ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงณิชาภัทร  สวนทา
2.  เด็กหญิงน้ำฝน  จะยี่
3.  เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรือนปิน
4.  เด็กหญิงมายซาร่า  บินตีซูลกีฟลี
5.  เด็กหญิงยุพารัตน์  ปันทะตั๋น
6.  เด็กหญิงกชพร  หลวงจันทร์
7.  เด็กหญิงชนกนันท์  ยอดยิ่ง
8.  เด็กหญิงนภัสสร  ปาลี
9.  เด็กหญิงชมพูเนกข์  ตันตลา
1.  นางศิริอาภรณ์  กองทองพิพัฒน์
2.  นายฤทธิพร  ไชยวงค์
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงคณัสนันท์  คุ้มภัย
2.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
3.  เด็กหญิงอาทิมา  เชียงลอย
4.  เด็กหญิงวิภาวี  พันธ์สน
5.  เด็กหญิงอภิสรา  อิ่มเอิบ
6.  เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล
7.  เด็กหญิงจินตภา  จ่อนตะมะ
8.  เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่ขำมี
9.  เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำปั้น
1.  นายศักดา  สีเมืองแก้ว
3 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 1.  เด็กหญิงทวีพร  มหาชัย
2.  เด็กหญิงชลดา  ปกรณ์พาณิชย์กุล
3.  เด็กหญิงปรียาดา  ไพบูลย์วัชราภรณ์
4.  เด็กหญิงเมตตา  ทำเล็ก
5.  เด็กหญิงศิราพรรณ  เกี๋ยงพรหม
6.  เด็กหญิงอังคณา  บุญญาคุ้มโชค
7.  เด็กหญิงกชกร  ชวอนันต์กุล
8.  เด็กหญิงกนกพร  สุชูโชคอำนวย
9.  เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจต๊ะ
1.  นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
2.  นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงฐิติกานต์  วัยวัต
2.  เด็กหญิงอรปรียา  ทองดอนพุ่ม
3.  เด็กหญิงพรกนก  พุดดวง
4.  เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  แก้วชู
5.  เด็กหญิงสมาพร  ปานมณี
6.  เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จงแจ่มฟ้า
7.  เด็กหญิงพรรณพัชร  ภักดี
8.  เด็กหญิงนันทพร  ปิ่นทอง
9.  เด็กหญิงภริตา  จำปางาม
1.  นายสุริเทพ  รักบัว
2.  นายกฤษฎา  ม่วงวงษ์
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงปีย์รดา  ขัตติวงษ์
2.  เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์บุญมา
3.  เด็กหญิงกุศรินทร์  ปิยวัฒน์
4.  เด็กหญิงณัฐชา  ขวัญเมือง
5.  เด็กหญิงเจนกานต์  สุวรรณโน
6.  เด็กหญิงอรอนงค์  เส็งสุวรรณ์
7.  เด็กชายจารุวัฒน์  จันทร์ศรี
8.  เด็กชายเอกลักษณ์  เขาอิน
9.  เด็กหญิงอลิษา  อะนาวัน
1.  นายเลอพงษ์  กัณหา
2.  นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงกัลยกร  ชาธรรมมา
2.  เด็กหญิงณัฏฐภัทร  สีชมภู
3.  เด็กหญิงปิยภรณ์  ธิปวง
4.  เด็กหญิงหทัยภัทร  ภูมะตัน
5.  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์เทพ
6.  เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจชำนาญ
7.  เด็กหญิงณัฐวดี  เรือนแก้ว
8.  เด็กหญิงศณัฐชา  จันทร์ชุม
9.  เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วมาลุน
1.  นายสรณัฐ  แก้วศรี
2.  นางสาวกนกวรรณ  ชิดชาญชัย
7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะระมูลี
2.  เด็กหญิงฐิติภา  พันธิจันทร์
3.  เด็กหญิงอมิตา  เข็มทอง
4.  เด็กหญิงอรวี  แสนย้าง
5.  เด็กหญิงอภิญญา  ขันแก้ว
6.  เด็กหญิงวีรินทร์  มะโนโฮ้ง
7.  เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  ชัยมงคล
8.  เด็กหญิงพิยดา  พลับพิกุล
9.  เด็กหญิงเพชรดา  สะเอียบคง
1.  นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
2.  นายฉลองรัตน์  ทิพย์สุวรรณ
8 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงศศิกานต์  พาทีพิเคราะห์
2.  เด็กหญิงกิตติยา  จักรคำ
3.  เด็กหญิงบุษกร  ปัญญาเพิ่ม
4.  เด็กหญิงจ๋ามพอง  ลีเชียงปิง
5.  เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงอ่อง
6.  เด็กหญิงเงิน  ปัญญา
7.  เด็กหญิงหมวยขาว  แสงแก้ว
8.  เด็กหญิงคำผล  ลุงอ่อง
9.  เด็กหญิงนิตยา  ชาญดารากร
1.  นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
2.  นายอธินันท์  บุตรเปา
9 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภัทรภรณ์สกุล
2.  เด็กหญิงวรรณภา  หมายชม
3.  เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญเพิ่มพูล
4.  เด็กหญิงฐิติรัตน์  จับดี
5.  เด็กหญิงพรจรัส  คำลี
6.  เด็กหญิงพัชรพรรณ  รัตนประภา
7.  เด็กหญิงณัฐนิชา  ขอบรูป
8.  เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจบุตร
9.  เด็กหญิงนรียา  ทาคุณ
1.  นางสุกัญญา  ปัญโญ
2.  นายสรายุทธ  วังเย็น
10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
2.  เด็กชายศิริพร  กาบทอง
3.  เด็กชายวีระวัฒน์  ชะวาลิต
4.  เด็กชายพันรักษ์  ปานะคำ
5.  เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
6.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพศาล
7.  เด็กหญิงกมลทิพย์  เกตุบำรุง
8.  เด็กหญิงรพีพร  แสงเนตร
9.  เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งกระจ่าง
1.  นางสาววลัยกร  เกตุทนงค์
2.  นายกนวุฒิ  ทัพกฤษณ์
11 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงรัตน์ติกาญณ์  จันทร์เนย
2.  เด็กหญิงนิตยา  อยู่ทุ่ง
3.  เด็กหญิงนิธินันทร์  หาทองคำ
4.  เด็กหญิงสุกัญญา  ครุฑจู
5.  เด็กหญิงศิริยากร  โพธิ์โตนด
6.  เด็กหญิงขวัญจิรา  รู้แสวง
7.  เด็กหญิงอภิชญา  วันเสน
8.  เด็กหญิงวริศรา  ไร่ผล
9.  เด็กหญิงกานต์รวี  เงินนา
1.  นางธารทิพย์  จิ๋วนารายณ์
2.  นางทิพวรรณ  แสนยศักดิ์ศรี