ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นประถมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กหญิงลลิตา  ภมรหิรัญ
2.  เด็กหญิงเตส่าพอ  ไม่มีนามสกุล
3.  เด็กหญิงมาริสา  ไม่มีนามสกุล
4.  เด็กหญิงศรันย์พร  ตุ่นคำแดง
5.  เด็กหญิงอุรวดี  สะการะคีรี
6.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนาธีระกิจ
7.  เด็กหญิงชุลี  จิตรจงคีรี
8.  เด็กหญิงนวลจันทร์  มิตรละม่อม
9.  เด็กหญิงนภาพร  ไกรยุทธคีรี
1.  นายพรหมพิริยะ  เครือใจ
2.  นายไรวินทร์  ชินสุขคีรี
2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงปรียารัตน์  ทศพงศ์เลิศสกุล
2.  เด็กหญิงไอริษา  อยู่สบาย
3.  เด็กหญิงพรติยา  นอบเผือก
4.  เด็กหญิงอรินยา  ชูชัย
5.  เด็กหญิงชนกภัทร์  รูปหุ่น
6.  เด็กหญิงจีระปภา  วิวรรณ์
7.  เด็กหญิงกิตติพร  บุญเจริญ
8.  เด็กหญิงน้ำฝน  มณีสุข
9.  เด็กหญิงรุ่งนิภา  บัวหอม
1.  นายนิธิภัทร  หอมกระทุ่ม
2.  นายศรายุทธ  แก้วบาง
3 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงกัญจรัตน์  สายหยุด
2.  เด็กหญิงจิตราวดี  รัตนบุตร
3.  เด็กหญิงศศิกานต์  จิตณรงค์
4.  เด็กหญิงรัตนาพร  เรือนเพ็ง
5.  เด็กหญิงภัคจิรา  ทะกาศ
6.  เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง
7.  เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง
8.  เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี
9.  เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริลักษณาวดี
1.  นางผุสดี  นันทวิเชียร
2.  นางสาวศิริพรรณ  จุลกาฬ
4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงณัฏฐิกา  รอดกุน
2.  เด็กหญิงภัณธิตา  ม่วงทอง
3.  เด็กหญิงสุภัสสร  ดินเพชร
4.  เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมืองศรี
5.  เด็กหญิงสิริยากร  สระแก้ว
6.  เด็กหญิงกานตรัตน์  เสาร์ไส
7.  เด็กหญิงรมิตา  ถาวร
8.  เด็กหญิงปาริตา  ควบคุม
9.  เด็กหญิงชุติมณฑน์  จีรพรต
1.  นางจิราพร   หลงแย้ม
2.  นางอัจฉรา    รู้สมัย
5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงรวงข้าว  โอ่โดเชา
2.  เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กลิ่นหอม
3.  เด็กหญิงฐิตาภา  กลิ่นหอม
4.  เด็กหญิงอังคณา  แดงหล้า
5.  เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาเสาร์
6.  เด็กหญิงธีรกานต์  กุมกัน
7.  เด็กหญิงณัฐธีรา  สีนอง
8.  เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนควบ
9.  เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักแน่น
1.  นางสุภาณี  วิชิตพันธุ์
2.  นางณิชาวีร์  สว่างพนาพันธุ์
6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
2.  เด็กหญิงสุนารี  ตัน
3.  เด็กหญิงจีจี้  มีทรัพย์
4.  เด็กหญิงกาญจนา  ปวนปินตา
5.  เด็กหญิงชวิศา  นามใหม่
6.  เด็กหญิงญาธิดา  อินทร์ธรรม
7.  เด็กหญิงแสนดี  อิ่นคำ
8.  เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
1.  นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2.  นายวีระเชษฐ์  วรรณรส
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงพอรนัฏฐ์  ถิรดำรงชัยภัทร
2.  เด็กหญิงอลิษา  แก้วบุดดา
3.  เด็กหญิงศุภสุตา  บุญยศ
4.  เด็กหญิงทิพรัตน์  สุขเกษม
5.  เด็กหญิงสุภาพร  ไทยเทเวศร์
6.  เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญนิตฐี
7.  เด็กหญิงนภาพร  ใจเกรียงไกร
8.  เด็กหญิงแพรวพรรณ  นพคุณ
9.  เด็กหญิงกมลศิริ  จินวงษ์
1.  นางนาตยา  ศิลป์ประเสริฐ
8 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงปานวาด  เทพนิกร
2.  เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต
3.  เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล
4.  เด็กหญิงกชพร  น้อยวรรณะ
5.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว
6.  เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สายตรง
7.  เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว
8.  เด็กหญิงกมลวรรณ  จูกันทา
9.  เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อสายมาก
1.  นางไพลิน  จารี
2.  นายสุริ  บงกชศรีจินดา