ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ระดับปฐมวัย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายธิติสรณ์  สานุกิจ
2.  เด็กหญิงกฤติมา  ตาอ้อน
3.  เด็กหญิงพัฒนียา  คำน้อย
1.  นางลภัสรดา  ดินหม้อ
2.  นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายวุฒิชัย  วงค์ษา
2.  เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีแก้ว
3.  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปิ่นอุต
1.  นางจริยา  ถาปินตา
2.  นางสาวศรีธรา  บัวชุม
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงพิชญธิดา  ดอนแก้ว
2.  เด็กหญิงสุธาสินี  รัตนปกรณ์
3.  เด็กหญิงสิริกร  โตมานะ
1.  นางสาวจำรัส  อ้ายชุม
2.  นางวรรณา  วรลาภานนท์
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายชัยมงคล  ยศสาร
2.  เด็กหญิงจิราวรรณ  อินต๊ะมา
3.  เด็กหญิงกัญญาภัทร  อย่างภูมิใจ
1.  นางพัชริน  วงศ์ใหญ่
2.  นางอำไพ  ธะนะบุญ
5 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 1.  เด็กหญิงปภานิตย์  อินถา
2.  เด็กหญิงอริสรา  อุ่นเรือน
3.  เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ฟุ้งเฟื่อง
1.  นางณิชชยา  ทับสระน้อย
2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐกานต์  ศุภกา
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงณัฐชยา  บุญปั๋น
2.  เด็กหญิงณัฐธญา  จุมปาลี
3.  เด็กชายทวีชัย  อุทาวิ
1.  นางสาวฐิติชญาน์  สันธิ
2.  นางสาวจุรีรัตน์  อินทกาน์
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1.  เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธนะ
2.  เด็กหญิงพรมานา  กวาวสืบ
3.  เด็กชายอริยพล  บุยญาหาร
1.  นางสาวมาริสา  อุดมผล
2.  ว่าที่ร้อยตรีมัณฑณา  กุลวงศ์
8 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีทา
2.  เด็กหญิงธัญชนก  ประใจ
3.  เด็กหญิงณัฐนรี  สายวงค์
1.  นางสาวณัฐชญาภรณ์  ปิยะวรรณกุล
2.  นางกาบจันทร์  วงค์พุทธคำ
9 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 1.  เด็กหญิงธันญ์สิตา  วชิรโพธิ์ทอง
2.  เด็กชายสิรวิชญ์  อัศวจินดาพล
3.  เด็กหญิงณิชาภัทร  พริบไหว
1.  นางสาวมาลิณี  วิชัยโน
2.  นางสาววิภาวรรณ  อุทธิยัง
10 โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายณัฐกฤต  เพ่งพิศ
2.  เด็กชายจิรายุ  สุขเจริญ
3.  เด็กหญิงกฤตชญา  วาเพ็ชร
1.  นางอำนวย  ชำนาญ
2.  นางสายฝน  ติยาภรณ์ชัย
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1.  เด็กชายจิรพัฒน์  สิงหนาท
2.  เด็กหญิงกรกช  สุภา
3.  เด็กหญิงพัชรมัย  มาตะพาน
1.  นางปุญชรัสมิ์  วันดี
2.  นางสุดาพร  จันตาทะ
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 1.  เด็กหญิงกันติชา  หน่อหล้า
2.  เด็กหญิงไอศิกา  ปรัชญาอนันต์
3.  เด็กหญิงศรัณรัตน์  ค้าแก้ว
1.  นางประนอม  มหาวงศนันท์
2.  นางพัชรินทร์  พุทธวงค์
13 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  หาปัญนะ
2.  เด็กหญิงธัญชนก  เบ้ามี
3.  เด็กหญิงพิชชาพร  อ่อนศรี
1.  นายขวัญชัย  หมีคุ้ม
2.  นางสาวสมหญิง  หมีคุ้ม
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 1.  เด็กชายนันทภพ  แก้วมา
2.  เด็กหญิงเมสิณี  เฉยโพธิ์
3.  เด็กหญิงชัชญาณิช  ผ่องศรี
1.  นางธนิเนตร์  วงศ์เนาวรัตน์
2.  นางสาวอัจฉรา  วิอุ่น
15 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงนิชานันทน์  สมคิด
2.  เด็กหญิงวิภาวรรณ  ท่าดี
3.  เด็กหญิงณิชากานต์  หาระโคต
1.  นางสายชล  สมศักดิ์
2.  นางสาวอโณทัย  เมล์ทาง
16 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เสียงไพเราะ
2.  เด็กหญิงอาทิตยา  หองทองคาน
3.  เด็กชายสุธินัน  บุญเชิด
1.  นางมณัฐนันท์  สิงห์เส
2.  นางสาวอังศุมาลิน  โสมล
17 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายชุติพนธ์  สีจันทร์
2.  เด็กชายจิรภัทร  กรพินธุ์ภาณุสกุล
3.  เด็กหญิงมุกรดา  นวลเป้า
1.  นางวราภรณ์  ตาเรือนสอน
2.  นางสาวนพเก้า  เกตุวงศ์
18 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงลภัสรดา  ล้วนโค
2.  เด็กหญิงกัญนิศา  วงษ์โสภา
3.  เด็กหญิงศิริลักษณ์  เนียมสัมฤทธิ์
1.  นางพิชญ์จิรา  เปลี่ยนสะอาด
2.  นางมาลา  พัดกลม
19 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายธนภน  อินทะจักร์
2.  เด็กหญิงปัณฑิตา  วิญญารัตน์
3.  เด็กหญิงศรัญญา  ดาศรี
1.  นางสาวศิริพร  พุทเกษร
2.  นางผ่องจันทร์  กันธิยะ
20 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดคำ
2.  เด็กหญิงณิชมล  ธรรมสา
3.  เด็กหญิงประภาวรรณ  สุวรรณสุทธิ์
1.  นางสาวจิตรติรส  บัวรสศักดิ์
2.  นางสุรัตนา  ประชุม
21 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 1.  เด็กชายอลงกรณ์  พิมพ์สุวรรณ
2.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก๋องป้อ
3.  เด็กหญิงชนกหทัย  ใจบุญ
1.  นางนัชญ์พัสวี  กาใน
2.  นางวณิชชา  ประมาณ
22 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายพิชากร  คำวาท
2.  เด็กหญิงสุภนิดา  สิงห์เพชร
3.  เด็กหญิงอภัสรา  สิทธิภักดิ์
1.  นางสมศรี  วงศ์ชัย
2.  นางสาวพรรณภรณ์  เข็มทอง
23 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงฬียากร  ศรีจันทรากูล
2.  เด็กหญิงกรกมล  วัยราช
3.  เด็กหญิงณภัทรธิดา  ณ น่าน
1.  นางสาวจีริสุดา  สุนทรสิงห์
2.  นางสาวนันยาพรภ์  สารมณฐี
24 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงพนิตพร  ในยะแจ่ม
2.  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ญานะคำ
3.  เด็กชายปฏิญญา  พิศัลย์ศุภกร
1.  นางสาวณัฐพิมล   ถาวรคุณ
2.  นางสาวสุภาพร   มาผาบ
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายภณ  ศิริเสถียร
2.  เด็กชายธิติสรณ์  รักพวก
3.  เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  เชื้อเมืองพาน
1.  นางสาวฐิติรัตน์  กำบิล
2.  นางสาวศศิพร  ทำบุญ
26 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กชายวรินทร  สุขปลั่ง
2.  เด็กหญิงชนิศรา  สิงห์ลอ
3.  เด็กหญิงกมลพร  แสนสุข
1.  นางสาววรรณพร  มั่นคง
2.  นางสาวนันทรัตน์  จุลพันธ์
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1.  เด็กชายนพคุณ  งามล้อม
2.  เด็กหญิงฐิตาพร  ตันวงศ์
3.  เด็กหญิงณัฐเดีย  ป้อต๊ะมา
1.  นางสาววีรยา  โท๊ะลาบุตร
2.  นางสาวศิริพร  ตาคำอ้าย