ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายอนันต์  พจนา
2.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาอิ
3.  เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า
1.  นางสาววิมล  ยาโม้
2.  นางสาวอัมพิกา  ศรีใจวงค์
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงกัลยาวีร์  เข็มทอง
2.  เด็กหญิงปาลิตา  แช่มชื่น
3.  เด็กหญิงณัฐติยา  คำนนท์
1.  นางภัทรศยา  จัดดี
2.  นายเอกรินทร์  พงษ์พาน
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงณัฐณิชา  แซมสีม่วง
2.  เด็กหญิงปพิชญาภรณ์  สุขแก้ว
3.  เด็กหญิงจินต์จุฑา  กาวินคำ
1.  นางพจนี  เอี่ยมใส
2.  นายธนากร  แพงคำสอน
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงภรนิภา  ลำพองพวง
2.  เด็กหญิงปิยหทัย  อินนั่งแท่น
3.  เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมรี
1.  นางธนภรณ์  วังษา
5 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กชายทิตา  ไชยวรรณ
2.  เด็กชายรัชกฤษณ์  ธนะกว้าง
3.  เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ว่าง
1.  นายอนุกูล  กุลณาวงศ์
2.  นางสาวธนัชพร  สอนทะ
6 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงจิตชยา  โพธิ์ชัย
2.  เด็กหญิงปัณณพร  ทองพรหม
3.  เด็กชายธีรภัทร  พันธวาณิชย์
1.  นางสาวณิชชยา  โกยทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายนันทิพัฒน์  มูลกาศ
2.  เด็กชายธาราทิตย์  โยธิยา
3.  เด็กชายวีรภัทร  น้อยหมอ
1.  นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด