ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงชาญสิรี  พันธ์ชัยศรี
2.  เด็กหญิงปิยนุช  สติมั่น
3.  เด็กหญิงนภาพรรณ  อยู่ลือ
1.  นายชวิศ  ปานันท์
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กชายดนัยพงษ์  ก้อนคำ
2.  เด็กชายคมเพชร  สิงห์พา
3.  นายกิตติทัต  ดาใจคำ
1.  นายเอกชัย  พรมเทพ
2.  นายเอนก  บุญชูภักดิ์
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายติณห์ชัชชัย  อุ่นญาติ
2.  เด็กชายชยกร  เลี้ยงพรม
3.  เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ตุ้ย
1.  นายสุขุมพันธ์  รักพงษ์
4 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายภูมิพิทักษ์  เนมหาวัน
2.  เด็กชายชัยวัฒน์  เตชะ
3.  เด็กชายพงศ์ศุลี  แสงบุญเรือง
1.  นายดำเกิง  แก้วเมือง
2.  นายจีรพงษ์  นวลอนงค์
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวจิตกันยา  ทองจิตร์
2.  นางสาวขวัญฤทัย  เต็งอินทร์
3.  นายพัชรพล  นิติกุล
1.  นายทวีศักดิ์  จตุแสน
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงพรทิพย์  เวียงจันทร์
2.  เด็กหญิงสุพิชญา  คำเผี่ยน
3.  เด็กหญิงธนัชชา  อินทร์ช่วย
1.  นางบุษดี  บะคะ
2.  นายนิกร  คงแท้
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายธีรภัทร  หนิ้วสม
2.  เด็กชายธนวินท์  ประเสริฐ
3.  เด็กชายชยางกูร  หล้าสุยะ
1.  นายณรงค์ศักดิ์  สมผัด
2.  นางจันทร์ฉาย  พรมใจ
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กชายนฤเบศ  นาคแก้วเทศ
2.  เด็กชายนรวิชญ์  สิงโห
3.  เด็กชายณัฐกิตต์  วงศามั่น
1.  นางสาวนันทกานต์  จิรังกรณ์
2.  นางสาวศรินทร์ทิพย์  กริมเขียว
9 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายอัคพล  สุขสอาด
2.  เด็กชายจิรวัฒน์  แจ่มใจ
3.  เด็กชายสหรัฐ  สมศรี
1.  นางพวงลักษ์  เผ่าต๊ะใจ
2.  นายอธิวัฒน์  ทาเป็ก
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กชายภูริพัฒน์  เดชโนนสังข์
2.  เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ณัฐฐกุลนันท์
3.  เด็กหญิงวรรณพร  หุ่นสุวรรณ์
1.  นายณัฐวัฒน์  ชัยมงคล
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายพีรพัฒน์  ปันสุรินทร์
2.  เด็กชายชนกานต์  วงค์แสนสี
3.  เด็กชายวรธน  ถุงแก้ว
1.  นายศุภกันต์  สุขรอด
2.  นางพึงฤทัย  กาศทิพย์
12 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายนพรัตน์  กุลคิด
2.  เด็กชายศุภฤกษ์  มาเพ็ง
3.  เด็กหญิงชญาฎา  เขียวสี
1.  นายณัฐวุฒิ   ยอดจันทร์
2.  นางกฤชอร   ใยดี
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายธนกฤษ  ไม่มีชื่อสกุล
2.  เด็กชายทองสุข  ไม่มีชื่อสกุล
3.  เด็กชายสมควร  ทิพย์นารารัตน์
1.  นางเหมือนฝัน  มีทรัพย์
14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายอภิสิทธิ์  ธูปทอง
2.  เด็กชายพงษ์พร  นันทโคตร
3.  เด็กชายวิโรจ  ราชชมพู
1.  นายวีรวัฒน์  ม่วงมิตร
2.  นางจุฑารัตน์  เรณุมาน
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายณัฐพล  จันต๊ะนาเขต
2.  เด็กชายทยากร  แซ่ล้อ
3.  เด็กชายกิตติธัช  ศิริวรรณ์
1.  นายบัณฑิต  ใจบินตา
16 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายชญานนท์  อนุกูล
2.  นายชัยวัฒน์  ใจว่อง
3.  นายอภิสิทธิ์  แจ่มเกตุ
1.  นางณัชเพ็ญฤดี  กอบชัย
17 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายเอกรินทร์  รอดพึ่ง
2.  เด็กชายพศิน  พานรอง
3.  เด็กชายพงศกร  เรดี
1.  นายณัฐทกร  เงียบสดับ
18 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายเจษฎากร  อุดแปง
2.  เด็กชายธรรมนิตย์  จึงมีชัย
3.  เด็กชายศิริชัย  ศรีใบหนา
1.  นางสาวสมพร  สุรินทร์กุล
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กชายรุ่งโรจน์  พงษ์น่วม
2.  เด็กชายกิตติ  สว่างรุ่งเรืองกุล
3.  เด็กชายศตวรรษ  น้อยเล็ก
1.  ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  แสงยิ้ม
2.  นายทักษ์พงษ์  วงค์เห็น
20 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงสุจิรา  พูลชนะ
2.  เด็กหญิงวัชรินทร์พร  เพิ่มพูล
3.  เด็กหญิงมัฑนา  อำนวยพงษ์
1.  นางสาวปิยมนต์  เนียมหอม
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายณัฐนนท์  กันนะวงค์
2.  เด็กชายณัฐพัชร์  ลิบาล
3.  เด็กชายธีรพล  แซ่ลี่
1.  นางสาวพัชรี  มณียัง
2.  นางสาววัลลีรัตน์  สารเก่ง
22 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายนันทิพัฒน์  สุภามี
2.  เด็กชายนัทธพงศ์  จินาวัน
3.  เด็กชายญาณารณพ  อินตาวงค์
1.  นายมิตรชัย  สังสถิตย์
23 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงอังคนาภรณ์  ณ พัทลุง
2.  เด็กชายศุภโชค  โพธิ์ใคร
3.  เด็กชายฐิติกร  ยอดโปร่ง
1.  นายสุจริต  แสงอรุณ
2.  นายกิตติกรณ์  โพธิ์ดี
24 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายสุพจน์  ทินชัยลังกา
2.  เด็กชายอภิชัย  ชัยวงค์
3.  เด็กชายเปา  ลู
1.  นายบรรจง  สุระมิตร
2.  นายวรวัฒน์  ใจกองคำ
25 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายธีรวัฒน์  ทองนอ
2.  เด็กชายอิทธิพล  บุตรศรี
3.  เด็กชายประจักษ์  ป้องที
1.  นางศิรินภา  จันทบาล
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายญาณพัฒน์  ก๋าใจ
2.  เด็กชายแดนพิชัย  ศิริวรรณ
3.  เด็กชายภานุ  นามธรรม
1.  นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด
2.  นางดวงสุดา  โพธิ์ยอด
27 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายธนะวรรชน์  ทองคำ
2.  เด็กชายพีรพล  สุวรรณโณ
3.  เด็กชายสมรัก  ปั้นเนตจร
1.  นายวิจิตร  วงษ์ทอง
28 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายธนพัฒน์  ปรางประเสริฐ
2.  เด็กชายณัฐนันท์  ปั้นนาค
3.  เด็กชายกรรชัย  เกตุจิ๋ว
1.  นางสาววันวิสา  ผจญศิลป์