ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงประกายดาว  เหมาลา
2.  เด็กหญิงพิมพ์กมล  ประเลา
3.  เด็กชายเขมทัต  นิราศนภาภัย
1.  นางสาวพรรณงาม  โควานนท์
2.  นายวัชระ  ไชยวงษ์
2 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายอ่อง  ฮินดู
2.  เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร
3.  เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมภู
1.  นางผานิตย์  จันทร์หล้า
2.  นางทัศนีย์  วงค์สุภา
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายวุฒิชัย  อ้ายใจ
2.  เด็กหญิงวริศรา  เชาวะปรีชากุล
3.  เด็กหญิงณิชารีย์  พานรอง
1.  นางอัมพร  ทิพย์มนตรี
4 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงจีรานันท์  ปอจาม
2.  เด็กหญิงเปรมินทร์  ปิ่นเทพ
3.  เด็กชายธีระพงษ์  สุระวงศ์
1.  นางสาวอรพรรณ  ดวงศรี
2.  นายศรัณย์  แก้วจา
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายเตชินทร์  ส่างเงิน
2.  เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้างแผ่นผา
3.  เด็กหญิงศุภากร  ปันติ๊บ
1.  นางสาวรติพันธ์   สายวงค์อินทร์
2.  นางจันจิรา   จริยา
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายธนกฤต  จันทา
2.  เด็กหญิงมัญฑิรา  อุตมะ
3.  เด็กหญิงณพิณพร  อินเขียว
1.  นางสาววราภรณ์  ภักดีศรี
7 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กชายอภิชิต  พุ่มเกษม
2.  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก
3.  เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงศ์ประเสริฐ
1.  นางสิริมา  บุญครอบ
2.  นางสาวนพรัตน์  นิ่มแสง
8 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุประเสริฐ
2.  เด็กชายหัสดิน  ถาเจริญ
3.  เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็ชรจักร์
1.  นางสุนีย์  มูลสุตา
9 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กหญิงสุวิมล  กังวาล
2.  เด็กหญิงสุวิดา  แตงกูล
3.  เด็กหญิงเนตรณภัทร  ยุพเยาว์
1.  นางปราณี  บุญแม้น
2.  นางสาวจันทรา  นาเจริญ
10 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง
2.  เด็กหญิงปานฤดี  ชัยวุฒิ
3.  เด็กหญิงปาลิตา  โคตรวงศ์
1.  นายกฤษฎา  ยะรินทร์
2.  นางสาวณัฐธยาน์  ฟองสมุทร
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายพัชรดนัย  กันตี
2.  เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อิทธิชัยมงคล
3.  เด็กชายปุณธนพร  ตรีเนตร
1.  นางสาวนาถนภา  สุวรรณ
2.  นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กหญิงภัคจิรา  อินกองงาม
2.  เด็กหญิงปิยธิดา  นาหมื่น
3.  เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยยอง
1.  นางอัจฉราภรณ์  แก้วจันทร์
2.  นางสาวษานัฐ  ปะนันใจ
13 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงศุจินันท์  บุญประดับ
2.  เด็กหญิงณัฐธารา  ขอบทอง
3.  เด็กหญิงนุจรี  มติวิวัฒน์
1.  นางสาวจันทนา   บุญยะรัตน์
14 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงนันทพร  สมบัติ
2.  เด็กหญิงลักษณารีย์  แวดศรี
3.  เด็กหญิงสุธิมา  ทองแห้ว
1.  นางสุภาวัญ  เข็มมงคล
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 1.  เด็กหญิงปณิตา  ปานันท์
2.  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์หลวง
3.  เด็กหญิงศราวลี  อุดชัย
1.  นางอภิญญารัตน์  การัตน์
2.  นางสาวประภัสสร  วงศ์ษา
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กชายอนุสรณ์  กุศลตระกูลพัชร
2.  เด็กหญิงจิดาภา  กานนขวัญข้าว
3.  เด็กหญิงภัทรวดี  ธนวิภาศรี
1.  นางเพ็ญศรี  พรมวิหาร
2.  นางสมปอง  ลำจะเรา
17 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กชายจิตตพันธ์  สุขเกิด
2.  เด็กชายนวมินทร์  ทับบุรี
3.  เด็กหญิงอภิญญา  มั่นฤทธิ์
1.  นางนริศรา  พึ่งเพียร
2.  นางณัฐกานต์  ทิมชม
18 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายชัยวัฒน์  โลกคำลือ
2.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี
3.  เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด
1.  นางสาวอมรพันธ์  เขื่อนรอบเขต
2.  นางสมโภชน์  มารต่อม
19 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 1.  เด็กชายจตุพร  ยวงหิรัญ
2.  เด็กหญิงนันทิชา  ศิริพรหม
3.  เด็กหญิงภัทราภรณ์  เอี่ยมสกุล
1.  นางสาวดวงจุฬา  ขันสู้การ
2.  นางสาวกติรัตน์  ชาภูวงษ์
20 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 1.  เด็กหญิงนภาลัย  เชียงจันทร์
2.  เด็กหญิงมณฑิรา  นาควิจิตร
3.  เด็กชายภาณุพงศ์  คล่ำคง
1.  นางสาวสิรินัดดา  ยอดยิ่ง
2.  นางสาวนภัสณันทร์  กาญจนา
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย
2.  เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโภ
3.  เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ
1.  นางสาวกันนิกา  วงศ์หงษ์
2.  นางสาวพัชรีพร  จันทมา
22 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงณัฏฐา  บัวตุ้ย
2.  เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปิ่นเมือง
3.  เด็กหญิงนิจจารีย์  กวยทอง
1.  นางพรรณิภา  อุดแก้ว
2.  นางอรทัย  ลิ้มศุภรัตน์
23 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 1.  เด็กชายจีรศักดิ์  พรมโน
2.  เด็กหญิงกานต์จเนศ  สร้อยเพ็ชร
3.  เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ต๊ะนิคม
1.  นางสาววรัญญาภรณ์  มงคล
2.  นางสาวศิริวรรณ  จันหอม
24 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายอัครชัย  สินสะสาย
2.  เด็กหญิงกัลยภัทร  มัชบรรดิษ
3.  เด็กหญิงศศิพร  เอื้อวันทนาคุณ
1.  นางศิวพร  สกุลมงคลลาภ
2.  นางนววรรณ  สิมมา
25 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงชนาภา  ธะนะจักร
2.  เด็กหญิงพรพรรณ  สืบสิงห์
3.  เด็กหญิงรมิดา  ล่ามแก้วศักดิ์
1.  นางสาวอรวรรณ  ศรีตะปัญญะ
26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กหญิงอู  กันทะวงค์
2.  เด็กหญิงทิพวัลย์  ทองแดง
3.  เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชมบุรี
1.  นายอนุรักษ์  ศิริเทพ
2.  นางสาวสยุมพร  ปิจมิตร
27 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กหญิงวันวิภา  คำสอน
2.  เด็กหญิงธนพร  คำมาวงศ์
3.  เด็กหญิงปรัชญาพร  เก๋วัน
1.  นางสาวผดากุล  นันทชมภู
2.  นางสาวพิมพาภรณ์  รุ่นแรก
28 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงลักษิกา  วางโต
2.  เด็กหญิงญานิศา  ไวที
3.  เด็กหญิงจิราพัชร์  ซองเงิน
1.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2.  นางสาวอังสุมารินทร์  รูปงาม
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กชายกฤษฎา  คำหอม
2.  เด็กหญิงวราภา  จงเจตดี
3.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  เที่ยงวิเศษ
1.  นางสาวเยาวรัตน์  อยู่พุ่ม
30 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา
2.  เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา
3.  เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ
1.  นางพรรณทิพย์  คณะเทศ
2.  นางปวีณา  แสนแก้ว
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง 1.  เด็กหญิงชลธิชา  รักษาศร
2.  เด็กชายณภัทร  โพธิ์อินทร์
3.  เด็กชายปรัตถกร  ใจบาน
1.  นายธีรพงศ์  สายคำ
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กหญิงพิมรพัฒน์  พรหมวงษ์
2.  เด็กหญิงปวันรัตน์  อุ่นโค้
3.  เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด
1.  นางสาวขนิษฐา  พรมกัน
2.  นางโสภา  อุดจันทร์
33 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงประไพพัชร  หลักดี
2.  เด็กหญิงมยุรา  ปู่เลา
3.  เด็กหญิงทิตารี  พิลาสชวนพิศ
1.  นายสมชาย  กองมณี
2.  นางสาวรสสุคนธ์  คำโพธิ์
34 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฟูใจ
2.  เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภู่เลี้ยง
3.  เด็กหญิงอนัญญา  เมืองแก้ว
1.  นายสุรินทร์  จิตรกล้า
2.  นางสาวเจนณภา  หล้าอินเชื้อ
35 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายคุณัชญ์  วงศ์ธิดาธร
2.  เด็กหญิงจัสมิน ซารีนา  ชัยแสน
3.  เด็กหญิงปรียาภา  ใจมาลัย
1.  นางสาวประกายแก้ว  แก้วอินต๊ะ
36 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงขวัญฤทัย  สกุลสว่างวงศ์
2.  เด็กหญิงกุลณัฐดา  บุญมีมาก
3.  เด็กหญิงฟ้าใส  สกุลสว่างวงศ์
1.  นางสาวสุภาวดี  วงษ์เป้า
37 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กชายศรชัย  ลุงคำ
2.  เด็กชายทวีรัฐ  เมืองนาย
3.  เด็กหญิงรัฏิกาล  วนารื่นรมย์
1.  นางสาวนวินดา  รัตนวิจิตร
2.  นางสาวกาญจนา  ปาละ
38 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดเชื้อ
2.  เด็กหญิงชาลิษา  มาคง
3.  เด็กหญิงจิราวรรณ  อินน้อย
1.  นางสาวนิดา  ชุมแสง
2.  นายสุขเมือง  มะโต