ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงอิมอร  คงคนองฤทธิ์
2.  เด็กหญิงสุพนิตา  หน่อแก้ว
3.  เด็กหญิงพัชรดาภา  เนตรเมืองมา
4.  เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุตระคุ
5.  เด็กหญิงมณฑิรา  ทับสาร
6.  เด็กหญิงมธุรดา  มาเร็ว
7.  เด็กหญิงโยษิตา  ขันจินา
8.  เด็กหญิงปวริศา  ฟองเมฆ
9.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาลาด
1.  นายสุนทร  ยาวิชัย
2.  นางสมพร  ติวาทิน
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงอภิญญา  ชูชัย
2.  เด็กหญิงสุภาพร  พิชัยยุทธสกุล
3.  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ต๊ะสุ
4.  เด็กหญิงทาริกา  มนตรีเสวี
5.  เด็กหญิงจิรภิญญา  กันทะวงษ์
6.  เด็กหญิงกัลยาณี  กองแก้ว
7.  เด็กหญิงสรินญา  ใจหาญ
8.  เด็กหญิงธนัญญา  จันทา
9.  เด็กหญิงภัทราพร  ศรีประภา
1.  นางสาวธัญธิดา  ชมภูเขา
2.  นางสาวพนิดา  ก่อจิตไพบูลย์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
2.  เด็กหญิงลลิตภัทร  กิสูงเนิน
3.  เด็กหญิงกฤติมา  จินารักษ์
4.  เด็กหญิงวิชชุตา  ศรีบัวรายณ์
5.  เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา
6.  เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ
7.  เด็กหญิงสโรชา  วุฒิโอสถ
8.  เด็กหญิงภวิษย์พร  สุปัญญา
9.  เด็กหญิงนัสรีน  อัดเส็น
1.  นางเกสรี  บรรเลง
2.  นางศิริรัตน์  โพธิ์งาม
4 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญนาม
2.  เด็กหญิงพรฤทัยรัชต์  พิทักษ์
3.  เด็กหญิงกรกช  แก้วพรหม
4.  เด็กหญิงนริศรา  ปันใจ
5.  เด็กหญิงวนัสพร  ใจเงิน
6.  เด็กหญิงไปรยา  ศรีเรศิลป
7.  เด็กหญิงอนัญญา  แสงศรี
1.  นางสาวรุจิรา   ศรีเกตุ
2.  นายอนุสรณ์   มีบุญ
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร เทศบาลเมืองตะพานหิน 1.  เด็กหญิงอริสา  ฉายศรี
2.  เด็กหญิงยุพดี  มีดำ
3.  เด็กหญิงอาทิตยา  บุญคล้าย
4.  เด็กหญิงณัฐธิดา  สีเพชร
5.  เด็กหญิงณญาดา  ดิษฐ์ทอง
6.  เด็กหญิงนันทวัน  บุญมี
7.  เด็กหญิงพัชรธิดา  ประมาพันธ์
8.  เด็กหญิงวรรัตน์  ประมาพันธ์
9.  เด็กหญิงนิชชาวัลย์  โตเทศ
1.  นายณรงค์  คชลี
2.  นางลินดา  พินิจวรารักษ์
6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
2.  เด็กหญิงวรรณใหม่  สามลาย
3.  เด็กหญิงพัชศร  บุญศรี
4.  เด็กหญิงไพลินรัตน์  มนตรี
5.  เด็กหญิงวรรณิดา  เหมือนฟู
6.  เด็กหญิงเหมยชิง  มีทรัพย์
7.  เด็กหญิงนรีรัตน์  นามปุ๊ด
8.  เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว
9.  เด็กหญิงสุภัชรี  สวนนิมิตร
1.  นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
2.  นายฤทธิชัย  แก้วใหม่
7 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงศกลรัตน์  ลำเต็ม
2.  เด็กหญิงอริสา  ตาทิพย์
3.  เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์แจ่ม
4.  เด็กหญิงนันทิชา  สืบชาติ
5.  เด็กหญิงวาสนา  ชัยบุญ
6.  เด็กหญิงพัทธวรรณ  จิโน
7.  เด็กหญิงจิรัชยา  พินญาหาญ
8.  เด็กหญิงภัทรวรรณ  รอดปาน
9.  เด็กหญิงกณิกา  วงษ์เดียด
1.  นางสาวประนอม  เกตุน้อย
2.  นางสาวพรสุดา  รุ่งเรือง
8 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงนันท์นภัสน์  ไชยวงศ์
2.  เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พันธโน
3.  เด็กหญิงลลิตา  ชมภู
4.  เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญชุ่ม
5.  เด็กหญิงครองขวัญ  ลังกากาศ
6.  เด็กหญิงพชรมณฑ์  คำตา
7.  เด็กหญิงบุญยานุช  ดุมเพชร
1.  นางสาวรุ่งทิวา  บัวหนา
2.  นางสาวศุภรัตน์  ศิริวงษ์
9 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำลือเมือง
2.  เด็กหญิงแสงนีย์  ไพรแสงทอง
3.  เด็กหญิงพรรณาขวัญ  ส่างคำ
4.  เด็กหญิงพัชริดา  พิมพา
5.  เด็กหญิงอมรรักษณ์  เอมอยู่
6.  เด็กหญิงณัฐริกา  อาญาสกุล
7.  เด็กหญิงปวรรัตน์  บัวระพา
8.  เด็กหญิงดารารัตน์  เอี่ยมสะอาด
9.  เด็กหญิงอังคณา  -
1.  นางสุภัคจิรา  สุขดวง
2.  นางสาวสุกัลญา  ทาสา
10 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง 1.  เด็กหญิงธนัชภัค  ตันสุภายน
2.  เด็กหญิงจันทกานต์  ใจจะดี
3.  เด็กหญิงปวิตรา  อินทรสิทธิ์
4.  เด็กหญิงสุภนิดา  ผลสุรินทร์
5.  เด็กหญิงอภิชญา  เขื่อนแก้ว
6.  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สกุลวัฒนะ
7.  เด็กหญิงนิศารัตน์  สุรินธรรม
8.  เด็กหญิงชนาภา  ปันกาศ
9.  เด็กหญิงคุนัญญา  สิงคเนตร
1.  นางพนิดา  พิมสาร
11 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงชลธิชา  วงค์คำ
2.  เด็กหญิงเปมิกา  ยานะ
3.  เด็กหญิงเบญญาภา  น้อยหมอ
4.  เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปงกันคำ
5.  เด็กหญิงพัชราพร  เรือนโขง
6.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิระบรรณ์
7.  เด็กหญิงชนากานต์  จับใจนาย
8.  เด็กหญิงบงกชกร  แก้วรากมุข
9.  เด็กหญิงสายธาร  ปิ่นทรายมูล
1.  นายบัญชา  ยาสมุทธ
2.  นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด