ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงปริยากร  สุมุกดา
2.  เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เทพวงค์
3.  เด็กหญิงคนึงนิจ  ฤทธิ์วิไล
1.  นางจุฑามณี  ทะขัติ
2.  นายเจนณรงค์  ร่วมวงษ์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วเม็ง
2.  เด็กหญิงรัตติกาล  จงกิจ
3.  เด็กหญิงปภัส  พุ่มชะเอม
1.  นางวิไลวรรณ  คำมาเมือง
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงภรภัชชา  แนบโนนสูง
2.  เด็กหญิงศิริวรรณ  รุ่งศรีสุขจิต
3.  เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำแก่น
1.  นายณรงค์ศักดิ์  ไชยวารินทร์
2.  นางริใส  นามดี
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงกุลศิริ  เทพประเสริฐ
2.  เด็กหญิงพรรณิพา  สมหวัง
3.  เด็กชายธนภัทร  ภู่โต
1.  นางจินตนา  ดิษเสถียร
2.  นางกิตติกา  บุญญาทวี
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงกนกวรรณ  จันศรี
2.  เด็กหญิงพรทิพย์  ขันติมิตร
3.  เด็กหญิงวิภาดา  ทองแทน
1.  นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยคำ
2.  เด็กหญิงรุ่งกานต์  พัตรากูล
3.  เด็กหญิงธนัชชา  แสงธิ
1.  นางปริญญาภรณ์  ฝึกหัด
2.  นางสาวฐณพร  สายอุต
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงกนกนิภา  วิสพัก
2.  เด็กหญิงธีรดา  สุงสันเขต
3.  เด็กหญิงรัตนา  สุขตะคุ
1.  นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
2.  นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
8 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงธนัชญา  ต๊ะปึง
2.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ตัณฑ์เอกชน
3.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์แก้ว
1.  นางสาวจุฑามาศ  เสมอเชื้อ
2.  นายอนุชา  ทองใจ
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายนพณรรธ์  ชาญโพธิ์
2.  เด็กชายณัฐวุฒิ  พริกนาค
3.  เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เดชแฟง
1.  นางสาวสุจารี  บุญเกตุ
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงชุติมา  รั้วสำราญ
2.  เด็กหญิงพรพิมล  โกกิจ
3.  เด็กหญิงอารีนา  ช้างพุ่ม
1.  นางฐิติยา   จันทร์ชัยภูมิ
11 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงเอกนุช  ไทยท่วม
2.  เด็กชายจิรภัทร  ชูกลิ่น
3.  เด็กชายหัตถ์เทพ  แก้วพิลา
1.  นางสาวนุชนาฏ  พรมสอน
2.  นางสาวชุตินันท์  แจ่มจันทร์
12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงสุทัตตา  ปินนิล
2.  เด็กหญิงธนาภา  สืบหงษ์
3.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ
1.  นายทรงวุฒิ  ไชยมา
13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายศิวดล  คำลือศักดิ์
2.  เด็กหญิงปรีญาณัฐ  สีดา
3.  เด็กหญิงภิญญดา  พิงคะสัน
1.  นางสุกัญญา  ชัยวงค์
2.  นางอำไพ  วงศ์ใหญ่
14 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงสิริยากร  ชัยมงคล
2.  เด็กหญิงธีรกานต์  สายเครือมอย
3.  เด็กหญิงปาริชาติ  เรือนสิงห์
1.  นางจามจุรี  หาดสาร
2.  นายพงศพัทธ์  โพธิ
15 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงพรพิมล  ศรีชู
2.  เด็กหญิงนันท์นภัส  นัขทะวัตร์
3.  เด็กหญิงวรัชยา  รุกขชาติ
1.  นางสุธิดา  วศินะเมฆินทร์
16 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงรัชดา  ทาขุน
2.  เด็กหญิงอมรรัตน์  เกตุละ
3.  เด็กชายวจนะพรหม  ใสยิ่ง
1.  นายฉัตรชัย  แว่นตา
2.  นายวันชัย  สังข์กลิ่นหอม
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงญัฐลดา  ศรีศิลป์
2.  เด็กหญิงนัฐจิราพร  แก่นเพ็ชร
3.  เด็กชายณัฐวรรธน์  ทับขำ
1.  นายอานนท์  สันติอารีย์
2.  นางสาวบุญสิริ  หอมจันทร์
18 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ศรีธนู
2.  เด็กหญิงสุธิตา  ธรรมะ
3.  เด็กหญิงณัฐพร  ประสมเสือ
1.  นางรัตนากร  ลี้มุณีวงศ์
19 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพอเพียง  แก้วสัน
2.  เด็กหญิงส่วยจ่า  ลุงจ่อ
3.  เด็กชายพรสวรรค์  บุญทรง
1.  นางสาวนพวรรณ  ธนันชัย
2.  นางกรรณิการ์  บัวล่าย