ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ใจยา
2.  เด็กชายนันทิพัฒน์  มาลาศรี
3.  เด็กหญิงพัชร์ธนัตถ์พร  ล้านแปง
1.  นางอารีย์  บูรณสิทธิเวช
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 1.  เด็กหญิงนาตยา  มูลระหัด
2.  เด็กหญิงนริศรา  จุมจวง
3.  เด็กชายปริภัทร  โพธิ์ศรี
1.  นายวัชรินทร์  พิมศรี
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอรพรรณ  ทิมเถื่อน
2.  เด็กหญิงมัณฑนา  ประณิธิวงศ์
3.  เด็กหญิงสุพิชชา  -
1.  นางสาววรางคณา  คำดอนใจ
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงอนัญญา  ชมภูเทพ
2.  เด็กหญิงทิพวรรณ  เครือแสง
3.  เด็กหญิงทักษพร  ภักรักษา
1.  นางสาวจุฬารัตน์  เทียมแสน
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1.  เด็กหญิงอัญชลิกา  สกุลพงศา
2.  เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
3.  เด็กหญิงละมิตา  นันตา
1.  ว่าที่ร้อยตรีอริสรา  ทะทอง
2.  นางสาวเจนจิรา  จอมใจ
6 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 1.  เด็กหญิงตรียะพร  ทองล้วน
2.  เด็กหญิงพุธิตา  พิมอาจหาญ
3.  เด็กชายศิลปวีร์  บัวทองท้าว
1.  นางมลวิภา  แย้มจำรัส
2.  นางลัดดา  เรือนเหลือ
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงสุรัตนภรณ์  แก้วชมภู
2.  เด็กหญิงนันทิตา  หมื่นน้อย
3.  เด็กหญิงจรรยพร  บุญภูมี
1.  นางภัทรศยา  จัดดี
2.  นายเอกรินทร์  พงษ์พาน
8 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 1.  เด็กหญิงกัญญา  สวนมีสุข
2.  เด็กหญิงแก้วเกต  พงศ์โชติสาคร
3.  เด็กหญิงแก้วตา  มิตรพิพัฒน์
1.  นางสุพรรณี  คงเกียรติคีรี
2.  นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงนิล
9 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กชายพัชรพล  เจ๊กจั่น
2.  เด็กชายพลากร  ศรีปัญญา
3.  เด็กชายชัยอนันต์  กุลพัฒน์
1.  นางณัฐกานต์  ทิมชม
2.  นายชฎารัตน์  ปิ่นสกุล
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 1.  เด็กหญิงชมพูนุช  หวังลาภ
2.  เด็กหญิงอัมพวรรณ  วันทอง
3.  เด็กหญิงจตุพร  แจ้งจีน
1.  นางเพียงใจ  เกิดเกตุ
2.  นางจันทนา  เกตุวงค์
11 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงจีรภัทร  เปาป่า
2.  เด็กหญิงศุภกานต์  เลียลา
3.  เด็กหญิงพรทิพา  แรงจริง
1.  นางสุภาพร  ทองใบ
2.  นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
12 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชัยศักดิ์
2.  เด็กหญิงจรรยาพร  สายหล้า
3.  เด็กหญิงปัทมวรรณ  ญาณรังษี
1.  นางธนภรณ์  วังษา
2.  นางศรีไพร  ใจนันตา
13 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน 1.  เด็กหญิงสุชานันท์  สัญจรดง
2.  เด็กหญิงธนาพร  ลักษณสุข
3.  เด็กหญิงวริศรา  เปี่ยมผาสุข
1.  นายมนัสนันทร์  ควรประเสริฐ
2.  นางบุษยมาศ  นาครัตน์
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงจิราพร  ทองสาด
2.  เด็กหญิงสุรางค์พิมล  เคลือบเจาะ
3.  เด็กชายธรรมศรณ์  ศรีสมบัติ
1.  นางมาลา  พัดกลม
15 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงภัทรธิดา อิ่นแก้ว  อิ่นแก้ว
2.  เด็กหญิงพัชรพร  กันทะวงค์
3.  เด็กหญิงปรียาลักษณ์  อินนต๊ะพรม
1.  นางสาวสิริญา  ผัดผ่อง
16 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ
2.  เด็กชายจิรภัทร  สิทธหล้า
3.  เด็กหญิงวริษา  แซ่เฮ็ง
1.  นางสาวกาญจนา  สาครินทร์
17 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงนริศรา  สินสอน
2.  เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำบุญ
3.  เด็กหญิงภัคจิรา  อินเลี้ยง
1.  นางสาววนิดา  ดาราศาสตร์
2.  นายธีรนัย  ทองเชื้อ
18 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 1.  เด็กหญิงกาญจนา  ไทยแสน
2.  เด็กหญิงศิริประภา  พรมมั่น
3.  เด็กหญิงอักษร  ชูเมือง
1.  นางอำภา  ภู่พรม