ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวกันยารัตน์  วนิชปริญญากุล
2.  นางสาวภัทราพร  วงศ์ไชย
1.  นางสาวอัชฌา  ธรรมศิริ
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวอลินยา  ดวงจันทร์
2.  นางสาวพนิดา  นนท์รุ่น
1.  นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
2.  นางสาวปรารถนา  เมืองพรม
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายปริญญา  ต่าน้อย
2.  นางสาวสุทธิสา  อินทร์อำพร
1.  นายสุชา  กุลกิติเกษ
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวพัชรินทร์  เมธา
2.  นางสาวสุฐิดา  ทับทิมไทย
1.  นายธเนส  ยลเมืองแมน
2.  นางอัธยา  วิจิตรศิลป์
5 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นางสาวสร้อยฟ้า  วงค์ชัย
2.  นางสาวชรินรัตน์  งามจิตร์
1.  นางชลดา  เวยื่อ
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวนรมล  ศรีจันดา
2.  นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์สุวาณิชย์
1.  นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวพิชชาพร  ช่างทอง
2.  นางสาวพิชชาภา  ช่างทอง
1.  นางสมฤดี  แสงมณี
2.  นายชัยวุฒิ  แสงมณี
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นางสาวฐิดารัตน์  แหยมเปรมปรี
2.  นางสาวภูริดา  คงดี
1.  นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวกรวิลัย  ศรีประดู่
2.  นางสาวสิริรัตน์  ปรางโท้
1.  นางสุธิตา  นิลวัฒนา
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นายเฉลิมพันธ์  ก้อนกลีบ
2.  นางสาวศณัฐกาณ  ขำฉา
1.  นางสาวสร้อยสุดา  คะจรรยา
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวภัทรทิวา  อ่องคำ
2.  นางสาวชนนิกานต์  ยมดี
1.  นายภานุพันธ์  ยะอนันต์
2.  นายกิตติพงศ์   พงศ์โชคดีเลิศ
12 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวพิมลพรรณ  อินทร์ประถม
2.  นางสาวนารีรัตน์  คิดอ่าน
1.  นายวัชรากร   วรสิทธิ์
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวสุกัญญา  มีระกูล
2.  นางสาวฤดีรัตน์  คล้ายนุช
1.  นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
2.  นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายอิทธิพร  เทียนคำ
2.  นายเมธาสิทธิ์  โพธิ์ปลัด
1.  นายกิจติ  อุ่นพรม
2.  นางสาวจีรัญญา  อ่อนผาด
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวศิริทิพย์  จันทร์ใส
2.  นางสาวนนท์ธิดา  สิงห์โห
1.  นายรังสฤษฎิ์  เสนาธรรม
16 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นางสาวกุลนิภา  กลิ่นเพ็ญ
2.  นางสาวน้ำผึ้ง  บัวเย็น
1.  ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว
17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวโสรยา  เดชทรัพย์
2.  นายวรัตถ์  แก้วรัตนศรีโพธิ์
1.  นายบรรเจิด  เจริญฉาย
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  นายธิติวุฒิ  แซ่หยาง
2.  นายกิตตินนท์  แร่เงิน
1.  นายอานนท์  มุ่งมาตร
19 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวนภัสกร  ชนะบำรุง
2.  นางสาววิรากร  ยะกุนา
1.  นายทวีชัย  จินะใจ
20 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
2.  นางสาวธิฎินันท์  กันทะมาดา
1.  นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
21 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นายวสันต์  หน่อคำ
2.  นางสาวอัญชลี  นายติ๊
1.  นายธนากร  ศรีอุทธา