ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1.  เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงคำนาง
2.  เด็กหญิงจิตตา  จองแกง
1.  นางสายทอง  ภิยะคำ
2.  นางสาวรสรินทร์  สุธรรมซาว
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  เด็กชายต้นธาร  วิสุทธิกำจร
2.  เด็กหญิงธีรรัตน์  แปงขา
1.  นางมาลี  วิใจยา
2.  นายสุริยา  อินปัญญา
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงฐนัทธรภรณ์  จุ่นคง
2.  เด็กหญิงเปาวรีย์  แจ้งคง
1.  นางสาวนิภาพร  เรี่ยมเจริญ
2.  นางสาวสุภาพร  แก้วนาค
4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงศุภาพร  -
2.  เด็กชายบริพัตต์  -
1.  นางรุชรินทร์  ขันทนันคำ
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  กอดู่
2.  เด็กหญิงกิตติกา  แสงเดือน
1.  นางสาวพลอยปภัสร์  ภู่สาระ
2.  นางสาวสุกันทา  ประครองกิจ
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงพรพิชญา  นิ่มนวล
2.  เด็กหญิงวณิชนันท์  แก้วดำ
1.  นางเนตรนิรชา  หลวงปัน
7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงฉัตรบัลลังก์  แก้วตา
2.  เด็กหญิงฌานิศา  ถมยา
1.  นางธนกร   ยี่อินทร์
2.  นางพนัชกร  แสงดาววี
8 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 1.  เด็กชายปัญญพัฒน์  บุตรจุมปา
2.  เด็กหญิงชลดา  อินทฉิม
1.  นางศุภกานต์  ยาวิละ
2.  นางสาวศุภัคชยา  กายาเมา
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1.  เด็กหญิงธนภรณ์  ค้างคั่ง
2.  เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยลังกา
1.  นางนิศาชล  นันต๊ะสี
2.  นางจันทนา  คำมาเร็ว
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กชายนพเก้า  กันยะ
2.  เด็กหญิงวรรณิดา  แก้วค้าง
1.  นางสาวกมลชนก  แก้วเสริม
11 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงทรรศมณ  คงฤทธิ์
2.  เด็กหญิงศรีสุภางค์  สมศักดิ์
1.  นางสาวรุปภา  ตันทิพย์
2.  นางกลิ่นแก้ว  อิ่มเต็ม
12 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายณัฐศักดิ์  ขุนเศษ
2.  เด็กหญิงกมลพร  ศรีประวรรณ์
1.  นางสาวกนกวรรณ  กาญจนวงศ์
2.  นางสาวชุติกาญจน์  รัตนมณีไพศาล
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  เด็กชายชนกชนม์  รอดสี
2.  เด็กชายวาริช  ต่างใจ
1.  นางพีรยา  เพ็งเพชร
14 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กชายพชรกร  ขันหน่อริน
2.  เด็กหญิงศุภัชญา  ศิริบูรณ์
1.  นางปรางวิไล  ไชยชุมภู
15 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงอภิชญา  กองนำ
2.  เด็กหญิงปัณฑรีย์  ลืนคำ
1.  นางสาวจุฑารัตน์  ถาเมือง
2.  นางสาวฐิติพร  คณะเพิ่ม
16 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงวรินทร  สุรกา
2.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นพาโชค
1.  นางทัศนีย์  โชติสิริสกุล
17 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงกมลักณ์  กุลโล
2.  เด็กหญิงพนัชกร  ลุงช้อย
1.  นางสาววศินี  แก้วยะ
18 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายศุภณัฐ  ใจพรม
2.  เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสี
1.  นางสาวจุฑาทิพย์   อุดสม
2.  นางสาวพัชรา  อินทะนนท์
19 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1.  เด็กชายศุภานนท์  นำมา
2.  เด็กหญิงชลธิชา  พัฒนาสิทธิ์
1.  นางจันทร์นวน  ธีรตระกูล
2.  นายณัฐดนัย  เป็งอ้าย
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  เด็กหญิงนุชรินทร์  เงาสาครฉาย
2.  เด็กหญิงพิชญา  ชลิตาธนพร
1.  นางสาวนาฏยา  ตากิ่มนอก
2.  นายศราวุฒิ  ใสทา
21 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสืบ
2.  เด็กหญิงฟิวนภัทร  พนาร่มรื่น
1.  นางจิราภรณ์  เรือนแก้ว
2.  นางอัญชิสา  สกุลสอน
22 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กหญิงวณิดา  พิพัฒนที
2.  เด็กหญิงจิราพร  สกุณาพงไพร
1.  นางนิสาชล  สุวรรณยศ
23 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กชายธีรศิลย์  ตระกุลพสุพชระ
2.  เด็กหญิงญาดา  พันธ์ปัญญากรกุล
1.  นางสาวศศิธร  กวีสานต์
24 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กหญิงเวณิกา  วงศ์เปี้ย
2.  เด็กชายปณพัฒน์  ณ นคร
1.  นางสาวกมลวรรณ  วันบุญเรือง
2.  นางสาวณัฐฑิยาพร  ตุ้ยพรม
25 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงนวินดา  คำนุช
2.  เด็กหญิงกัญชพร  คงแก้ว
1.  นางนงค์เยาว์   เกิดอินทร์
26 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กชายวรพล  รักเสนาะ
2.  เด็กหญิงศิดารัตน์  เจริญเรืองเดช
1.  นางปาณิศา  แก้วสีไสย์
27 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายกรกฎ  ไชยเพ็ชร
2.  เด็กหญิงชโรชา  จริงมาก
1.  นางรวิพรรณ  แสนใจดี
2.  นางสาวอรพรรณ  ปันทิพย์
28 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงกมญชุ์ธิดา  ประชารักษ์
2.  เด็กหญิงสุทธิดา  คำปลิว
1.  นางธัญญารัตน์  เดชอำนาจธรรม
2.  นางสาวจิตตราภรณ์  พันธ์พานิช
29 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1.  เด็กชายณัฐพล  พงษ์พันธ์
2.  เด็กหญิงพิชญาภา  ยานะ
1.  นางสุชาติ  ดวงสนิท
2.  นางสาววันวิวา  หล่ายแก้ว
30 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงอัญธิกา  เอี่ยมละ
2.  เด็กหญิงผกาวรรณ  หงษ์สาวะดี
1.  นางสาวนันทิยา  แจ่มวงศ์อินทร์
2.  นางสาวอรพิน  สุจริตจันทร์
31 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงพิชญภัสสร์  ยุระยาติ
2.  เด็กหญิงกุลธิดา  วัฒนะภิญโญ
1.  นางสำรวย  รัตนะ
2.  นางสาวประไพศรี  โพธิ์ชื่น
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 1.  เด็กชายภัคพงษ์  ยงยศ
2.  เด็กหญิงสิริยุพิน  อุปมา
1.  นางสุพรรณี  ศรีวิชัย
33 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงจิรพรรณ  วันอยู่
2.  เด็กชายอนิวัต  คีรีศรี
1.  นางรัตนาภรณ์  ทองอิน
2.  นางนภาพร  แสงดารา
34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงเพชรรดา  แซ่วื้อ
2.  เด็กหญิงปัญญาพร  ภูสว่างวงค์
1.  นางสุนีพร  เวียงทอง
35 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยวงค์
2.  เด็กหญิงมนัสชนันท์  ทรายแดง
1.  นางสาววนิดา  ศรีเพชร
2.  นางสาววิมลวรรณ  วงศ์งาม
36 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงเกวลี  อมรใฝ่ประไพ
2.  เด็กชายวสันต์  ลุงใส่
1.  นางอัษราภัค  มีป้อ
37 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กชายชาญวิทย์  ดวงจิตร
2.  เด็กหญิงโชติกา  อินระน๊ะ
1.  นางบัญชร  สุรศาสตร์พิศาล
2.  นางอรไพลิน  ปาเลิง
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1.  เด็กชายธนากร  โปตา
2.  เด็กหญิงนันทรัตน์  นิลศาสตร์
1.  นางสาวกมลรส  อุดเป็ง
2.  นางสาวสายทิพย์  สิงหนาท
39 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1.  เด็กชายหริภูญชัย  จันทร์อ่อน
2.  เด็กหญิงวรางคณา  ไตรเดช
1.  นางสาวดารณี  วงค์ธานี
2.  นางสาวธิดารัตน์  เลิศเกียรติบัณฑิต
40 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 1.  เด็กหญิงพิไลลักษณ์  พรมมา
2.  เด็กหญิงวิชญาพร  สมร่างวัจนกุล
1.  นางอัจฉรา  ร่มโพธิ์แก้ว
2.  นางวิภาวรรณ  พุ่มกล่อม
41 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายมิ่งขวัญ  นายหลี่
2.  เด็กหญิงณฤดี  คำพะยอม
1.  นางกิ่งกาญจน์  อังกสิทธิ์
42 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร 1.  เด็กชายปริมล  ธิวงศ์
2.  เด็กหญิงวรกัญญา  ราชตัน
1.  นางสาวพิมผกา  จันตะวงศ์
2.  นางสาวทวีพร  ทาทูล
43 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กชายอภิณัฏฐกร  รักดี
2.  เด็กหญิงนงลักษณ์  พรมประดิษฐ์
1.  นางสุภารัตน์  ภู่เพ็ง
2.  นางจันทนา  เกตุวงค์
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น 1.  เด็กหญิงรวิสรา  จันทะวรรณ
2.  เด็กชายจิรายุ  (ไม่มีนามสกุล)
1.  ว่าที่ร้อยตรีปัญญาพล  ใยดี
2.  นางสาวประภาพร  วังคำ
45 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายด.ช. จิรวัฒน์  จังเจริญสุข
2.  เด็กชายจิรันตน์วัทน์  จังเจริญสุข
1.  นางนภา  อินทุดม
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 1.  เด็กหญิงณัฐญา  อุ่นจันตา
2.  เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เทพคำ
1.  นางสาวพิชญา  ใจวังโลก
2.  นางบุปผา  โล่ห์ตระกูล
47 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายสรธร  สำราญ
2.  เด็กหญิงชยาภา  ชาญจิ้งหรีด
1.  นางสาวอัณณ์ญาดา  เลิศฤทธิปัญญากุล
48 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงโต
2.  เด็กชายนราวิชญ์  ศรีสุข
1.  นางฐิตาภรณ์  กัลปพฤกษ์
2.  นางสาวจรินทร์  เรืองอ่อง
49 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1.  เด็กหญิงณฐพร  คำทอง
2.  เด็กหญิงอรวรา  วิลามาศ
1.  นางธนัชพร  ขันมณี
2.  นางวิรตา  อินจันทร์
50 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงศลิษา  บุญชื่น
2.  เด็กหญิงจินดามณี  วิเชียรศรี
1.  นางละเมียด  สุขเสถียร
2.  นางวรัญญา  ทับทิมหล้า
51 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1.  เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็ชร์สุวรรณ
2.  เด็กหญิงสารภี  มาลี
1.  นางวารุณี  อุดม
52 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายรัชชานนท์  อินทะศร
2.  เด็กหญิงปาลินี  ดีพัฒนกุล
1.  นางสาวอโณทัย  เมล์ทาง
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  เด็กชายกฤติน  โกฎิสิงห์
2.  เด็กหญิงโชษิตา  เจริญแพทย์
1.  นางสวิชญาพร  ถุงพลอย
2.  นางสาวพัชราพร  ธิราช
54 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1.  เด็กหญิงน้ำฝน  แสงสีสกายเลิศ
2.  เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ย่าง
1.  นางกชกร  ภัทรเอกสกุล
2.  นางช่อลดา  มหาวิเศษทรัพย์
55 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงอภิชญา  พ่วงน่วม
2.  เด็กหญิงธนาวรรณ  ล้วนลอย
1.  นางสาวจิราพร  เพ็ชรฟัก
56 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายแทนคุณ  อ่ำรอด
2.  เด็กชายคงคาวี  คณาบุญ
1.  นางสาวสาลิณี  แสงอบ
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงรดาริน  เมธีชัย
2.  เด็กหญิงแพรพัฒน์  อมตะภิรมย์
1.  นายพิษณุ  แสนคำ
58 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายรัตนพล  ปัญญาทิพย์
2.  เด็กหญิงนภาพร  ท่าดีสม
1.  นางสาวรัชนีกร  เกตุมาลา
59 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงชนิดาภา  ลาภมหาประเสริฐ
2.  เด็กหญิงศุกนฏา  แสนคำหล้า
1.  นางราตรี  บัวทอง
2.  นางขนิษฐา  สวนสรรค์
60 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายจิณณวัตร  แก้วปา
2.  เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธานี
1.  นางสาวสุธิมา  สุวรรณรินทร์
61 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายก้องเกียรติ  รอดบ้านยาง
2.  เด็กหญิงวริศนา  เพ็งใย
1.  นางสายทร  เกตุตรง
62 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  พิลึก
2.  เด็กชายวิฑูรย์  แสงอรุณ
1.  นางสาวเรณู  ศรีบุรินทร์
2.  นางสาวชุติมน  มีชัยสุขเกษม
63 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินทวี
2.  เด็กหญิงอัฐกาญจน์  เดชผล
1.  นางสาวณฐวรรณ  สีฟ้า
64 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 1.  เด็กหญิงมินดารา  อินทจักร
2.  เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไชยนาม
1.  นางรำพึง  นะที
2.  นางสายทอง  ตาปัญญา
65 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายรัชชนนท์  วิมนท์
2.  เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  แซ่ลี้
1.  นางสาวสิริพร  ฟูฟอง
66 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงทอง  ลุงกอ
2.  เด็กชายวงศ์กร  -
1.  นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว
2.  นางสาวณัฐธิดา  พะก่าพันธ์
67 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 1.  เด็กชายกันตชัย  เนตรชาย
2.  เด็กหญิงปรวรรณ  ทัพเจริญ
1.  นางสาวศรินทิพย์  สังข์ทองเมธา
2.  นางสาวสิวารักษ์  จาดขำ
68 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1.  เด็กชายพิพรรธ  มีใจ
2.  เด็กหญิงณัฐณิชา  มีใจ
1.  นางปริยากร  คำธิติอัศวกุล
2.  นายสนุก  สูงขาว
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กชายวีรภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
2.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบัว
1.  นางธิดารัตน์  ศิริโกมล
2.  นางโสดาวัลย์  ตุ่นใจคำ
70 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงพาขวัญ  เอื้อประเสริฐศิริ
2.  เด็กหญิงพลอยขวัญ  เอื้อประเสริศิริ
1.  นางวัฒจนพร  หาญสงคราม
2.  นางสาวพัชชากนก  วงค์ศิริ
71 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก 1.  เด็กหญิงกานต์พิชา  บุญตอม
2.  เด็กชายพานทอง  สุทธิเขตโกศล
1.  นางสาวปิยลักษณ์  เทพละ
2.  นางเขมจิรา  ไชยเสน
72 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1.  เด็กชายชนาภัทร  บุญจำนงค์
2.  เด็กหญิงถนิตา  ไชยวงค์
1.  นางสาวสุพรรณี  อักษร
73 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กชายเมธัส  เขียวเซน
2.  เด็กหญิงสุกานดา  ขาวทุ่ง
1.  นางกิ่งแก้ว  โคกคำ
2.  นางนงนุช  บุญมีจ้อย
74 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 1.  เด็กชายณภัทรศักดิ์  ถาปินตา
2.  เด็กชายมลธิชัย  พาสุข
1.  นางกษิรา  ศรีวิชัย
2.  นางสาวกนกกัญญา  โตบัว
75 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กหญิงศศิประภา  สติดี
2.  เด็กหญิงโยศิตา  อยู่ดี
1.  นางสาวต๋อย  ผลเพิ่ม
76 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ 1.  เด็กชายณพเนธ  เจอกาศ
2.  เด็กหญิงชลิตา  สุภากาศ
1.  นางประไพ  ปันผสม
2.  นางสาวโศภิต  ปุกปิงกาศ
77 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กหญิงเอมิ  -
2.  เด็กหญิงแตงกวา  -
1.  นางสาวภัสนันท์  วัฒนาคีรี
78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1.  เด็กชายภัทรดล  สร้อยศรี
2.  เด็กชายกรกานต์  ยะสมจิตร์
1.  นางสุมาณี  วงค์ชมภู