ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงลักษิกา  โปธา
1.  นางสาวจิตราภรณ์  หาญจักราพิทักษ์
2.  นายวัชระ  ไชยวงษ์
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงอารีรัตน์  อินกุณา
1.  นางอุบล  ชัยศิริ
2.  นายเจนณรงค์  ร่วมวงษ์
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงปัญฑารีย์  ปัญญาเตียม
1.  นางสุนทรี  เตชะตน
2.  นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  สีนาค
1.  นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
5 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงปฏิมากร  พรมนิวัน
1.  นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงสุวนันท์  ขันปล้อง
1.  นางกิตติกา  บุญญาทวี
2.  นางจินตนา  ดิษเสถียร
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงธนนันท์  ศิลปนันท์
1.  นายชาญวิทยา  คำดี
2.  นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงสุมิษฐา  รัตนพร
1.  นางระพีพรรณ  คงมีผล
2.  นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา
9 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กชายณราการณ์  หลวงคำ
1.  นางพิชญา  ปัญญาเสน
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงสุพิชชา  โคตวงค์
1.  นางสาวสุรัชฎา  ดำเนินโฉม
11 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กชายธิติพล  บุญกุศล
1.  นางชัญญานุช  จันหมี
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงวรรนิษา  ยั่งยืน
1.  นายวิษณุ  อินสอาดพล
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงรัชญา  อยู่โสภิชา
1.  นางสาววราภรณ์  บุญคง
2.  นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
14 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีเมือง
1.  นางอำภา  คำเสม
15 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวงค์
1.  นางศิโรรัตน์  อุดมศรีไพศาล
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายชัยมงคล  ก้านแก้ว
1.  นางนัยนา  ทินกระโทก
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงอาภาภัทร  บุตรนอก
1.  นางวลัยลักษณ์  ผาติจิรโชติ
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงชลธร  ไคร้ศรี
1.  นางอมรรัตน์  วงศ์วิชัย
19 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กชายธนพนธ์  หอมทอง
1.  นางสาวกนกพร  จินาเกตุ
20 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงเจตสุภา  จันทร์ยวง
1.  นางสุจิตร  มาตรมนตรี
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงสุขฤทัย  มาถุง
1.  นางณัฐิรา  พูนพิน
22 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงอารีรัตน์  ปักสังคะเณย์
1.  นางสาวณัฐการณ์  หนูเผือก
2.  นางสาวชนาศิริ  จันทร์น้ำด้วน
23 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงยลรดี  เสาวรส
1.  นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ
2.  นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี
24 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  โสภณจิตร
1.  นางสุกัญญา  ชัยวงค์
2.  นางอำไพ  วงศ์ใหญ่
25 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงภาวนา  รัตนกรณ์
1.  นายจารึก  นาคมูล
26 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงเพชรสุรางค์  สุขสวัสดิ์
1.  นางสาววิมลศรี  โพธิ์อิน
27 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงภัทรมน  อ่ำทุ่ง
1.  นางดวงทิพา  พุ่มไม้
28 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงกันย์สุดา  นะสิตะ
1.  นางสาวปณิตา  เกษศิลป
29 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงชนาภา  อินชัย
1.  นางทัศนาวลัย  หาวา
30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงพิมพิกา  เจริญชล
1.  นางสาววัลลีรัตน์  สารเก่ง
2.  นางสาวขวัญชนก  ทองจิตร์
31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงมุขดา  ทับมั่น
1.  นางอภิญญา  อดุลย์สุข
32 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เมืองมา
1.  นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
2.  นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
33 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
1.  นางสาวจิรานนท์  นิลเนตร
34 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงปิยพร  มะสาลี
1.  นางพรทิพย์  พวงวราพันธ์
35 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงกมลชนก  ไพโรจน์
1.  นางอุษา  สีขาว
36 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงกมลทิพย์  ยุติธรรม
1.  นางสาวอรัญญา  มาน้อย
37 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญไทย
1.  นางวันเพ็ญ  กุลสุวรรณ
38 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงภัทรศยา  ปวนคำ
1.  นายวิสาร  โตบันลือภพ
39 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงวรินทร  รุ่งเรือง
1.  นางสาวอรุโณทัย  ไกรศรีตระกูล
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงวิภาวดี  แดงดี
1.  นายกฤชณรงค์  ทับบุญมี
2.  นางสาวเสริมสุข  จันทร์แจ่มแจ้ง
41 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงณัฐชา  พุ่มพันธ์วงษ์
1.  นางสาวสุภัสสรา  เมฆพัฒน์
2.  นายณัฐภัทร  คชลักษ์