ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวปรียาภรณ์  จันต๊ะหลัก
2.  นางสาวพิจิตรา  ปินทิพย์
3.  นายเทวารัณย์  บัติแก้ว
1.  นายเอนก  บุญชูภักดิ์
2.  นายกร  เปลื้องนคร
2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายกรชวัล  เฌอมือ
2.  นายอัครพล  พรมรส
3.  นางสาวนภัสสร  อุปนันชัย
1.  นายจีระศักดิ์  จันทรังษี
3 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นายนพคุณ  พลายชุมพล
2.  นายอนาวิน  เอี่ยมละออ
3.  นายนิติภูมิ  กลิ้งนาราง
1.  นายเอกสิทธิ์  ทับทอง
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นายอดิศัย  เติมสวัสดิ์เสนี
2.  นายจักรินทร์  ปันตา
3.  นายพันยุทธ  นนท์ธี
1.  นายทวีศักดิ์  จตุแสน
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวพิชามญชุ์  วังคีรี
2.  นางสาวธิดารัตน์  กิ๊กขุนทด
3.  นางสาวอภิญญา  หน่อหร่าย
1.  นายนิกร  คงแท้
2.  นางบุษดี  บะคะ
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวดวงหทัย  นาไข่
2.  นางสาวยอดมณี  ยอดเกิด
3.  นายบุญพิทักษ์  สมบูรณ์
1.  นายมานพ  ภมรพิบูลย์
2.  นายมานิตย์  โลหะวณิชย์
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายศิวกร  ปิ่นทอง
2.  นายประชา  จี้เพ็ชร
3.  นายพีรภัทร  แพงพฤกษ์ภูมิ
1.  นายธนภัฏ  รู้สมัย
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายจักรี  ประจักษ์ภูปัญญา
2.  เด็กชายกรวิก  แก้วจินดา
3.  นายวัชระ  พร้อมสุข
1.  นายจอมกิตติ  จองสุริยภาส
2.  นายภานุพันธ์  ยะอนันต์
9 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายวรรธนัย  แซ่กู้
2.  นายยงยุทธ  คงเนียม
3.  นายรัฐธรรมนูญ  สีเสือ
1.  นายทรงกรด  ไชยวุฒิ
2.  นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  นายศุภวัฒน์  คูณกลาง
2.  นายจักรเพชร  หาพุทธา
3.  นายนายปวริศร  บัวช้อย
1.  นายถนอมศักดิ์  แปววัง
11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวภัทรีรา  ยศใจสุรินทร์
2.  นางสาวอลิษา  อุดแก้ว
3.  นางสาวเกศรินทร์  ตามา
1.  นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
12 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายชานันท์  แสนว่าง
2.  นายนิรุทธ์  แสนโซ้ง
3.  นายปฏิพัตร  ข้ามสาม
1.  นายเชาว์ลิต  สุดวังยาง
2.  นายจันทร์  มณีวรรณ
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นายสุธิราช  บุญสติ
2.  นายนาวิน  กาวีระ
3.  นายณัฐพงศ์  สังข์ทัศ
1.  นายกลยุทธ  เปียอยู่
14 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นางสาวสุภาพร  งามล้น
2.  นายสุทธิศักดิ์  พยัคฆา
3.  นายวัฒนา  แกล้วคชสาร
1.  นางสาววิจิตราภรณ์  ลือภักตรา
2.  นางน่ารัก  อินทรเรืองศร