ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นายกิตติกร  ยอดยิ่ง
2.  นางสาวณัฐณิชา  จิ๋วสายแจ่ม
3.  นางสาวสุธิตา  ลาดลา
4.  เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จินตะสุวรรณ
5.  เด็กหญิงเมธาพร  สิงห์โต
6.  เด็กหญิงอรพรรณ  แหวเมือง
7.  นางสาวกนกวรรณ  สอนผุย
8.  เด็กหญิงพิชชาภา  พุ่มพ่วง
9.  นางสาวฐิติกานต์  ตาสว่าง
1.  นายอรุณ  พืชเขียว
2.  นางสาววิภาดา  ต๊ะวงศ์
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงวรรณ์เพ็ญ  พุทธสิงห์
2.  เด็กหญิงณัฐริกา  กันยาประสิทธิ์
3.  เด็กหญิงภาวิณี  น้อยลา
4.  เด็กหญิงปณิตา  นุชขำ
5.  เด็กหญิงวรรณศิริ  แป้นแก้ว
6.  เด็กหญิงปรียานันท์  แววดอน
7.  เด็กหญิงสุพรรษา  กุมภะวา
8.  เด็กหญิงสุดารัตน์  นามศิริ
9.  เด็กหญิงชไมพร  คำสอง
1.  นางสาวรวีวรรณ   ซ่งสกุลไพศาล
2.  นายธานินทร์  ทองคำสุก
3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงอทิตยา  สิงห์ไชย
2.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมีสุข
3.  เด็กหญิงชลลดา  จารณะ
4.  เด็กหญิงวรากรณ์  อิ่นคำ
5.  เด็กหญิงพชรพร  คำลือชัย
6.  เด็กหญิงอังคณา  เชยจันทร์
7.  เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทาริน
8.  เด็กหญิงกัณฐิกา  เมืองเกิด
9.  เด็กหญิงวรรณษา  วงกาวี
1.  นายนิธิภัทร  หอมกระทุ่ม
2.  นายศรายุทธ  แก้วบาง
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นางสาวพวงเพ็ชร  ศรีน่วม
2.  นางสาวภัทธดา  บุญสวัสดิ์
3.  นางสาวพิชญาภา  จันทา
4.  นางสาวณัฐพร  นาคทั่ง
5.  นางสาวกัลญาณี  เฟื่องคง
6.  นางสาวกิ่งแก้ว  ต่ายลำยงค์
7.  เด็กหญิงจิราวรรณ  พรหมโชติ
8.  เด็กหญิงณัฐลดา  กองแก้ว
9.  เด็กหญิงพร้อมพร  แก้วกุลศรี
1.  นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2.  นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นายพัชพล  มาน้อย
2.  นางสาวสุณิษา  ประมาณ
3.  นางสาวปานตะวัน  กันถาด
4.  นางสาวศุภลักขนา  มีผล
5.  นางสาวธัญญารัตน์  ศรียาภรณ์
6.  นางสาวสุธิมา  สุขอิ่ม
7.  เด็กหญิงจันทร์นิถา  ชิงช่วง
8.  นางสาวปนัดดา  คำภาสี
9.  นางสาวกุลธิดา  ปั้นตระกูล
1.  นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2.  นายเลอพงษ์  กัณหา
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
2.  เด็กหญิงพรรษมน  ห้วยหงษ์ทอง
3.  เด็กหญิงวิลาสิณี  จ่าเชิญ
4.  เด็กหญิงสุชาวดี  เขียวสอาด
5.  เด็กหญิงวันวิสา  ทันวิเศษ
6.  เด็กหญิงธนัชชา  รังสูงเนิน
7.  เด็กหญิงศิรินธา  หอมหวล
8.  เด็กหญิงปาริชาติ  สุขกล่ำ
9.  เด็กหญิงวรรณธนา  หอมหวล
1.  นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2.  นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวอรอุมา  ปานโต
2.  นางสาววีรดา  สุขศรี
3.  นางสาวกัญญารัตน์  ล้อมวงษ์
4.  นางสาวกัญญาณัฐ  ทองรอด
5.  นางสาววีราวรรณ  เทพณรงค์
6.  นางสาวสิริลักษณ์  เถื่อนวร
7.  นางสาวฑิฆัมพร  สุระทร
8.  นางสาวนฤมล  กาละศรี
9.  นางสาวปิ่นฟ้า  เอกกัณหา
1.  นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
2.  นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวอัตจิมา  โสภา
2.  เด็กหญิงมนัสชญา  ณ เชียงใหม่
3.  เด็กหญิงวรกานต์  แซ่ว่าง
4.  เด็กหญิงอลิศรา  นามวงค์
5.  นางสาวปรียาพร  คำจ้อย
6.  นางสาวชโลทร  บัวลอย
7.  นางสาวอคิราภ์  เทพป่าหมาก
8.  นางสาวโกศลินี  ใจธรรม
9.  นางสาวอลิตา  หม่องเป็ง
1.  นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี
2.  นางสาวกนกวรรณ  ชิดชาญชัย
9 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงธิญาดา  บัวเหมือน
2.  นางสาวสุภาพร  โสประดิษฐ์
3.  นางสาวปิยรัตน์  พวงทอง
4.  นางสาววิจิตรา  สารีเกิด
5.  นางสาวสุชานาฏ  โนสมบัติ
6.  นางสาวจุฑามาศ  ทองเพ็ง
7.  นางสาวสิรินทรา  วงษ์อุปรี
8.  นางสาวกนกพร  บุตรสีทา
9.  นางสาวอนุภา  สอนจีน
1.  นางอุไรพร  ไตรพรมมา
2.  นายนายศรายุทธ์  จอมยิ้ม
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายวรวัฒน์  ครองข้าว
2.  นายธนพนธ์  ติ๊บมา
3.  นายณัฐวุฒิ  แสนเอ้ย
4.  นายทรงพล  สอนมา
5.  นายณัฐนันท์  ตุมตอง
6.  นางสาววารุณี  เละเซอะ
7.  นางสาวสุภานันท์  คำลา
8.  นางสาวธิภาพร  หงษ์ ห้า
9.  เด็กชายณัฐกานต์  ก๊กไม้
1.  นางนิลวิลาศ  แดนโพธิ์
2.  นายวีระพล  แดนโพธิ์
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวชลดา  อ่ำวงษ์
2.  นางสาวธิติมา  แก้วสอน
3.  นางสาวสุพร  เรืองรอง
4.  เด็กหญิงอารียา  อรุณศักดิ์
5.  นางสาวเกวลิน  พยุงญาติ
6.  เด็กหญิงพชรกานต์  หลวงแก้วสิทธิ์
7.  เด็กหญิงเต็มสิริ  ตันกอง
8.  นางสาวแพรวพรรณ  แสงอรุณ
9.  นางสาวจีระภัทร  คล้ายจ้อย
1.  นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
2.  นายธนากร  ศิริสุข
12 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงยิง  ลุงกร
2.  เด็กหญิงปอน  กุ่งนะ
3.  เด็กหญิงรุ่งนภา  มีคำแหง
4.  เด็กหญิงนนท์  สายธารา
5.  เด็กหญิงธิดาพร  เจ่อก๋อง
6.  เด็กหญิงดลพร  ลุงสู้
7.  เด็กหญิงอรพิน  น่องป่าน
8.  เด็กหญิงภัทรนันท์  อึ้งตระกูล
9.  เด็กหญิงแสงหอม  ลี่เชียงปิง
1.  นางพรทิพย์  ถาอ้าย
2.  นายอธินันท์  บุตรเปา
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงณิชาภัทร  สุกจิตต์
2.  เด็กหญิงกาญจนา  อินขำ
3.  เด็กหญิงคีตภัทร  ขำขุน
4.  เด็กหญิงอรปรียา  มีพลาย
5.  เด็กหญิงรุ่งระวี  วงษ์ชาลี
6.  เด็กหญิงปนัดดา  สงวนวงษ์
7.  เด็กหญิงดวงกมล  โกฉิม
8.  เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
9.  เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งพรม
1.  นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
2.  นายธนิตนันท์  บู่ทอง
14 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงศิรภัสสร  เลิศวิจิตรทรัพย์
2.  เด็กหญิงอรชร  ภิญโญ
3.  เด็กหญิงสุมัชชา  จันทร์สวาท
4.  เด็กหญิงโศภิตรา  อินต๊ะติ๊บ
5.  เด็กหญิงชุติมา  วังขวัญ
6.  เด็กหญิงรณิดา  วันเจริญใหม่
7.  เด็กหญิงสุภัทชา  คำรินทร์
8.  เด็กหญิงนันทัชพร  อภิวงศ์
9.  เด็กหญิงจันทร์จิรา  -
1.  นางสุภัคจิรา  สุขดวง