ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงภิชญาพร  เนาว์ชมภู
2.  เด็กหญิงเพลงพิณ มารีอา  คำก้อน
3.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา
1.  นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว
2.  นางสาวปฎิญญา  ทองดี
2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงปาริฉัตร  คงลอย
2.  เด็กหญิงณัฐวิภา  งาใหญ่
3.  เด็กหญิงอนัญญา  วรพัฒนเมธ
1.  นางมลฤดี  คำเสน
2.  นางสาวบานชื่น  ศรีสุข
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงฉันท์ญาดา  เมืองมูล
2.  เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข
3.  เด็กหญิงพิชชานันท์  หัตถา
1.  นางนิชนันท์   สุวรรณบุษย์
2.  นางณัฐริกา    ณ น่าน
4 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณตาล
2.  เด็กหญิงปุณยาพร  แซ่ลิ่ว
3.  เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร
1.  นางสาวนิภาพร  คำโพธิ์
2.  นางสาวพัสตราภรณ์  มิ่งเมือง
5 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ
2.  เด็กหญิงศิริกัลยา  ใจดี
3.  เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี
1.  นางกษิดิ์กาญจน์  พิสิษฐกุล
2.  นางบุรินทร์  สัมฤทธิ์
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงแก้ว
2.  เด็กหญิงวริษา  เมืองแก้ว
3.  เด็กหญิงปพิชชา  ซาวสม
1.  นางโยษิตา  วินันท์
2.  นางสุจิรา  จิรจรัสตระกูล
7 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงสุวิชญา  ทิพจร
2.  เด็กหญิงศิริยากร  โลเกตุ
3.  เด็กหญิงณัฐชญา  แสงมนต์
1.  นางกาญจนา  โพธิลักษณ์
2.  นางสาวอินทร์ริตา  ยาวิชัย
8 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กหญิงสุภรัตน์  อึ่งเส็ง
2.  เด็กหญิงอัญชลี  ครองสำรวจ
3.  เด็กชายพีรพล  โสรส
1.  นางสาวนิชาภา  ไม้สนธิ์
2.  นายวิทวัส  ไข่ดาว
9 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงธรรศ  เล็กสมบูรณ์ชัย
2.  เด็กหญิงพชร  เถื่อนถ้ำ
3.  เด็กหญิงกัลยารัตน์  เวฬุมาศ
1.  นางสาวกัญญณัฐ   ทองมาก
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน
2.  เด็กหญิงศรันยา  ฟุ่นเตย
3.  เด็กหญิงตรีณา  พันเดช
1.  นางเบญจา  โชคอำนวยพร
2.  นางสาววรางคณา  สิทธิวีระกุล
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายเศรษฐา  ขันทะนะ
2.  เด็กหญิงทวีพร  เข็มพวง
3.  เด็กหญิงพีระพรรณ  รอดเอี่ยม
1.  นางสาวภัทรภร  โฆษิตานนท์
2.  นางสาวธนัชชา  เที่ยงตรง
12 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงธันญานุช  หนองหลิ่
2.  เด็กหญิงทิยาดา  ขาวสะอาด
3.  เด็กชายธชากร  ไข่แก้ว
1.  นางสาวเกตน์สิรี  ธนรัชต์กุลวงศ์
2.  นางสาวศิจนันท์  พันธุ
13 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงกมลพร  บัวมงคลกุล
2.  เด็กหญิงสุจารีย์  ใจมา
3.  เด็กหญิงชนกสุดา  มาใหม่
1.  นางสาวสายฝน  ทองหลอม
14 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงปิยาพร  วิจันทร์ตา
2.  เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัทธยากุล
3.  เด็กหญิงอพิตญา  มาลัย
1.  นางสาววริยาภรณ์  ทักษชีพดำรง
2.  นางสุดาพร  ธิใหม่ธง
15 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงสิริวรรณ  เชื้อเมืองพาน
2.  เด็กหญิงศศิวิมล  ทิมานะ
3.  เด็กหญิงกนกพร  หน่อตุ่น
1.  นางอัจฉรา  บุญถึง
16 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงมณีนุช  อ่อนกล้า
2.  เด็กหญิงจิราภรณ์  หลำรอด
3.  เด็กหญิงอลิศรา  พรหมเมศ
1.  นางพัชรา  อภัยราช
17 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายยศพร  สุภาพ
2.  เด็กหญิงปาลิดา  -
3.  เด็กหญิงพรพรรณ  ใจมิภักดิ์
1.  นางสาวจุติฐาการ  จันทร์สว่าง
2.  นางสาวชมผกา  แซ่เกอ
18 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายรัฐกฤษณ์  เลียลา
2.  เด็กหญิงปิญาอร  วางโต
3.  เด็กหญิงกรรณิการ์  วางโต
1.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2.  นายณัฐพงศ์  จันทร์เรียน
19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงนฤมล  อินหล่อ
2.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวเผื่อน
3.  เด็กหญิงวรินทร  นนทะวงค์
1.  นางสาวธนพร  อินศรี
2.  นางสาวพัชราวรรย์  บุญเสือ
20 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงมุกดาริน  พรมนิล
2.  เด็กหญิงณัธกานต์  รุกขชาติ
3.  เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  จิตสว่าง
1.  นางสาวนวกานต์  ศรศรี
2.  นางสุนันท์  นกเทศ
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงรุ่งทิวา  ดำมีขาว
2.  เด็กหญิงปารณีย์  ขาวเผือก
3.  เด็กหญิงพิณไพเราะ  โพธิ์งาม
1.  นางธัญญรัตน์  คำสุรันทร์
2.  นางสาวยุวฉัตร  อุ่นเป็ง
22 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงอารยา  กันชนะ
2.  เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย
3.  เด็กหญิงสิรินภา  คำเลิศ
1.  นางสาวกฤติกา  ทองพันธ์
2.  นางเกศรา  ทินนะพรม
23 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายพรรณวัฒน์  สีนาค
2.  เด็กหญิงปนัดดา  พิมพา
3.  เด็กหญิงนันทิดา  แสงสว่าง
1.  นายสรสิงห์  เกาหวาย
24 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงภัณฑิรา  รักฝูง
2.  เด็กหญิงมณฑิตา  หล้าปาวงค์
3.  เด็กชายภีรัชชัย  สายฟู
1.  นางมาลินี  พลละคร
2.  นางอำไพ  สมฟอง
25 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงพรรัชดา  เล็กตัว
2.  เด็กหญิงสุทิชา  ยานะโค
3.  เด็กหญิงรัตติกาล  กันธะรังษี
1.  นางไพลิน   แสนใจมูล
2.  นางสาวผ่องนภา   เครื่องแจ้