ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 1.  เด็กหญิงกมลชนก  ม้าวมาเมือง
2.  เด็กหญิงอัญชิสา  มหาวัน
1.  นายอันนวัฒน์  จันทรโชติสกุล
2.  นางสาวแวววีณา  โนราช
2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงวริศรา  วันทา
2.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยบัวคำ
1.  นางสุพัตรา  เนตรนพรัตน์
2.  นางธมลวรรณ  สุริยะโชติ
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กชายเสถียร  เสถียรดี
2.  เด็กชายปัฐทวีการนต์  สังสกุลณีย์
1.  นางสาวเมธาวี  รุ่งสถาพร
2.  นางกานดา  เขียวกุล
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กชายชยพล  รักษ์ถ้ำเสือ
2.  เด็กชายโป้โป้  ไม่มีนามสกุล
1.  นางสาวรานี  ชุมภู
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงสุปรียา  พิมพิรา
2.  เด็กชายพีรวิชญ์  โชตยันดร
1.  นางรุ่งทิพย์  ดิษเสถียร
2.  นายอาทิตย์   ดิษเสถียร
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงลลิสา  ไชยวงศ์
2.  เด็กหญิงชญานิศ  ศิริโภดานันท์
1.  นางอ้อมฤทัย  ต๊ะใจ
7 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงศุภวารี  ขจรศรีชล
2.  เด็กหญิงรัญศิญา  เพียรฉลาด
1.  นางสาวปิยะนันท์  ไชยแก้ว
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงสุภาพร  พูนคำ
2.  เด็กหญิงชนิตา  ทวีศรีสกุลเลิศ
1.  นางสาวกอบกาญจน์  ธัชเศวต
9 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายณัฐพล  ตาคำ
2.  เด็กหญิงอาทิตยา  ทองพิมล
1.  นางสาวศิริพร  บุญมาตา
2.  นางพรศรี  แก้วทันใจ
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงจิรัชยา  อินทรฤทธิ์
2.  เด็กชายภัทรพงษ์  อายุพัฒน์
1.  นายภูมินทร์  โกสุม
11 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงศรัณพร  บุญคำ
2.  เด็กหญิงกนกนภา  คำเครื่อง
1.  นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
12 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงกชนิภา  จันทร์แพ
2.  เด็กหญิงอรรพี  แซ่เท้น
1.  นางนิทราพร  ศิริกมลนันท์
2.  นายภัฑรกิจ  ไชยถา
13 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงธยาดา  ตุ่นแก้ว
2.  เด็กหญิงปริชา  จรูญรัตนวิเชียร
1.  นางสาวชุติกัญ  เทียมเมฆา
2.  นางจีรนันท์  ฝึกฝน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงปาณปวีณ์  กรตุ้ม
2.  เด็กหญิงนพวรรณ  นัคราจารย์
1.  นางสาวปิยนุช   บุญมาก
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กชายกิตติพันธุ์  ไชป้อ
2.  เด็กหญิงศิวาภรณ์  อรรคพงษ์
1.  นางสาวพรนิภา  เครือแก้ว
16 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กหญิงหทัยกานต์  เหมืองอุ่น
2.  เด็กชายวรรธนันท์  วางฐาน
1.  นายพิพัฒน์ชัย  เซ็นทองหลาง
17 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 1.  เด็กชายธนวัฒน์  เถื่อนวิถี
2.  เด็กหญิงกลมรัตน์  สิงห์กลิ่น
1.  นางสาวมาลี  ยอดมั่น
2.  นางสาวยุภาวรรณ  จันทร์ดี
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายสมชาย  แซ่ลี
2.  เด็กหญิงกวินธิดา  เครือจิต
1.  นายจิราวัฒน์   วิชัยศิริ
2.  นายปัญญา  กายะชาติ
19 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ
2.  เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ยานุธรรม
1.  นางผ่องพรรณ  แก้วดวง
2.  นางอัญชลี  อุปนันไชย
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  เด็กหญิงฐิตาภา  กล่อมดวงใจ
2.  เด็กหญิงจันทรา  วนาขวัญชัย
1.  นายศราวุฒิ  ใสทา
2.  นายนเรศ  ถมยา
21 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กหญิงธนัชชา  น้ำนวล
2.  เด็กหญิงสุธิดา  วงศ์สุขดี
1.  นางสาวเมธญา  กัญจงกิตติพร
2.  นางสาวเพ็ญพิชชา  อยู่สินไชย
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายพัทธดนย์  จัดดี
2.  เด็กหญิงชุติมา  ม่วงฉ่ำ
1.  นายธนภัฏ  รู้สมัย
2.  นางภัทรศยา  จัดดี
23 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อ่อน
2.  เด็กหญิงถักฝัน  โพธิ์มาก
1.  นายสมิธ   วันดี
2.  นายชาตรี  กลิ่นลูกอิน
24 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กชายศุภพันธ์  พานมาลี
2.  เด็กชายคมกริช  เมธีรุ่งเรือง
1.  นางคมคาย  กันตยศ
2.  นางสาวเรณู  อาจสาลิกรณ์
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กชายภูริศ  เรือนปานันท์
2.  เด็กหญิงพัชรพร  สิงห์เปา
1.  นางสาวอรวรรณ  ใสสม
26 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีคีรีราษฎร์
2.  เด็กชายวีรวุฒิ  สุชนกวิน
1.  นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล
2.  นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
27 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงวีณัฐดา  คุ่ยจาด
2.  เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงแก้ว
1.  นางสาวอารดา  ประดับวงศ์
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1.  เด็กชายกรกฎ  จำหมาย
2.  เด็กหญิงนิรัชพร  ดาวฤกษ์
1.  นายเอกนรินทร์  ทิพย์อุโมงค์
2.  นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ
29 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงณัฎฐกมล  ศิริหนองหว้า
2.  เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขมสันเที๊ย
1.  นางสาวสุธีรา  สุกรินทร์
2.  นายจรณชัย  สังคง
30 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงสุชาดา  เจ็กหนู
2.  เด็กหญิงสิริมา  ฝักบัว
1.  นางกรรณิการ์  รวิกานนท์
2.  นายปราโมทย์  เอี่ยมสำอางค์
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงวิรัญญิกา  คำเชื้อ
2.  เด็กหญิงกรพันธุ์  สารคำ
1.  นางจิรัชยา  มหาวรรณ์
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงวรัชญา  แรตสอน
2.  เด็กหญิงประพันธ์พร  นิเต
1.  นางสาวเรณู  เมืองพรม
33 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กชายอภิวิชญ์  ภิวงค์
2.  เด็กชายคณิน  อ่องกี๊
1.  นางสาวพิกุลทอง  อินทร์วงค์
34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กชายธนพล  ศีลพัทธ์ตระกูล
2.  เด็กหญิงบุณยานุช  ไพรพนาสน
1.  นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
2.  นายสถาพร  เลิศตระการพงษ์
35 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงภาสินี  ศรีสุวรรณ์
2.  เด็กหญิงอังศณา  จันทร์ก้อน
1.  นายวิทยา  สุวัณณารุน
36 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กหญิงออมเเลง​  จะนะ
2.  เด็กหญิงขวัญพร  ดอยแลม
1.  นายสันติพงษ์​   พรหมเสน
37 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงทิพย์ภรณ์  เปาแก้ว
2.  เด็กหญิงมาลีนา  บัววรรณ์
1.  นางยอดขวัญ  ทองเล่ม
2.  นางสาวชนาธิป  อินทร์ใจ
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กหญิงณัชชา  ธารีศักดิ์
2.  เด็กหญิงพัณณิตา  ใจหมั่น
1.  นางดวงดาว  น้อยวงศ์
2.  นางสาวศลิษา  บุญมา
39 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กชายณัฐดนัย  กลั่นแพร
2.  เด็กชายธีรวิช  ทิพย์อุทัย
1.  นางสาวพรศิริ  สายสุจริต
40 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กชายกฤษณะ  ชมภูเทพ
2.  เด็กชายปฏิพัทธิ  ดวงรัตน์
1.  นายดนุพล  ตุ่นเต่ย
41 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงณิชกานต์  สมนึก
2.  เด็กหญิงณัฐกมล  ลักษณา
1.  นายอินทร  เหลี่ยมตระกูล
2.  นางสาวอโณทัย  เมล์ทาง
42 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจติขะ
2.  เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองมั่น
1.  นายเสถียร  คำปันติ๊บ
43 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กหญิงคำหอม  ลุงปอง
2.  เด็กหญิงศุภนุช  พรมเสน
1.  นางสาวศุภมาส  น้อยหมอ
2.  นางสาวณัฐชานันท์  ธนเลิศโภคิน
44 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงณัฐวดี  ชยาดี
2.  เด็กชายกิตติธัช  แซ่ลี้
1.  นางอาภัสรา  บุตรสอน
45 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กชายธีรเดช  นาทุ่งมน
2.  เด็กหญิงอภิชญา  โพธิยานนท์
1.  นายธานินทร์  พิลึก
46 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 1.  เด็กหญิงวาสินี  จันทร์เทศ
2.  เด็กหญิงศศิวิมล  สอนสามพวง
1.  นางสาวมินตรา  ฟักแตง
47 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงกนกกาญจน์  โพธิ์แจ้ง
2.  เด็กหญิงอาริสรา  ไกรทอง
1.  นางสาวนริสา  ศรีม่วง
48 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  บุญรอด
2.  เด็กหญิงวีรินทร์ธิดา  อินแก้ว
1.  นางสาวณัฐภรณ์  ฝังใจ
49 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงรชต  มณีรอด
2.  เด็กชายอภิชาต  สุขสาลี
1.  นางสาวกาญจนา  ดวงพลอ่อน
50 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงปรรณพัชร์  เพชรสุวรรณ์
2.  เด็กหญิงญาณิศา  ชิตกุลพันธุ์
1.  นายกัมพล  แก้วเชียงทอง
2.  นางประนอม  เกตุน้อย
51 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายธนากร  พูลหมี่
2.  เด็กชายปองพล  พ่วงขำ
1.  นางสาวนิตยา  นิโรจน์
2.  นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ
52 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงสุชาดา  กังจี
2.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  อาหงิ
1.  นางสาวแคทรียา  บุตรชัย
53 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงอาภัสรา  แป้นเปีย
2.  เด็กชายชุติเทพ  วาเรล่า
1.  นายภาณุศร  กติยา
2.  นางสาวจินตนา  ชายคำ
54 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลคลี
2.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ไร่ลือคำ
1.  นางสาวกัญญ์วรา  กันศรีเวียง
2.  นางสาวนุจิรา  นามะยอม
55 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กชายศุภกิตติ์  ยอดวาฤทธิ์
2.  เด็กหญิงสุธาวัลย์  แคว้งอินทร์
1.  นางสาวนาถยา  สุดสม
2.  นางปาริฉัตร  อุทธวงศ์
56 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กหญิงจารุพิชญา  มิลานันท์
2.  เด็กหญิงชนากานต์  เฉิดฉาย
1.  นางสาวรจนา  สืบประ
57 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายชุติเดช  ม่วงน้อย
2.  เด็กชายอชิระ  ทิพวงศา
1.  นายสิทธิเดช  พูลทวี
58 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงนฤภร  มาฟู
2.  เด็กหญิงสุพัตตรา  ชัยสาร
1.  นายพงค์เดช  ลาวตุม
59 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงสิรีธร  แซ่กือ
2.  เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่ตั้ง
1.  นางสาวนนท์ธิญา   อริวันนา
2.  นางสาวเสาวภา   นายอง
60 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงพรพิมล  สาน้อย
2.  เด็กหญิงเกตน์นิภา  วันเสน
1.  นางจิราพร  แก้วแดง
61 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรหาญ
2.  เด็กหญิงกฤษณา  พรมวังขวา
1.  นายชนทีฆา  พรหมมา
2.  นางสาวอติพร  การะกัน
62 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงณภัทรชนก  วงศ์คม
2.  เด็กชายวรกานต์  สายธิ
1.  นางสาวชนม์นิภา  ชุมภูเมือง
2.  นางสาววัชรียา  บุญงาม
63 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กหญิงกมลชนก  คนกล้า
2.  เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทรรักษา
1.  นางสาวณัฏฐณิชา  ล้ำเลิศ
2.  นางสาวลินลา  อย่เชื่อ
64 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายอนุ  มีเสือทอง
2.  เด็กชายนัฐวุฒิ  สุรินรัตน์
1.  นางยุพิน  เกษรบัว
2.  นายชินโชติ  สายคุณากร
65 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงนภัสสร  เรืองกิจเจนจบ
2.  เด็กหญิงปานชีวา  มาภิวงศ์
1.  นางสาวอารยา  นารี
66 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงรัชธิชา  เรืองวงษ์
2.  เด็กหญิงกุลปรียา  ม่วงเชียง
1.  นางสาววารุณี  วิไลเลิศศิลป์
2.  นางสาวนภสร  หอมรื่น
67 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 1.  เด็กชายศิวกร  ทิพยาวงษ์
2.  เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสงจันทร์
1.  นางสาววิภาณี  คล้ายสุวรรณ์
2.  นางสาวศิริรัตน์  ลัคณา
68 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงภัคธิมา  เศรษสุวรรณ์
2.  เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วมณี
1.  นางนิตยา  สุทัศน์
2.  นายพิศิษฐ์  สินบุญประเสริฐ
69 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงรัชนีกร  สิงห์นารายณ์
2.  เด็กหญิงริลรนี  โพธิ์ดี
1.  นางเจริญ  เย็นใส
70 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พานสัมฤทธิ์
2.  เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วอินทร์
1.  นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2.  นางสาวนิราพร  มีพาน
71 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงชญาภรณ์  นามไชยา
2.  เด็กหญิงนนภัส  จันทาพูล
1.  นางสาวชรินรัตน์  สิงห์หันต์
72 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงนันทนัช  กิจรุ่งเรืองวงศ์
2.  เด็กหญิงกุลจิรา  มุสิกโรจน์
1.  นางสาววราภรณ์  ใหม่สุวรรณ์
2.  นางสาวแสงทิพย์  อายุยง
73 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กชายธนวัฒน์  ผาสุข
2.  เด็กชายพุฒิพงศ์  ปรากฏ
1.  นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
2.  นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
74 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงมันทนา  พงศ์จันทร์
2.  เด็กชายธีรภัทร  รัตนะปัญญา
1.  นางสิริขวัญ  อะมะมูล
75 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กชายดาคึทู  -
2.  เด็กหญิงวราทร  -
1.  นายชูกิต  วงค์จันทร์