ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายธวัชชัย  นาคใหม่
2.  นางสาวพาณินี  ศรียี่พุง
3.  นางสาวขวัญจิรา  สิทธิเสนา
1.  นางณัฐชนา  วงศ์ใบบุญตระกูล
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นายทู  ไม่มีชื่อสกุล
2.  นายคณิศร  มั่นคง
3.  นายปวิตร  พัลวันชมพนา
1.  นางณัฏฐพร  มินานนท์
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นายวิษรุต  โกศล
2.  นางสาวสาวิตรี  บำยุทธิ์
3.  นายมธุรส  เพ็งที
1.  นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
2.  นางสมจิตร  ใยดี
4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวสุกันยา  วินันทา
2.  นางสาวพีรกานต์  พรมรักษา
3.  นางสาวศุภานัน  แก่นโงน
1.  นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ
2.  นางสาวดวงนภา  อ่อนเหลือ
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายศรายุทธ์  ครุธชาติ
2.  นายณัฐวุฒิ  นิลจันทร์
3.  นายธีรนาถ  แจ่มสว่าง
1.  นายพันธกานต์  บุญชู
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นายจีราวัฒน์  แก้วคำ
2.  นายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
3.  นายวรายุ  ทองคำ
1.  นางปรียนันทนา  อินปรา
7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นายนริน  เมืองเต็ม
2.  นายอติชาติ  จันทร์ขวา
3.  นางสาวรักษิณา  กันทอุตม์
1.  นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์