ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวนภาพร  อุทธนา
1.  นางอุบล  ชัยศิริ
2.  นายเจนณรงค์  ร่วมวงษ์
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายธนาลักษณ์  แก้วเมืองกลาง
1.  นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
2.  นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์
3 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นางสาวอาทิตยา  พร้าเพรียง
1.  นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวบุษกร  มาเยอะ
1.  นางสาวพรพิมล  จรูญฉาย
2.  นางสาวกมลวรรณ  คำภิระ
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นายธนัติ  ไม่มีชื่อสกุล
1.  นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
2.  นายชาญวิทยา  คำดี
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวปิยวรรณ  คำลือ
1.  นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา
2.  นางระพีพรรณ  คงมีผล
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นายอลงกต  เชยโพธิ์
1.  นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวนัตศิมน  พิมพ์มหาศิริ
1.  นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
2.  นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นางสาวณัฏฐธิดา  มีประไพ
1.  นายธนพงษ์  คิดอ่าน
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวมนัสวรรณ  เตือนสติ
1.  นางอารีย์  คำนึงครวญ
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายสันติสุข  อินทร์จันทร์
1.  นางสาวประไพพร  ปินคำ
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวพรชิตา  เวชไพรัตน์
1.  นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
13 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวนภาพร  พันจั่น
1.  นางสาวนุชนาฏ  พรมสอน
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวจอมขวัญ  ชาติพจน์
1.  นางุสุจิตร  มาตรมนตรี
15 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวอัญชิสา  อวนใจราษฎร์
1.  นางกันจนา  งิ้วแดง
16 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  นางสาวนภัสษา  แปทู
1.  นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
2.  นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
17 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นางสาวสุพิชชา  วีระคำ
1.  นางอังคณา  พึ่งพัก
2.  นายวิทยา  ก๋าวงษ์
18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวกนิษฐา  กันเพ็ง
1.  นางสุชาดา  สุริโย
19 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวชลธิชา  พันธ์ชัย
1.  นางสาวศุราภรณ์  ปกติ