ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงคำเดือนเด่น  -
2.  เด็กหญิงนพรัตน์  ประดาศรี
3.  เด็กหญิงเจนจิรา  คำใส
1.  นางมยุรี  ติดพวงมาลี
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีนวล
2.  เด็กหญิงสุนันทา  มาช่ำ
3.  เด็กหญิงเอวิกา  แก้วยอด
1.  นางลำเจย  อนุรุท
2.  นายณัฐพล  กองคำ
3 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงชัชฎา  แสนลา
2.  เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ็ญจาธิกุล
3.  เด็กหญิงเพชรรดา  อินทะ
1.  นางจรรยา  อินต๊ะไชย
2.  นางปราณี  คำดี
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงอัญชิสา  พุ่มโต
2.  เด็กหญิงสุทัตตา  นกแก้ว
3.  เด็กหญิงธนพร  อยู่รวม
1.  นายณัฐพงศ์  เพ็ชร์มุข
2.  นางเกษราวัลย์  รู้สมัย
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายรณภูมิ  โลราช
2.  เด็กหญิงตาล  สามนวล
3.  เด็กหญิงศิรินภา  สรดิลก
1.  นางพรละภา  ชุมภูศรี
2.  นายศรัณยู  พรมใจสา
6 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์
2.  เด็กหญิงกรรณิการ์  ขวัญยืน
3.  เด็กหญิงอารยา  ดวงใจแก้ว
1.  นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
2.  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
7 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กชายธีรเมธ  ขวัญมุข
2.  เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองเลิศ
3.  เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุ้ยวงษ์
1.  นายสิทธิศักดิ์  อูปแก้ว
2.  นางกัญญารัตน์  ศรีสมบัติ
8 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงวาสนา  บุญเที่ยง
2.  เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ทับเอม
3.  เด็กหญิงจินตนา  แย้มกร
1.  นางสาวปิยมนต์  เนียมหอม
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงสุนิสา  ศรีพร
2.  เด็กหญิงพฤกษา  วารีสุข
3.  เด็กชายจักรพันธ์  ตราสินพันธ์
1.  นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงอัญชลี  ขุนพรม
2.  เด็กหญิงสุทธิพร  โสภา
3.  เด็กหญิงเพ็ญนภา  แลคำ
1.  นางสุภาภรณ์  พรามพิลา
11 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงนภัสสร  คำป่าแลว
2.  เด็กชายวีระเดช  ปาระบ่อง
3.  เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเรืองทา
1.  นางสาวนรีกานต์  เตชะเมา