ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวเกศินี  อุตทาสา
2.  นางสาวธารทิพย์  ปานเทียง
3.  นางสาวสุรางคณา  อินต๊ะขันแก้ว
1.  นางณัฐชนา  วงศ์ใบบุญตระกูล
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวรุ่งนภา  โกมลสิจน์
2.  นายกฤษฎา  ศรีลาจันทร์
3.  นางสาววิภาวรรณ  หมอแพทย์
1.  นางวรนุช  กระทู้
2.  นางศิริธร  จำปาวงษ์
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวปุณยนุช  เอี่ยมสอาด
2.  นางสาวพัชรนันท์  ทองช่วง
3.  นางสาวณัฐวดี  หมวกละมัย
1.  นายเอกรินทร์  พงษ์พาน
2.  นายณัฐพงศ์  เพ็ชร์มุข
4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาววัลภา  พรมนัน
2.  นางสาวพรทิพย์  บับภาบุญ
3.  นายพีรพล  มังษาอุดม
1.  นางสาวอมรา  เทียนทอง
2.  นางสาวนพรัตน์  บุญรักษ์
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายโยธิน  หยวกขาวดี
2.  นางสาวชนิดา  วิงวอน
3.  นายเมธานนท์  ธนะขว้าง
1.  นางพรละภา  ชุมภูศรี
2.  นายศรัณยู  พรมใจสา
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวกษิรา  จับฟั่น
2.  นางสาววชิราภรณ์  หอมหวล
3.  นายธนากร  สุครรธจันทร์
1.  นางกาญจนา  ดีมั่น
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายกิตติกวิน  สุวรรณปาน
2.  นางสาวกมลชนก  จีนด้วง
3.  นายธนภัทร์  แก้ววิเชียร
1.  นายเอกชัย  กาญจนเศรณีโภคิน