ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังผา
2.  เด็กหญิงดารินทร์  ลุงติ
3.  เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์หอม
1.  นางประไพรัตน์  วงค์สุภา
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์
2.  เด็กหญิงศศิวิมล  คำฟู
3.  เด็กหญิงเบญจมาศ  นงโพธิ์
1.  นางสังวาร  ยานุกุล
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายธนทัต  มูลเปา
2.  เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา
3.  เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง
1.  นางจิราพร  รสเข้ม
2.  นางสาวศิริลักษณ์  ใจเคลื่อน
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงอำพัน  จะหมื่อ
2.  เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกิดชาตรี
3.  เด็กหญิงรุจิกาญจน์  จันทาพูน
1.  นางสาวพิจิฏรา   พงศ์โชคดีเลิศ
5 โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กหญิงญาณศรี  ชัยกมลสกุล
2.  เด็กหญิงวัชราพร  ปกป้องสกุนา
3.  เด็กหญิงชลดา  เลิศจรัสงาม
1.  นางสาวเปมิกา  กาลังใจ
2.  นางสาวขนิษฐา  คำขาม
6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงณัฐริกา  ปิยาโยค
2.  เด็กหญิงปิยธิดา  สมสาร
3.  เด็กหญิงพรรณฐพรรษ  ปันจักร์คำ
1.  นางธนภรณ์  วังษา
2.  นางศรีไพร  ใจนันตา
7 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน 1.  เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์รอด
2.  เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรโต
3.  เด็กหญิงธนกมล  แก้วประเสริฐ
1.  นายมนัสนันทร์  ควรประเสริฐ
2.  นางบุษยมาศ  นาครัตน์
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กชายธีรภัทร  ศรีนาม
2.  เด็กชายณัฐวัตร  วงษ์เนตร
3.  เด็กหญิงณภัทร  เข็มมาลา
1.  นางสุรีย์  เที่ยงตรงดี
9 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงเกสราภรณ์  นาคชื่น
2.  เด็กหญิงกันยาพร  เผือกวงษ์
3.  เด็กหญิงชาคริยา  ศรีสุข
1.  นางสาวจิตราพร  ยอดโยม
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงจีรพร  อยู่สมบูรณ์
2.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองทอง
3.  เด็กหญิงลัดดาภรณ์  แพงพุทธ
1.  นางประทีบทอง  เสาธง