ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายทศพร  ดวงเดชา
2.  เด็กหญิงสุธากร  เลี้ยวสกุล
1.  นายวินัย  แว่นทอง
2 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายเพชรร้อย  ปานประสิทธิกุล
2.  เด็กชายยศวิน  แก้วมณี
1.  ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  ไชยยา
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายณรงค์ศิลป์  ไกลถิ่น
2.  เด็กหญิงอาภากร  จำปาเจียม
1.  นายวาสน์ศิลป์  ดีวรัตน์
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายวรัญญู  แดงด้วง
2.  เด็กชายยศสรัล  น้อยรูปเรา
1.  นายสรรค์นาท   รุ่งจรูญ
2.  นายอาทิตย์   ดิษเสถียร
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงสุธาวัลย์  ตวงลาภทวีกิจ
2.  เด็กหญิงวรนุช  ภัสสรณ์ศศิกุล
1.  นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
6 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1.  นายแสงเมือง  แสนหวี
2.  เด็กชายณัฐธนานุพงษ์  ทรายใจ
1.  นางสาววีณา  เอมพิณ
2.  นางสาวศรัณยา  อินบ้านแฝก
7 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงบุษยามาศ  ทรัพย์ปาน
2.  เด็กชายภัทรพงศ์  อิ่มบุญสุ
1.  นายภูมินทร์  โกสุม
8 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงกมลทิพย์  ไชยชมภู
2.  เด็กหญิงปภาวรินท์  มีสุข
1.  นางอัธยา  วิจิตรศิลป์
2.  นายธเนส  ยลเมืองแมน
9 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กชายดนัย  โพธิ์เนตร
2.  เด็กชายธีนทัศน์  สีทำ
1.  นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาววรนันท์  พชรมิธิกรกุล
2.  เด็กหญิงพิมพิศา  ไพรมณีเวช
1.  นางสาวญาติกานต์  มณีโชติ
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายชวนากร  วงษ์ทาโส
2.  เด็กชายพรหมมินทร์  แก้วป้อง
1.  นางสมฤดี  แสงมณี
2.  นายชัยวุฒิ  แสงมณี
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขวิพัฒน์
2.  เด็กชายณัฐสิทธิ์  นุ่มดี
1.  นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
13 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงธนัชญา  เจริญทรัพย์
2.  เด็กชายชนะกันต์  รัตนะ
1.  นายสรายุทธ  เจริญสุข
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงใบเงิน  อินทร์แสง
2.  เด็กหญิงอานันดา  พลาชีวิน
1.  นายอาทิตย์  พลตรี
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงสกุลเกศ  นาคะเกศ
2.  เด็กหญิงชลธิชา  อินทพงษ์
1.  นางสาวสร้อยสุดา  คะจรรยา
16 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร
2.  เด็กชายธนาภัฏ  งามจิต
1.  นายธนันท์ชัย  ปันสุข
17 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรโคตร
2.  เด็กหญิงเสาวภาคย์  กองช้าง
1.  นายณัฎฐชัย   พรหมมูล
18 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงสาวิตรี  ใหญ่นอก
2.  เด็กหญิงปนัดดา  บางเฟื่อง
1.  นางกรรณิการ์  รวิกานนท์
2.  นายอดินันท์  สวนศรี
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายธนาธร  กันทะวงษ์
2.  เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทะสีมา
1.  นางสาวธัญญา  วงศ์ไชย
2.  นางสาวแพรวพรรณ  เชื้อเมืองพาน
20 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดำ
2.  เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  วงศ์กูล
1.  นายอนุรัตน์  ดวงต๊ะ
21 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  เด็กหญิงอนิฌา  สิทธิ
2.  เด็กหญิงสาวิตรี​  สุกใส
1.  นายสันติพงษ์​   พรหมเสน
22 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงนิศาชล  ขาววิละ
2.  เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทวงค์
1.  นายณรงค์ฤทธิ์  แสนเสนาะ
23 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงนนทกร  ประทุมสันต์
2.  เด็กหญิงเอื้อมดาว  อำลอย
1.  นายภวัต  เพชรบูรณิน
2.  นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
24 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ยามี
2.  เด็กหญิงสุกัณญา  สมบูรณ์
1.  นายสิทธิศักดิ์  พิชิตพร
25 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายจิรประวัติ  นันใจ
2.  เด็กชายสราวุฒิ  วานิชย์
1.  นายชัยวัฒน์  นวลคำ
26 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไกรทอง
2.  เด็กหญิงณัฐกาล  สิงสมบัติ
1.  นางสาวไพลิน  ชูเชิด
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงอมรรัตน์  ลิบาล
2.  เด็กหญิงธรรนิพา  ทะยะธง
1.  นายปัญญา  กายะชาติ
2.  นายจิราวัฒน์   วิชัยศิริ
28 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายอธิวัฒน์  อิ่มเอิบ
2.  เด็กหญิงปิยรัตน์  จันเจริญ
1.  นายสิทธิเดช  พูลทวี
29 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1.  เด็กหญิงจินดาพร  พันธ์ยาง
2.  เด็กหญิงปิยาอร  โมเรือง
1.  นางสาวจารุวรรณ  บุญวงษ์
30 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายภัทรวุธ  วาธง
2.  เด็กหญิงอิงทิรา  ตุ้ยศรี
1.  นายธนากร  ศรีอุทธา
31 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายนนทกร  สิริปิยะสิงห์
2.  เด็กชายปองพล  สืบแก้ว
1.  นายทวีชัย  จินะใจ
32 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายปริวัฒน์  ธรรมสิทธิ์
2.  เด็กชายสิโรเวฐณ์  อินศรชัย
1.  นายณภัทร  จิณานุกูล
2.  นายนายกิตติพงษ์  พงค์ยะ
33 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายกรวิชย์  พยัฆโค
2.  เด็กชายภูวนาท  ดอนหม้อ
1.  นายเจตน์สฤษฏิ์  เกียรติกุลวาทิน
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมเสน
2.  เด็กหญิงณัฏฐริกา  ธรรมเสน
1.  นางสาวปุณณัตถ์  ไชยคำ
35 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงมุธิตา  คุณวุฒิบรรเจิด
2.  เด็กหญิงสันต์ฤทัย  รุ่งอินทร์
1.  นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
36 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายจตุภัทร  บุญยิ้ม
2.  เด็กหญิงวราพร  สิงห์ทยาน
1.  นางปรีดา  เกษณา
2.  นางสาวพรศิริ  คงขันธ์
37 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงสุภาพร  เวียงนาคา
2.  เด็กหญิงมัลลิกา  ธารอำพน
1.  นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
38 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงใบเตย  -
2.  เด็กหญิงพจมาน  -
1.  นางพัชรวีย์   วีรนันทชัย
39 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุรักษ์ทวีพร
2.  เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาศร
1.  ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  พุ่มเกตุ