ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงสไบทิพย์  พิสัยเลิศ
2.  เด็กหญิงสายฝน  ไชยวงศ์
1.  นางดารุนีย์   รักยา
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงนัฐชาพร  โชติพันธ์
2.  เด็กชายปวีร์  วิเชียรโชติ
1.  นางสาวยุวดี  เทียนเงิน
2.  นางสาวเมธาวี  รุ่งสถาพร
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายอานันต์ทวีป  เด่นชัย
2.  เด็กชายณัฐกิตติ์  วิฑูรย์
1.  นายศุภชัย   คำดอน
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กชายอานัญย์  ไม่มีนามสกุล
2.  เด็กชายวรวิทย์  ขอบคีรีราษฏร์
1.  นายนักรบ  เดชเดชะ
2.  นายชาญวิทย์  ด่านบุตชาติ
5 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงนิตยา  แดงเถิน
2.  เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ลาวเมือง
1.  นายวัชระ  สุรเดช
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงธัญญนันท์  ศรีจันทร์ทับ
2.  เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร
1.  นายอาทิตย์   ดิษเสถียร
2.  นายปิยะ  นาคะวิจิตร
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทรัพย์มงคลรุ่ง
2.  เด็กชายพีรพัฒน์  ไว้มั่นดวงกมล
1.  นายอุดม   แสนทวีโภคทรัพย์
2.  นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
8 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญแผน
2.  เด็กหญิงพอยนุ่ม  วงค์อิน
1.  นางสาวศรัณยา  อินบ้านแฝก
2.  นางสาวศิริวรรณ  วงค์ศรี
9 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
2.  เด็กหญิงปริยกร  มาศแท้
1.  นางวรรณา  คำวัน
2.  นางพิมลพัตร์  วงค์อุทัย
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงเบญจรงค์  ล้อมเศรษฐี
2.  เด็กหญิงนุชประวีณ์  ไม้ทอง
1.  นายภูมินทร์  โกสุม
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงจิราวรรณ  อำพลรุ่งโรจน์
2.  เด็กหญิงเมขลา  ชำนาญไร่
1.  นางสาวกอบกาญจน์  ธัชเศวต
12 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงอภิรดี  นิยมญาติ
2.  เด็กหญิงฐานัชฌา  คำปา
1.  นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงวิภาวี  กล้าประจัน
2.  เด็กหญิงมณฑิรา  ภูริสิทธาโชค
1.  นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
14 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงสายชล  เชื้อโฮม
2.  เด็กหญิงลดาวัลย์  สุขเกษม
1.  นายภัฑรกิจ  ไชยถา
2.  นางนิทราพร  ศิริกมลนันท์
15 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
2.  เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง
1.  นางสาวชุติกัญ  เทียมเมฆา
2.  นางจีรนันท์  ฝึกฝน
16 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กชายนันทพัทธ์  สารีคำ
2.  เด็กหญิงอารีรัตน์  วัลลภ
1.  นางสาวตรีนุช   ภักดีรัตน์
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงรินรดา  อุตมา
2.  เด็กชายจตุรภัทร  มะนุ่น
1.  นายรวีวิทย์  สอนธรรม
2.  นายศรัญญู  ชมภูเทพ
18 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กชายปรมี  ประชัยละ
2.  เด็กชายขวัญชัย  เขียวเขื่อน
1.  นายธนกร  ทาริน
2.  นางจันทร์แรม  สุวรรณกนิษฐ์
19 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงสุธิดา  โสภากุล
2.  เด็กหญิงหมวยแรน  นายแสง
1.  นางสาวรินทิรา  เลี้ยงประเสริฐ
20 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กชายเมธี  ไววาง
2.  เด็กหญิงพิมชนัญภัค  อินทร
1.  นายบัญชา  วงษ์ถวิล
2.  นายธวิทย์  ทอเตี้ย
21 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 1.  เด็กหญิงปวันรัตน์  กันอยู่
2.  เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณทอง
1.  นางมลวิภา  แย้มจำรัส
2.  นางสาวยุภาวรรณ  จันทร์ดี
22 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงสาวิตรี  ใจมีธรรม
2.  เด็กหญิงณัฐนรี  ม่วงมูล
1.  นายธีระศักดิ์  ทองนามอญ
23 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงวรัญญา  วงค์บุญมา
2.  เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรแก้ว
1.  นางสาวดวงเดือน  ชาวรัตนพันธุ์
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1.  เด็กหญิงอมรรัตน์  โสภณเสรีสุข
2.  เด็กหญิงพรทิพย์  เจษฎากุลอนุชิต
1.  นายเอกรัตน์  พิละอ้าย
2.  นายศักดา  วงษ์จ่า
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงศศิรัตน์  กลิ่นพยอม
2.  เด็กหญิงชลลดา  วรรณกุล
1.  นายฐิติกร  วาสนะตระกูล
26 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กหญิงวาสินี  อินมาลา
2.  เด็กชายอภิรักษ์  พรมแสง
1.  นางสาวเมธญา  กัญจงกิตติพร
2.  นางสาวนิชาภา  ไม้สนธิ์
27 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กหญิงเนตรนัดดา  ฟูธรรม
2.  เด็กชายพิสุทธิ์ศีล  ชมภูไชยเกิด
1.  นางสาวอมรรัตน์  ชีวะวิโรจน์
28 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงนิดา  -
2.  เด็กหญิงสุชาดา  -
1.  นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
2.  นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล
29 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีขุนทอง​
2.  เด็กหญิงศรุดา​  เชื้อศรี​
1.  นายวัชรากร    วรสิทธิ์
30 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 1.  เด็กหญิงชลธิชา  สุนทะวงค์
2.  เด็กหญิงณิชชา  พิศมัย
1.  นางสาววาสนา  บุตรอากาศ
2.  นางสาวกิติยาพร  โมลารักษ์
31 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็งไข
2.  เด็กหญิงเบญญาภา  แสนแก้ว
1.  นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์งาม
2.  นายวัชร  กล่อมเสียง
32 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงพิรญาณ์  อุดพันธ์
2.  เด็กหญิงปนัดดา  อินนาค
1.  นายจักรพันธ์  วันสอน
2.  นายนายอภินันธ์  อินเรือน
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายพุทธิพงค์  สุริสาง
2.  เด็กหญิงชวิศา  จะป่า
1.  นางสุนีพร  เวียงทอง
34 โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กชายศุภดา  กมลาศประวิตร
2.  เด็กหญิงสุจิรา  บุญนำคีรี
1.  นายไพศาล  กมล
2.  นางสายใจ  สันป่าเงิน
35 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิจรุ่งเรืองวงศ์
2.  เด็กหญิงวาราฮิปรียา  อเนกรูป
1.  นางสาวพัชร์อริญ  ชัยสวัสดิ์
36 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 1.  เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หวังอยู่ดี
2.  เด็กหญิงกมลชนก  หม่องหนัก
1.  นางสาวชนัญพัทธ์  ศิริโชติทวีกุล
37 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงจิตตาภา  ขัดแดง
2.  เด็กหญิงประกายดาว  ปวนสิงห์
1.  นายรัฐชัย  ปันทะจักร์
2.  นางสาวพิกุลทอง  คืนสมัคร
38 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงนวิยา  เกตุแพร
2.  เด็กชายวีรชาติ  มากรักชาติ
1.  นางอนงค์ทิพย์  พึ่งเพียร
39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1.  เด็กชายธีรศักดิ์  -
2.  เด็กชายอาโท  -
1.  นางสาวรุ่งทิวา  ดวงเป็ง
40 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายปวริศ  กุลณามาก
2.  เด็กหญิงปภัสสร  กุลณามาก
1.  นายวิทยา  สุวัณณารุน
41 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กหญิงโหย่  ลุงส่วยพู​
2.  เด็กหญิงเหมย  ลุงยุ่น
1.  นายสันติพงษ์​   พรหมเสน
42 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงผืนฟ้า  พันธุ์อุโมงค์
2.  เด็กหญิงกชพรรณ  สร้อยจิตร์
1.  นางสุนีย์  มูลสุตา
2.  นางยอดขวัญ  ทองเล่ม
43 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วพลงาม
2.  เด็กหญิงธมกร  ทองมี
1.  นายบรรพต  พรมสุวรรณ
2.  นางเพียงใจ  เกิดเกตุ
44 โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กชายกานต์พิพัฒน์  แสงจันทร์
2.  เด็กชายศุภกร  จุ้ยงาม
1.  นางจิราภรณ์  สุขแก่น
45 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายไตรภพ  สินลี้
2.  เด็กหญิงณัชชา  ปัญญามูล
1.  นายอรรถวุฒิ  อิ่นคำปัน
46 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงไออริน  คำเฮือง
2.  เด็กหญิงชลิดา  คงครอง
1.  นายดนุพล  ตุ่นเต่ย
47 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุตรสีสวย
2.  เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ลิ้ม
1.  นายวิสูทธิ์  บุญน้อย
48 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงดวงกมล  เรือลา
2.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยานัน
1.  นายอินทร  เหลี่ยมตระกูล
2.  นางสาวอโณทัย  เมล์ทาง
49 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเขียว
2.  เด็กหญิงปุณยนุช  ยุภาศ
1.  นายฤทธิเดช  ยามี
50 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1.  เด็กชายศรายุทธ  ละตั้ง
2.  เด็กหญิงเบญจมาศ  ต่อใหม่
1.  นางสาวจิราพร  ฟองมูล
2.  นางสาวเบญญาภา  สืบสังข์
51 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงชญาดา  มูลอามาตย์
2.  เด็กหญิงวรันธร  มูลอามาตย์
1.  นายธานินทร์  พิลึก
52 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กชายนฤพล  วงษ์อาสา
2.  เด็กหญิงเปมิกา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
1.  ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  แสงยิ้ม
2.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีสด
53 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 1.  เด็กชายพีรวิชญ์  ชาวสวน
2.  เด็กชายเอกวัฒน์  มาน้อย
1.  นายพงษ์พันธ์  ผิวอ่อน
54 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงพิชญ์ชิชา  สินธุ์พิภพลาภ
2.  เด็กหญิงกชนิภา  เกษรักษ์
1.  นางสาวอิสริยา  พรมมิ
55 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงอโนชา  ตาวงษ์
2.  เด็กหญิงศศิธร  เพชรสุวรรณ์
1.  นายกัมพล  แก้วเชียงทอง
2.  นายสุทิศ  เทศฉาย
56 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเริญ
2.  เด็กชายอภินันท์  ธรรมรมณ์
1.  นางสาวแคทรียา  บุตรชัย
57 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กชายดนย์ปิยะ  หาญธงชัย
2.  เด็กหญิงนันทินี  กองสี
1.  นางสุธีดา  พันธ์พานิช
2.  นางรัชนี  ลำน้อย
58 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กชายศุภกฤต  วงค์ภูธร
2.  เด็กหญิงอาทิตยา  บุญธรรม
1.  นางสาวกัญญ์วรา  กันศรีเวียง
2.  นางสาวนุจิรา  นามะยอม
59 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายจักรินทร์  แซ่ย่าง
2.  เด็กชายศรัณย์พร  มาตย์ขันธ์
1.  นายปัญญา  กายะชาติ
2.  นายจิราวัฒน์   วิชัยศิริ
60 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กหญิงวิลาสินี  กุลบุตร
2.  เด็กชายคฑาวุธ  เครือป้อ
1.  นายพลวัต  คำวาท
61 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายภูวดล  กุลารักษ์
2.  เด็กชายวีรยุทธ์  บุญลอย
1.  นายสิทธิเดช  พูลทวี
62 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาแป้น
2.  เด็กหญิงวัชรี  ภรารัตนวัฒน์
1.  นางสาวจารุวรรณ  บุญวงษ์
63 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กหญิงพิชชญาดา  ม้าแก้ว
2.  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อุทธิยา
1.  นางน้ำฝน  โพธิสิทธิ์
64 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 1.  เด็กชายศิลป์ศรุต  คุ้มสา
2.  เด็กชายกวินเทพ  คำชุ่ม
1.  นางวิไลพร  พุฒฤทธิ์
65 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงสุเมธินี  ทรัพย์ขุนดอน
2.  เด็กหญิงสายน้ำ  เต็บปัญญา
1.  นางสาวนนท์ธิญา   อริวันนา
2.  นางสาวสาลิกา  น้อยจันทร์
66 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1.  เด็กหญิงจิราภรณ์  ลุงมา
2.  เด็กหญิงภาวิณี  ศุวรรณ
1.  นายนิธิวิทย์  เผ่าพงศ์เมธา
2.  นางสาวภัทรพร  จูจันทร์
67 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายจิรโชติ  บุญทวี
2.  เด็กชายสุพิณัฐ  สายปัน
1.  นายชนทีฆา  พรหมมา
68 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาคำ
2.  เด็กหญิงมาริสา  บัวโรย
1.  นายพัฒนากร  บุตรราช
2.  นางเกตุวลิน  รักษาบุญ
69 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
2.  เด็กหญิงมณียา  บุญนำ
1.  นางอาภัสรา  บุตรสอน
70 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 1.  เด็กชายณัฐภูมิ  เพ่งกิจ
2.  เด็กหญิงพิชามณธุ์  พลเหิม
1.  นางสาวณัฏฐณิชา  ล้ำเลิศ
2.  นางสาวลินลา  อยู่เชื่อ
71 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กชายธรรมนูญ  เจริญพร
2.  เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เห็นพร้อม
1.  นางสาวศิวนันท์  สุขมาก
72 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงพัชรินทร์  เลาเทาะ
2.  เด็กหญิงอริยา  อินต๊ะวงศ์
1.  นายสรายุ  โสภา
2.  นางสาวสิริรัชต์  ขัดแปง
73 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กชายอภิบูลย์  แก้วรส
2.  เด็กหญิงรวิสรา  พิศอ่อน
1.  นายทัศน์พล   สีม่วง
74 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 1.  เด็กชายสรยุทธ  พันธ์ใจธรรม
2.  เด็กหญิงรินรดา  ถาพนัสสัก
1.  นางสาวเอื้องผึ้ง  สถาพรประเทือง
2.  นางสาวกิ่งดาว  โชคพารุ่งเรือง
75 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 1.  เด็กชายกษิดิศ  ศรีเทพ
2.  เด็กชายพงศกร  คุ้มปลิว
1.  นางสาวนวพรรณ  ปินลิ
2.  นางสาวศิริวิภา  สีดาน้อย
76 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง
2.  เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองสมบัติ
1.  นางสาวภคพร  ทองอินต๊ะ
2.  นางวัฒจนพร  หาญสงคราม
77 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 1.  เด็กหญิงกนกพร  มูลเมือง
2.  เด็กหญิงเพ็ญผกา  สีนะวงค์
1.  นายจตุพล  บนแท่นทิพย์
78 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงรัตนติกานต์  มิ่งประเสริฐ
2.  เด็กหญิงณัฐณิชา  เมียกขุนทด
1.  นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2.  นางสาวนิราพร  มีพาน
79 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมุดกาศ
2.  เด็กหญิงเมษา  สุต๊ะวงค์
1.  นางสาวชรินรัตน์  สิงห์หันต์
80 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่ย้าง
2.  เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญเจ้าสกุล
1.  นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
2.  นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
81 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กหญิงวิชุดา  -
2.  เด็กหญิงชบาแก้ว  -
1.  นางสาววรางคณา  ต๊ะสุ