ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวธิศณา  เปรียะเซกู่
2.  นางสาวชไมพร  ลำปุก
3.  นางสาวนิศารัตน์  ดอยแก้วขาว
4.  นางสาวพลอยไพลิน  วิใจลอม
5.  นางสาวตรัยรัตน์  ทองภู
6.  นางสาวภัทราพร  ขันแก้ว
7.  นางสาวสุพรรษา  ยานะ
8.  นางสาวอภิญญา  ผันอักษร
9.  นางสาวอรุณี  สีนิ้วงาม
1.  นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
2.  นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวอังคณา  โก่นกลาง
2.  นางสาวเบญจมาศ  อุดทัง
3.  นางสาวทรรศนีกร  วิเวก
4.  นางสาวเพ็ญนภา  คุ้มภัย
5.  นางสาวสิริวิมล  ชุมพล
6.  นางสาวชัญญานุช  จิโน
7.  นายไตรภพ  เนื่องมี
8.  นางสาววริศรา  อ่อนคล้อย
9.  นางสาววิลาสินี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
1.  นายศักดา  สีเมืองแก้ว
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวรักชนก  วิสุทธิศักดิ์
2.  นางสาวณัฐญา  ฝ่ายแสง
3.  นางสาวพรนภา  เงินพูล
4.  นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์
5.  นางสาวภัทร์ราทาทิพย์  ฐรเทียนสุข
6.  นางสาวณัฐทิตา  เรืองอร่าม
7.  นางสาวรุ่งนภา  วงค์ศิลป์
8.  นายสัณหภาส  ศรีนนท์
9.  นางสาวนลพรรณ  บุญยิ่ง
1.  นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
2.  นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวอรวรรณ  นามวงค์
2.  นางสาววนิดา  ดอนเหลือม
3.  นางสาวทิพรัตน์  กันทะเนตร
4.  นางสาววราภรณ์  เขื่อนคำ
5.  นางสาวกุลธิดา  คำเน็ด
6.  นางสาวอัมภาภรณ์  แซ่ฟุ้ง
7.  นางสาววิภาสินี  เมืองเล็น
8.  นางสาวกัลยกร  สุนทรโชติ
9.  นางสาวปัญญารัตน์  อินธิพรม
1.  นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี
2.  นายสรณัฐ  แก้วศรี
5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวมีนา  เพียรงาน
2.  นางสาวอภัสชา  สะเอียบคง
3.  นางสาวจิรัญญา  หอมขจร
4.  นางสาวพรไพลิน  เศรษฐภักดี
5.  นางสาววรรณวิสา  หาป้อง
6.  นางสาวลลิลธร  เสนานุช
7.  นางสาวพนิตสุภา  ทองติ๊บ
8.  นางสาวมัลลิกา  มูลวัน
9.  นางสาวธัญญาลักษณ์  แขน อ่อน
1.  นางสาวณภัสสรณ์  ขอบเงิน
2.  นายนิคม  ปัญโญ
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวทวีพร  อินวงค์
2.  นายพงษ์ศักดิ์  ไทยใหญ่
3.  นางสาวอัมภวรรณ  ระฆังทอง
4.  นางสาวพรชิตา  แสนย่าง
5.  นางสาวสุภา  ยอดคำ
6.  นางสาวนารีรัตน์  ดิตุ๊
7.  นางสาวหล้า  ลาหุ
8.  นางสาวเบญจมาศ  สวยงาม
9.  นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ษาอินทร์
1.  นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
2.  นางสาวศุราภรณ์  ปกติ