ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอัญชลี  กันยาธง
2.  เด็กชายกฤธเมธ  พูลเขตวิทย์
3.  เด็กชายพีรณัฐ  นิลสี
1.  นางมยุรี  ติดพวงมาลี
2.  นายวชิระ  ไพยารมณ์
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงชลธิชา  ซาวยา
2.  เด็กหญิงริชะโกะ  อิมะอิ
3.  เด็กชายรณกร  บุญเรือง
1.  นางณัฐสุดา  เรืองวุฒิปัญญา
2.  นางสาวกุลศิริ  บัติปัน
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงคำดู่  คำดี
2.  เด็กหญิงอาภิสรา  ติอารีย์
3.  เด็กหญิงมนัสนันท์  วสุพลวิจิตร
1.  นางกัญญาพัชร  อะทะวงศ์
2.  นายภานุรัตน์  นันตา
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายสงกรานต์  โม่งทองหลาง
2.  เด็กหญิงกมลรัตน์  อินจันต๊ะ
3.  เด็กหญิงแพรวรพีร์  ยิ้มเพชร
1.  นางลำดวน   ถุงคำ
2.  นางขนิษฐา   สิงห์โต
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายธนาเทพ  สุขมา
2.  เด็กชายนภนต์  อินทุใส
3.  เด็กชายสุวินัย  ชัยทองดี
1.  นางสาวรุ่งอรุณ  ภู่ตระกูล
2.  นายมนตรี  พิชตาพาณิชย์
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงธิติมา  สกลรักษ์
2.  เด็กหญิงรำสิริ  หนูไขสง
3.  เด็กชายณัฐพล  เสือนิ่ม
1.  นางฐิตารีย์  โพธิ์เงิน
2.  นางเกศกนก  พันธ์ศรี
7 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วกัน
2.  เด็กหญิงวรรณิดา  ปูนเนียม
3.  เด็กหญิงสิริพร  แท่งทอง
1.  นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
2.  นางสมพร  กองบุญมา
8 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กชายนันทภพ  เทียมมล
2.  เด็กหญิงศศิวิมล  ราชจริต
3.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูตะกูล
1.  นายชนัตธาม  เอกธวัชชัย
2.  นางสาวมณฑิรา  พรหมทรัพย์
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายเธียรนริศ  เมืองมีศรี
2.  เด็กหญิงปนัดดา  แสนอามาตร
3.  เด็กหญิงพัชราวดี  คำฟู
1.  นายชลนที  กาศมณี
2.  นางสาวชมพูนุท  นันทะแก้ว
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงนิลรนี  สังข์ทอง
2.  เด็กหญิงปพิชญา  จั่นมา
3.  เด็กชายปกรณ์  ดวงดี
1.  นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ
2.  นางสาวภัทราภรณ์  ใจคำ
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงภาสินี  ชัยชมภู
2.  เด็กหญิงกรณิกา  สุภดี
3.  เด็กหญิงวิภูษา  ภูวเศรษฐ์
1.  นางสาวพนิตอนงค์  วงค์จันทร์แสง
2.  นายฉัตรดนัย  เจริญยิ่ง
12 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญาดี
2.  เด็กหญิงชนิกานต์  โปธา
3.  เด็กชายนพรัตน์  พัตรพิบูล
1.  นางจารุณี  สมใจกูล
2.  นางสาวปรียาดา  ใจเสมอ
13 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายอิทธิพล  ถูกนึก
2.  เด็กชายภัทรเวทย์  ทาทาน
3.  เด็กชายวัฒนธรรม  ลดกระโทก
1.  นายอธิวัฒน์  ทาเป็ก
2.  นางพวงลักษ์  เผ่าต๊ะใจ
14 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงกนกพร  ทองแดง
2.  เด็กหญิงหมูแก้ว  ลุงหล้า
3.  เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีณายะ
1.  นางศศิเนตร์  กาละวัง
15 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายปริญญา  ใจคำ
2.  เด็กหญิงดารารัตน์  โนรังษ์
3.  เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเรือง
1.  นางสุธาสินี  มะทะ
2.  นางสาวกฤษณา  ถาคำ
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงฉัตรนภา  เชื้อสุวรรณ
2.  เด็กหญิงศิรประภา  เหล็กเลย
3.  เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นนาง
1.  นางกรรณิการ์  นิธิศธนากุล
2.  นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กชายภูริพัต  สายทอง
2.  เด็กหญิงณัชณิชา  คุ้มสุข
3.  เด็กหญิงกัลยสรณ์  ใจหนัก
1.  นายกิตติธัช  เอื้อประเสริฐ
18 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายแทนคุณ  สืบปันอุด
2.  นางสาวศาตนันทน์  จิตหาญ
3.  นางสาวกุสุมา  เจริญศักดิ์
1.  นางสาวกนก  ทากัมมา
2.  นางสุรีรัตน์  พลาเกตุ
19 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1.  นางสาวมีนา  ลุงเด่น
2.  นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งกลาง
3.  เด็กชายณัชพล  ลุงปัน
1.  นายนพดล  อริวรรณา
2.  นางสาวพัชรีย์  ดวงใจ
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กชายสันติราษฎ์  มูลชาติ
2.  เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไทยสง
3.  เด็กหญิงวิกานดา  ทองสุข
1.  นายฌณภัทร  คงคะชาติ
2.  นายฤทธิ์  สายอุ่นใจ
21 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายปวิชญ์  ชิวหะ
2.  เด็กหญิงศรีสุดา  อุปนันท์
3.  เด็กหญิงธนภรณ์  สุยะสัก
1.  นางสร้อยใจ  บุญมา
22 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงจิตรสุภา  ทองสีสังข์
2.  เด็กหญิงรวิวรรณ  รัตนเมือง
3.  เด็กหญิงศศิธร  โพธิยานนท์
1.  นายบวงสวง  น้อมเศียร
2.  นายสุรนาท  โมลาลาย
23 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ซองเงิน
2.  เด็กหญิงชมพูนุท  ธะนะ
3.  เด็กหญิงวราพร  พรมเสนา
1.  นางมยุรี  สุตาต๊ะ
24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม
2.  เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย
3.  เด็กชายสุทธิพงษ์  เหน่งเพ็ชร์
1.  นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
2.  นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
25 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงแพรวา  เรืองศิริ
2.  เด็กหญิงสิรินญากรณ์  พิมพลี
3.  เด็กหญิงก้านคูณ  อุปถัมภ์
1.  นางภาวิณี  ทองมน
2.  นางสาวแสงระวี  ลักษณาวงค์
26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงสุภาวดี  เลสัก
2.  เด็กหญิงอินทิรา  กุศล
3.  เด็กหญิงกมลชนก  มานะศรีสกุล
1.  นางสาวณัฐนันท์  เนตรทิพย์
27 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กชายสถาพร  จันทร์ทูรย์
2.  เด็กชายสุรชาติ  มิ่งขวัญ
3.  เด็กหญิงมัลลิกา  คำสม
1.  นางสาวฐิติพร  ชาญชัยกิตติกร
2.  นายทองสุข  มั่นประสงค์
28 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงกัญญา  แข็งสาริกรรม
2.  เด็กหญิงสุนันทา  แก้วจำรัสสุขสันติ
3.  เด็กหญิงอัยช์รดา  รอดฤทธิ์
1.  นางปิยะนาฎ  เมืองใจ
29 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงจิราวัลย์  เป็งเมืองมูล
2.  เด็กหญิงนันทกาน  อวดห้าว
3.  เด็กหญิงอารีรัตน์  ป้อมรบ
1.  นายกิตติพงษ์  พงค์ยะ
2.  นางมนต์นภา  แก้วกาญจนารัตน์
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กชายภาณุเดช  ใจกล้า
2.  เด็กชายธัชไท  ทรัพย์มาก
3.  เด็กชายทินภัทร  เสนามา
1.  นายกิติศักดิ์  ศักดิ์ศรีท้าว
31 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายเปี่ยมเมือง  ติยะ
2.  เด็กชายรพีภัทร  ยี่โถ
3.  เด็กหญิงแสงดาว  ไทยใหญ่
1.  นางสาวอชิรญา  ศิริมงคล
2.  นางสาวอภิรตี  ประดู่
32 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงมณิภา  นารีภาพเจริญ
2.  เด็กหญิงมนทิรา  เจริญเรืองเดช
3.  เด็กหญิงกนกพร  พึ่งตน
1.  นางทิพย์วัลย์  เอี่ยมจั่น
2.  นางลักษณา  ลายคราม
33 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงนริศรา  คุ้มมี
2.  เด็กหญิงวรรณรดา  พลขันธ์
3.  เด็กหญิงชลธิชา  เลเพล
1.  นางจีรวรรณ  อรรถธรรมสุนทร
2.  นางสาวธีราภรณ์  ตาแก้ว