ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นางสาววิภาดา  เพ็งปาน
2.  นางสาวนันทนา  อยู่โหงว
3.  นางสาวอาภาศิริ  มาบุญ
1.  นายกฤษฎิ์ทิโชติ  ฤกษ์ศิริลภัสช์
2.  นางสาวอลิษา  เรืองโรจน์
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวศิริพร  บาลี
2.  นางสาวชลดา  ปิ่นทอง
3.  นายธนชัย  มิ่งเมือง
1.  นางสายฝน   พานิชยเวช
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวพิริฏฐา  กาใจยา
2.  นางสาวศิรินภา  แก้วอ้าย
3.  นางสาวศศิธร  มีปัญญา
1.  นางพรละภา  ชุมภูศรี
2.  นายอนุรักษ์  ชัยธนานันท์
4 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน 1.  นายธนากร  พึ่งสนิท
2.  นายสิรภพ  สุขสมัคร
3.  นางสาวศิริลักษณ์  ผลเพียร
1.  นางรัชกรณ์  ทองจั่น
2.  นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ์