ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายอรรถพันธ์  พนมพจน์
2.  เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
3.  เด็กหญิงนัสการต์  ทองเพียร
1.  นางสมจิตร  ใยดี
2.  นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
2 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายคมกริช  ฤทธิศักดิ์
2.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลสารี
3.  เด็กหญิงอัญชิสา  มณีมัย
1.  นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ
2.  นางสาวดวงนภา  อ่อนเหลือ
3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สิงห์เห
2.  เด็กหญิงจริยา  เรืองรัศมี
3.  เด็กหญิงวริศรา  แก้วแสง
1.  นางปรียนันทนา  อินปรา
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายอนพัทย์  คำภีระ
2.  เด็กหญิงชวิศา  ไชยวงค์
3.  เด็กหญิงกมลชนก  ม่านมุงศิลป์
1.  นางธนภรณ์  วังษา