ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นางสาวกัญญาวีร์  ทองทิพย์
2.  นางสาวปิยะกรณ์  บำรุงแจ้ง
3.  นางสาวนภัสรา  เพ็ชรมี
1.  นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
2.  นางสมพร  กองบุญมา
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวจิตพร  แซ่กือ
2.  นางสาวดวงสมร  วัฒพานิช
3.  นายศุภกร  กับปัญญา
1.  นายสมพงษ์  อุทธิยา
2.  นางสาวปรารถนา  เมืองพรม
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวเกตน์สิรี  ภู่ทอง
2.  นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองภู
3.  นางสาวพรรษมน  กุศลเลิศ
1.  นายดุสิต  เทพอาวุธ
2.  นายกฤษดา  จี๋คีรี
4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายวรกานต์  สุภาษี
2.  นางสาวอาทิตยา  อาทิตย์ฉาย
3.  นางสาวเมธาพร  โครงกาบ
1.  นางสาวธัญญาเรศ  กันทา
2.  นางสุรีย์รัตน์  นิ่มพิศาล
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นายสุทิวัส  มูลลา
2.  นายพงศกร  กุลประดิษฐ์
3.  นายพงศ์พล  ภาคพรม
1.  นางสาวภัสราภรณ์  ดีวงค์
2.  นางวริทธิ์ธร  อัมมวรรธน์
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นายชยพล  กนกลภัสปรีดา
2.  นางสาวรัชนีพร  ทองชีวงศ์
3.  นางสาววณิชยา  แลสันกลาง
1.  นางสาวจรัญธร  นามวงศ์
2.  นางชณันตญา  กองใจ
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายดนุรุจน์  สุนันต๊ะ
2.  นางสาวฐิติชญา  ยอดแก้ว
3.  นางสาวสายรุ้ง  ทิมภราดร
1.  นายอภิชาติ  ละอองเอก
2.  นางจงกลธร  จันทร์เทพ
8 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นายพีรพล  เหลืองวิลัย
2.  นายยุทธศักดิ์  วังบุญ
3.  นางสาวศศิวิมล  สงวนวงศ์
1.  นางสาวกิตติมา  จั่นมา
2.  นายวิฑูลย์  แซมสีม่วง
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวนริสา  ผดาเวช
2.  นางสาวอมรรัตน์  สายจันทร์ยูน
3.  นางสาวเฉลิมขวัญ  ขาวพล
1.  นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา
2.  นางกรรณิการ์  นิธิศธนากุล
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวศิวนาถ  กองขุนจันทร์
2.  นางสาวอินทิรา  บุญอินทร์
3.  นายธีรพล  กองแก้ว
1.  นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
2.  นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวศศิธร  เขียวสี
2.  นางสาวณัฐชา  ดวงอินทร์
3.  นางสาวกินะรี  สงวน
1.  นางสาวพรสุดา  สุดนุช
2.  นายสุรเชษฐ์  ห่วงมี
12 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวอรณิชา  บุตรดี
2.  นางสาวกมลทิพย์  ทิพโสต
3.  นางสาวปิยชาติ  แก้วแสงงาม
1.  นางสาวรัชนีกร  ศิริคง
2.  นางสาวจิรานันท์  ทาสีดา
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นายกฤษกรณ์  ภักดีชน
2.  นางสาวสุภาวดี  โพธิ์อยู่
3.  นางสาวสุพรรษา  เปียดี
1.  นายวิญญ์ธชัย  ศักดิ์กัณฑ์หา
2.  นายประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นายฐิติพร  เริงรมย์
2.  นายพันธุ์มงคล  ขัดแก้ว
3.  นายดนัย  วงศ์วาร
1.  นางสาวเมธินี  เชื้อสุยะ
2.  นางศิริลักษณ์  เหล็กกล้า
15 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาววิภาวรรณ  แก้วตีน
2.  นางสาวมณทรัตน์  คำแสน
3.  นางสาวจารุจรรย์  พรมจันทร์
1.  นายเชาว์ลิต  สุดวังยาง
2.  นางสาวชลธิชา   คำสนิท
16 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นางสาวณัฐริกา  เขียวเล็ก
2.  นายเกียรติศักดิ์  อินทพงษ์
3.  นายกรวิชญ์  สมโภชน์
1.  นางณัฐณิชา  กล้าหาญ
2.  นางสาวศรีไพร  ตราชูคงวุฒิ
17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายอัษฎาวุธ  จันทร์เจาะ
2.  นายวรายุทธ  จ้อยม่วง
3.  นางสาวชลดา  ไกรกวี
1.  นายรุ่งโรจน์  กิจงาม
2.  ว่าที่ร้อยตรีบุษบา  เคลื่อนกลางดอน
18 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นายทัตพงศ์  อยุธยา
2.  นางสาวสุกัญญา  บุญประจวบ
3.  นางสาวมัณทนี  กันเนียม
1.  นางเจริญศรี  ภู่จำรูญ
19 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาวฮานาเดียร์  ฮาเล็ม
2.  นางสาวนริศรา  พิมล
3.  นางสาวธิดา  ลุงติ
1.  นางนวพร  ชัยยาศรี
2.  นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา