ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงพีรดา  มูลพรมศร
2.  เด็กหญิงภารดี  มูลพรมศร
3.  เด็กหญิงวรรณศา  ทับชุม
1.  นายกฤษฎิ์ทิโชติ  ฤกษ์ศิริลภัสช์
2.  นางสาวนันณภัชสรณ์  ผูกพันธ์
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวกนกวรรณ ฉิมชู  ฉิมชู
2.  นางสาวพุทธวรรณ  ระเริง
3.  เด็กหญิงชลธิชา  ขอบทอง
1.  นางสาวสุจิรา    สุขภุมรินทร์
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงกุลปริยา  ชั้นเจริญ
2.  เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วรากมุข
3.  เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ภิราษร
1.  นางพรละภา  ชุมภูศรี
2.  นายอนุรักษ์  ชัยธนานันท์
4 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน 1.  เด็กหญิงกุลยา  แก้วประเสริฐ
2.  เด็กหญิงศศิกานต์  ลี้สมบัติ
3.  เด็กหญิงณัฐวิภา  แย้มโอภาส
1.  นางสาวประนอม  สมีเพชร
2.  นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ์
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงรสริน  เต็มเปี่ยม
2.  เด็กหญิงพัณณิตา  น้อยฉาย
3.  เด็กหญิงจิราภร  พุ่มมณี
1.  นางอภิรมณ  จันทร์เมือง
2.  นายชาคริสต์  นระเอี่ยม
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงณิศวรา  จิ๋วแหยม
2.  เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนคำ
3.  นางสาวทัศนีย์  เศรษฐาพาณิชย์
1.  นางสุรีย์  เที่ยงตรงดี
7 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายชาคริต  จันทร์ธิดา
2.  เด็กชายชัยศิริ  วงษ์ปิง
3.  เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทิปัญญา
1.  นางสาวสุกัลญา  ทาสา
2.  นางสาวขนิษฐดา  จันธิดา
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงรัญชิดา  โมคศิริ
2.  เด็กหญิงชนากานต์  กุดำ
3.  เด็กหญิงธนัชชา  พุงลอย
1.  นายเกณฑ์  จันทึง