ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายธนวัฒน์  อุดชา
2.  เด็กหญิงษีม่า  โอมา
3.  เด็กหญิงอรวี  อันมัส
1.  นางสมพร  เตจ๊ะนัง
2.  นางเพชรดา  ปฤกษากร
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายดนัยเดช  สุยะ
2.  เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  อึ่งเว้ย
3.  เด็กหญิงวรฤทัย  หน่อแก้ว
1.  นางสาววิริยะ  ธนะวงค์
2.  นางสาวนิภารัตน์  ศรีสม
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงแก้ว
2.  เด็กหญิงพิจิตรา  พรมมา
3.  เด็กหญิงขวัญพญา  วิชาลัย
1.  นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์
2.  นางเครือวัลย์  อุตมะโน
4 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงเรณิกาญจน์  หอมแก่นจันทร์
2.  เด็กหญิงสุุภัชชา  ทองทา
3.  เด็กหญิงนภิสา  เจนจบ
1.  นางภทรชนก  เรืองวงษ์
2.  นางสาวศิวัตตา  ศรีวิชัย
5 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายณัฐพล  ชมพัก
2.  เด็กชายปัณณธร  ใหมสกุล
3.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันย่น
1.  นางสาวชณิตา  นิลคล้าย
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายพิชัยอาสา  เดชอิ่ม
2.  เด็กหญิงกานต์กนก  คล้ายศรี
3.  เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จ๋อยคล้าย
1.  นางนิภาพร  จิตรสุวรรณ
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณกร
2.  เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง
3.  เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ
1.  นางกรมณี   ปาลี
2.  นางสาวณปภัช   รัตนาวรรณกร
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงดาวทิพย์  พฤทธิ์ติพันธุ์
2.  เด็กหญิงอภิชญา  นุปากรณ์
3.  เด็กหญิงภาราดา  มะหะหมัด
1.  นางสาวกัญญารัตน์  พรมเสน
9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงกัญญ์วรา  โตเจริญ
2.  เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ
3.  เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์
1.  นางสาวพิชชาพร  ชัยบุญมา
2.  นางวีระวัลย์  เครืออิ่ม
10 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงเกสรา  ลันดา
2.  เด็กหญิงรุจิราพร  ค่ายทอง
3.  เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย
1.  นายวัลลภ  ไชยชนะ
2.  นางสาวอาทิตยา  หมอหล้า
11 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงหทัยภัทร  มหมัติ
2.  เด็กชายปิยะกร  พุทธวงค์
3.  เด็กหญิงจิรัชญา  สุรพันธ์
1.  นางสาวชนาธิป  อินทร์ใจ
2.  นางพรทิพย์  ไชยะพอ
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายธนวัฒน์  มนผ่อง
2.  เด็กชายอนาวิน  ล่องเพ็ง
3.  เด็กหญิงจรัสศรี  ภักดิ์บุญญา
1.  นางสาววิภารัศมิ์  สกุลยุทธเสนี
2.  นางอมรรัตน์  ต๊ะอุ่น
13 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงฐิติวรรณ  เฮงประเสริฐ
2.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลัฐิกาวิบูลย์
3.  เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีม่วง
1.  นางสำลี   เขียวยิ่ง
2.  นางสาวนิตยา   กัณหะเนตร์
14 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 1.  เด็กชายปภังกร  ศรีวิชิต
2.  เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อปิง
3.  เด็กหญิงศศิภา  สมการ
1.  นางกันตพัฒน์  สานอินทร์จักร
15 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายชวิศ  อุดทา
2.  เด็กชายศตายุ  ชวนะปัญญา
3.  เด็กหญิงสุภิญญา  ไชยวงค์
1.  นางสาวกฤษณา  ถาคำ
2.  นางสาวสุวิตา  หว่างป่อ
16 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กหญิงธนัญญา  ดีปันเป้า
2.  เด็กชายกรวิวัฒน์  เรือนสอน
3.  เด็กหญิงธัญชิตา  เตจ๊ะศรี
1.  นางกัลยา  ปัญญาวัฒน์ธนกุล
2.  นายพัดชัย  จรูญทวีชัยกุล
17 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายพนทกร  ใจบุญ
2.  เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ธงกลาง
3.  เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณา
1.  นายเจษฎา  มาอุ่น
2.  นางสาวรัชนี  ธีรประพฤทธิ์
18 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงวริษฐา  เกสรบัว
2.  เด็กหญิงธนัชพร  ประชา
3.  เด็กหญิงไอรินทร์  วสาอังศุนิตย์
1.  นายพงษ์ศักดิ์  คชาธาร
2.  นายสถาพร   ปัญญาพยัคฆ์
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงพิมพา  กานนนวลแข
2.  เด็กชายเมธี  -
3.  เด็กชายณัฐวุฒิ  ชานวาทิกตระกูล
1.  นางสมปอง  ลำจะเรา
2.  นางเพ็ญศรี  พรมวิหาร
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์นิคม
2.  เด็กหญิงพัชรกิตติ  เขตอนันต์
3.  เด็กชายปีใหม่  มะลิวัลย์
1.  นางทัศนีย์  นอนา
2.  นายสมชาย  กองหนู
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ชมพิพัฒน์
2.  เด็กหญิงบุณยาพร  ย่านส้ม
3.  เด็กหญิงภัทรวี  นาคกำเนิด
1.  นางสาวณิวัฏตรา  จารุฤกษ์
2.  นางสาวนฤมล  แฮนหลุน
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เอี่ยม
2.  เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์
3.  เด็กหญิงภคนันท์  กล่ำทัพ
1.  นางศิรินทิพย์  แก้วทา
23 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายนาคิน  ปิ่นทอง
2.  เด็กหญิงเมธิกาญจน์  มณีเนตร
3.  เด็กหญิงจีรวรรณ์  จันต๊ะวาลี
1.  นายณรงค์ชัย  อรัญเหม
2.  นางสาวอรชุมา  นาคิน
24 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงวิรตา  พงษ์ตุ้ย
2.  เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เอกเรื่อง
3.  เด็กหญิงปพิชญา  เตียงพานิช
1.  นางสาวพรพิมล  ศรีวิชัยผัด
2.  นางสาวศรสวรรค์  ตั๋นวัน
25 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงปิยาพัชร  วิจันทร์ตา
2.  เด็กหญิงศุภกานต์  อุปนันท์
3.  เด็กหญิงสุทธิดา  ปละอุด
1.  นางสาวชญานันท์  ชมชื่น
26 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงเบญจวรรณ  จุ้มอ้าย
2.  เด็กหญิงญารินดา  เดชร่มโพธิ์ทอง
3.  เด็กหญิงพลอยไพลิน  สมเป็ง
1.  นางสาวรัชดาภรณ์   เปรมปรีดา
2.  นางสาวศิริพร  วงษ์ไชยา
27 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงมัลลิกา  วงค์อ้ายรุ่งโรจน์
2.  เด็กชายอภิรักษ์  ทิยะ
3.  เด็กหญิงลลิตา  ปิดตาฝ้าย
1.  นางวิจิตรา  ฤาชา
2.  นางสุภาพร  ทองใบ
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1.  เด็กหญิงวันวิสา  เอกจิตร
2.  เด็กหญิงศุภกานต์  กัณธรรม
3.  เด็กหญิงภคินี  เล็กจันทร์
1.  นางรพีพรรณ  สุริยะ
29 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงปุณณิศา  ตั้งสวัสดิ์
2.  เด็กหญิงวีรวรรณ  กลีบบัว
3.  เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองอิ่ม
1.  นางสมประสงค์  วุฒิสอน
2.  นางสาวสุวิมล  กลิ่นเกตุ
30 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายอดิศักดิ์  คำปัน
2.  เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทายา
3.  เด็กชายธีรพงษ์  ไชยวุฒิ
1.  นางสาวนิภาพร  สันดวงดี
2.  นางสุรีรัตน์  อุทธา
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาช่วย
2.  เด็กหญิงอริสา  หลี
3.  เด็กหญิงสุวนัน  เครือจิตร
1.  นายจิราวัฒน์   วิชัยศิริ
2.  นางสาวปาลิดา  ใจเย็น
32 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน
2.  เด็กชายเทพพนม  ป้องขันธ์
3.  เด็กชายสมควร  กลั่นกลอน
1.  นายวริทธ  วรรณวัตน์
33 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง
2.  เด็กหญิงภัชกุล  อัศวะเมตตา
3.  เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา
1.  นางนฤมล   อุตมะโชค
2.  นางนันท์ธนัษฐ์   ฉัตรแก้ว
34 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายคณิศร  แซ่หว้า
2.  เด็กชายธีรภัทร  ม่วงเจริญ
3.  เด็กชายภควัต  วงษ์ศรีดา
1.  นางสาววัชรี  สุนทรธรรมกุล
35 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสนสุข
2.  เด็กหญิงแก้วมณี  เดชกล้า
3.  เด็กหญิงชลลดา  พรหมศรี
1.  นางสาวเพ็ญพิชชา  อยู่สินไชย
2.  นายธีรพันธุ์  สุรรัตน์
36 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ
2.  เด็กหญิงธัญชนก  สุยะหล้า
3.  เด็กชายวรชิต  ใจรังษี
1.  นางสาวนุชจรินทร์  ทับทิม
37 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงอริสรา  สวนพรม
2.  เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี
3.  เด็กชายพัชรพล  สาราด
1.  นางสาวพวงผกา  เทพคำ
2.  นางสาวรุ่งทิวา  แก้วหล้า
38 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กหญิงสุธีราภรณ์  ภิระบัน
2.  เด็กหญิงพิชญา  ยมนา
3.  เด็กหญิงสลิลทิพย์  หะวัน
1.  นางศิริวรรณ์  ตาใจ
2.  นางสาววารีรัตน์  ศักดิ์สูง
39 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 1.  เด็กหญิงกวินธิดา  สุขอ้าย
2.  เด็กชายวรวิทย์  ผัดแก้ว
3.  เด็กหญิงเมย์ริษา  ไฝทอง
1.  นางสาวชนิดา  จันต๊ะมา
2.  นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล