ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวกัญญาภัค  เรืองฤทธิ์
2.  นางสาวรัฐนันท์  ทะริยะ
3.  นางสาววริศรา  สารถ้อย
1.  นางจุฬาวรรธน์  สะสม
2.  นายเจนณรงค์  ร่วมวงษ์
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวกัลยรัตน์  นาลาย
2.  นางสาวไพลิน  ตาชุ่ม
3.  นางสาวศิริประภา  ยอดบุญยืน
1.  นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
2.  นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายธนภัทร  จันทร์เสา
2.  นางสาวโชติกา  อินต๊ะวงศ์
3.  นางสาวหนึ่งน้ำทิพย์  บัวทอง
1.  นางสาวฐิตาภา  บุญปัญญา
2.  นายพงศธร  ปิงยศ
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นายอดิศักดิ์  สิงห์เขียว
2.  นางสาวชลิตา  ขุนทิพย์ทอง
3.  นางสาวศุภาวดี  เกตุบางลาย
1.  นางสาวสุวพิชญ์  แสงกิติสุวัฒน์
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวพจชนก  เอี่ยมผ่อง
2.  นางสาวปนัดดา  หวังดี
3.  นางสาวธันย์ชนก  วานิ่ม
1.  นายพงษ์อนันต์  พรมสูงยาง
2.  นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวสุปรียา  ผิวเหลือง
2.  นางสาวพรปวีณ์  พุ่มพยุง
3.  นางสาวบุณฑิกา  ถนัดกิจ
1.  นายณัฐศิษฏ์  ถาวร
7 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายวีรภัทร  มะเยอะ
2.  นางสาววิภารัตน์  จุมปาแฝด
3.  นางสาวพิมพิลาศ  จันทร์มา
1.  นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
2.  นายจรัล  คำวิชัย
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวนพมาศ  แซ่จิว
2.  นางสาวพัชรินทร์  สังข์ทอง
3.  นางสาวนภัสวรรณ  สุขเกษม
1.  นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
2.  นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวกิติยา  ดวงสนิท
2.  นางสาวณัฏฐณิชา  ภิระบรรณ
3.  นางสาวณิชากร  มิลินทจินดา
1.  นางจุฬารัตน์  เหล่าไพโรจน์จารี
2.  นางสาวกิติยา  แสนไชย
10 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวพิมพ์ภรณ์  นันติพา
2.  นางสาวมนต์นภา  ผ่องนาค
3.  นางสาวภัณฑิรา  ศรีสาตร์
1.  นางสาวณัฐการณ์  หนูเผือก
2.  นายถวัลย์  บุญกลั่นสอน
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวกนิตฐา  ขำชัยภูมิ
2.  นางสาวเพ็ญพิชชา  อะฮีร์
3.  นางสาวสุพัตรา  นันสอาง
1.  นางปรัศนี  แก้วสุกเรือง
2.  นายปัญญา  พุ่มมาก
12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวชนาภา  แก้วมณี
2.  นางสาวธารทิพย์  กาตั้ง
3.  นางสาวสุตาภัทร  อุตทิยะ
1.  นางวัธนานันท์  ขจรกิตติพิเชียร
13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวส้ม  ลุงต๋า
2.  นางสาวแสนสวย  ลุงต๊ะ
3.  นางสาวสายชล  คุณาวงค์
1.  นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
2.  นางสาววาสนา  เดชะกุศล