
2.  นายบพิธ  ทิพย์ศรี
9 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายคำหลู  ซอ
2.  เด็กหญิงณัฐวดี  สุวี
3.  เด็กหญิงอรจิรา  มั่นธัญญารักษ์
1.  นายวิวัฒน์  ก้อนแก้ว
2.  นายประสิทธิ์  เตวัง
10 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กชายปวรปรัชญ์  คำอุดนะ
2.  เด็กชายธนภัทร  ปู่เงิน
3.  เด็กชายภัทรพล  คำปารี
1.  นายภิญโญ  พึ่งสุข
2.  นายพงศ์พันธุ์  นันตากาศ
11 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายนพดล  หาญล้ำ
2.  เด็กชายพุทธิพงศ์  ธิวงศ์
3.  เด็กชายอนันต์ยศ  สายโอ๊ะ
1.  นางสาวสุทธิพร  ภิญโญ
2.  นางหทัยกาญจน์  บุญตัน
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงอลิสา  คำวงค์
2.  เด็กหญิงธนภรณ์  แคฝอย
3.  เด็กชายอภิรักษ์  คำจันทา
1.  นางวันวิสาข์  จักรพรรดิ์
2.  นางสาวบุญทิน  นาระกันทา
13 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กชายโชคนรินทร์  ทิพรังษี
2.  เด็กชายธนธรณ์  ม่วงทอง
3.  เด็กชายพีรพัฒน์  ฟักอ่อน
1.  นางปาลิดา  ท่าดี
2.  นางสาวจันทรา  นาเจริญ
14 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายนราวิชญ์  เบ็ญจกรรณ์
2.  เด็กชายกาวิน  ยาลังกาญจน์
3.  เด็กชายธนวิชญ์  สุนทรเวช
1.  นายณรงค์ศักดิ์  สมผัด
2.  นางจันทร์ฉาย  พรมใจ
15 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กชายธนภัทร  อินยาศรี
2.  เด็กชายพีรพัฒน์  สายมณีวรรณ
3.  เด็กหญิงอโณทัย  เลิศชุ่ม
1.  นางนวรัตน์  สนมฉ่ำ
2.  ว่าที่ร้อยตรีจีราภรณ์  ตุ้ยเต็มวงศ์
16 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเหลา
2.  เด็กหญิงกนกพร  ซ่ามยอง
3.  เด็กชายวัชรพล  บุษบง
1.  นางสาวกัญญนัทธ์   ปินตาปวง
2.  นางสาววัชราภรณ์  วนสัณฑ์วงกต
17 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายวรพล  พระพินิจ
2.  เด็กชายจารุวัฒน์  กล่ำบุตร
3.  เด็กชายพลกฤต  เรืองฤทธิ์
1.  นางสาวกชพรรณ  ปิ่นเดช
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  เด็กชายยุทธชัย  ดอยผดุง
2.  เด็กชายธีรวุฒิ  ชัยกมลสกุล
3.  เด็กชายธนกร  ตระกูลพสุพชระ
1.  นายภานุวัฒน์  บุญมาก
2.  นายเชียรพิทย์  แซ่ย่าง
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายเกริกศักดิ์  ธิคำ
2.  เด็กชายอชิววิทย์  ปริวาท
3.  เด็กชายธนวุฒิ  มาดเหง
1.  นายดัด  ใจปัญญา
2.  ว่าที่ร้อยตรีวีรพัชร์  เพชรหาญ
20 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายคุณานนต์  ทองศรี
2.  เด็กชายพิตตินันท์  ใจเที่ยง
3.  เด็กชายธนากร  บัวขวัญแท้
1.  นายภุชงค์   ชาญชัยวีระพันธุ์
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กชายณัฐพล  จิตรจงคีรี
2.  เด็กชายธนวิชญ์  สาครจรูญ
3.  เด็กชายนรินทร์  ปินตาถา
1.  นางสาวรานี  ชุมภู
2.  นายสหพล  อินทร์วงศ์
22 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กชายประชา  เดชานุทิศ
2.  เด็กชายเอกภพ  มนต์กัลยา
3.  เด็กชายฐิติวุฒิ  -
1.  นายเสฏฐวุฒิ  เอี้ยงอ้าย
2.  นายสมัย  เกี๋ยงวงษ์
23 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กชายชยพัฒน์  แสงสว่าง
2.  เด็กชายพชรพล  ด้วงอ่ำ
3.  เด็กชายนพรัตน์  สุขเกิด
1.  นายสมโภชน์  เอมหงษ์
2.  นางนริศรา  พึ่งเพียร
24 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองนวล
2.  เด็กหญิงกันต์ชนก  บุญนาค
3.  เด็กหญิงบันฑิตา  ขวัญตา
1.  นางเพชรรัตน์  ทรัพย์วิเชียร
2.  นางสาวน้ำเพชร  เจริญศรี
25 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงณัฐชญา  เมืองติ๊บ
2.  เด็กหญิงเมย์รัญญา  ก๋าวิตู
3.  เด็กหญิงอินท์อร  สาวะเนตร
1.  นางทัตพร  กาศเกษม
2.  นางอรัญญา  ยอดหาญ
26 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กชายวรเมธ  มันพร้าว
2.  เด็กชายลัทธพล  ทองมูล
3.  เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แซ่ฉั่ว
1.  นางเอมอร  นาคเอี่ยม
2.  นางสาวรัศมี  แมนไธสง
27 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กชายสะตือ  ลุงทูน
2.  เด็กชายนพคุณ  วรรณพรหม
3.  เด็กหญิงฉัตรพร  คำภิโล
1.  นางสาวดลนภา  เตจ๊ะวงค์
2.  นางสาววีรยา  ศิรินาม
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายภูริ  แก้วแสงจันทวงค์
2.  เด็กชายชิษณุพงศ์  สันโดษ
3.  เด็กชายภูมิพัฒน์  อัดทะวงค์
1.  นางสุนีพร  เวียงทอง
2.  นายสุทธิพงษ์  กรุณา
29 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายนพรัตน์  มโนชัย
2.  เด็กชายจีรวัตร  มะโน
3.  เด็กชายศุภกร  ทรัพย์สอาด
1.  นายธนบูลย์  แสงตาหล้า
30 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายไอศูรย์  ธนพัฒน์บัณฑิต
2.  เด็กชายพีรวิชญ์  บุญชู
3.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะมาวิรัญ
1.  นางสาวกฤติมุข  สุวรรณ
31 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายนนทพันธ์  ต๊ะสัก
2.  เด็กชายกฤษกรณ์  ไกรเดช
3.  เด็กชายพลภัทร  อุสาน์ใจ
1.  นายภาดล  อุสาน์ใจ
32 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงต๋า
2.  เด็กชายกิตติ  ลุงหริ่ง
3.  เด็กหญิงวรณัฎฐ์  จันทร์พูล
1.  นางสาวกุลธิดา   ละคำปา
33 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงศราวดี  อุทัย
2.  เด็กหญิงศันสนีย์  เกตุมณี
3.  เด็กชายศักดิ์ชัย  นะยะเนตร์
1.  นางจิณัฐตา  นุตภิบาล
2.  นางสาวกรองกาน  บัวตูม
34 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายสุวินัย  สีตาแสง
2.  เด็กชายณัฐพัชร  ต๊ะมา
3.  เด็กชายโกวิท  โกะซอล
1.  นางวรุณี  ภูเขียว
35 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กชายวสันต์  แสงเมล์
2.  เด็กชายอนุชา  แสงหัตถะ
3.  เด็กชายทรงพล  เมฆฉาย
1.  นายไพรัช  ตรงสกุล
36 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีสะอาด
2.  เด็กชายรัฐพล  สืบสาย
3.  เด็กชายอธิราช  บัวเกตุ
1.  นายสังเวียน  คำเปล
2.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
37 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายนนท์  ปั่นต๊ะ
2.  เด็กชายบดินทร์  วงค์แปง
3.  เด็กชายพู  นายเล็ก
1.  นายวรวัฒน์  ใจกองคำ
2.  นายบรรจง  สุระมิตร
38 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงวรัชญา  ผูกอ้น
2.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ครุธดี
3.  เด็กหญิงจีราวรรณ  แก้วทุ่ง
1.  นางสาวสุภาวดี  พรมสอน
39 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายเชษฐ์ณรงค์  จีนใจตรง
2.  เด็กชายปวิณวัชร์  เจียมทอง
3.  เด็กชายวิทยา  เอี่ยมอ่อน
1.  นางนิสากร  พันธุ
40 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายสิปปกร  จันทร์เชื้อ
2.  เด็กชายรัฐภูมิ  ชีวะรัตน์
3.  เด็กชายฐิติกร  พูลหมี่
1.  นายเอกสิทธิ์  สง่าวงษ์
2.  นายสัมผัด  แก้วเอี่ยม
41 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลคำ
2.  เด็กชายเฉลิมชัย  พลคำ
3.  เด็กชายศรัณยภัทร  บุญนำ
1.  นายภาณุศร  กติยา
2.  นายลิขิต  ทะนุกิจ
42 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ศรีสุพล
2.  เด็กชายชาคริต  กลิ่นหอม
3.  เด็กชายอิทธิมนต์  พูลชัย
1.  นางสาวประนอม  กันสีเวียง
2.  นางรัชนีวรรณ  ธรรมวงค์
43 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กชายศุภวิชญ์  เจษฎากุลอนุชิต
2.  เด็กชายกรรชัย  สมสุขเสมา
3.  เด็กหญิงปาลิดา  สะท้านขุนเขา
1.  นายศรพิชัย  พันธ์ปัญญากรกุล
2.  นางสาวดรุณี  กวีสานต์
44 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายไกรวิน  ศรีอาณกร
2.  เด็กชายชาติสยาม  แซ่จู
3.  เด็กชายกิตติภณ  วรรณมณี
1.  นางสาวพัชรี  มณียัง
2.  นางสาววัลลีรัตน์  สารเก่ง
45 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กชายนพกร  บุญสิงห์
2.  เด็กชายอนุภัทร  ยามี
3.  เด็กชายรัฐพล  ชัยสาร
1.  นายปิยะ  ยามี
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กชายศักดินนท์  กาล้อม
2.  เด็กชายชัยพร  สิทธิกัน
3.  เด็กชายอลงกรณ์  รัตนมาลี
1.  นายพัลลภ   มาลัย
2.  นายธวัช   ยะถา
47 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงรติมา  ชมภูเทพา
2.  เด็กหญิงชลดา  อินหลี
3.  เด็กหญิงวริศรา  สุภาสืบ
1.  นางจิตราวดี  สละชุ่ม
48 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายอภิชาติ  เดชสำเภา
2.  เด็กชายนฤเบศวร์  พรมวัง
3.  เด็กชายวิศรุต  อุโมงค์
1.  นายสมบัติ  มาลา
2.  นางบังอร  ศุภเกียรติบัญชร
49 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงศุภรัตน์  ลุงต๊ะ
2.  เด็กชายอาทิตย์  บุญมา
3.  เด็กชายพานิช  สัตย์ธัญญากุล
1.  นางสาวณฐมณ  มาเมืองกล
50 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงอรอุษา  สืบเหล่ารบ
2.  เด็กหญิงทอฝัน  ฉ่ำเอี่ยม
3.  เด็กหญิงขวัญทวี  เพ็งอ่วม
1.  นางชญานิษฐ์  จันทรมณี
51 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กชายทัตเทพกานต์  พลทิพย์
2.  เด็กชายณัฐกรณ์  ดอนอินชัย
3.  เด็กชายจักรพงษ์  โพธิวัง
1.  นางโสภิดา  เย็นทรวง
2.  นางสาวพัชราพรรณ  อุ่นอก
52 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วพันธ์
2.  เด็กชายวรวิช  อุทัย
3.  เด็กชายศุภกรณ์  สืบจันทร์
1.  นางกันทิมา  งามชัยชูสิทธิ์
2.  นายพิภพ  เนียมพา
53 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายธนากร  คำงาม
2.  เด็กชายธนากร  พุทธิกา
3.  เด็กชายจักรพันธ์  จำปาโชค
1.  นางสาวรุ่งนภา  ขัติยศ
2.  นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีสมโภชน์
54 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กชายเกริกไกร  สมแวง
2.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุจา
3.  เด็กชายธนาธิป  สายอินต๊ะ
1.  นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
2.  นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
55 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กชายสุรเดช  -
2.  เด็กชายวันเด็ก  -
3.  เด็กชายสุทธินนท์  ตระหง่านกุลชัย
1.  นายณัฐพงศ์  เกิดกล้า