ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย
1.  นางสาวธัญกมล  นะใจ
2.  นายหิรัญ  ศรีวิชัย
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงรุ่งธิดา  สุขใจ
1.  นางสาวเจนจิรา  มหาพร
3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สืบมาศ
1.  นางสาวนันทิชา  อัศวคีรีรุ่ง
4 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  มากระจันทร์
1.  นางสาวลัทธยา  คิมสนิท
2.  นางสาวปุญญารัสมิ์  เทียมศร
5 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 1.  เด็กหญิงฐิติมา  ทะปัญญา
1.  นางวิภา  จิตตรง
6 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงพรไพลิน  ขันเมือง
1.  นายพุทธิพณ  สุขจริง
2.  นางสาวรัญชิดา  สุดา
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงพรรณทิวา  ปัญญาพรหม
1.  นางสาวนิโลบล  ปัญญา
8 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงอภิญญา  ชุ่มอินถา
1.  นางสาวภัทรวดี  วันมูล
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หมั่นขีด
1.  นางปิยนาถ  สายยืด
10 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฟูสี
1.  นางสาวศรัญยา  ใจคำ
2.  นางสาวรัชฎาภรณ์  สอนใจ
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงอลิเซีย อ้ายลี่  หลิม
1.  นายสหพันธุ์  ไหวพินิจ
2.  นางสาวอัฏฐพร  ยิ่งยงเมธี
12 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงมาติกา  มั่นกุง
1.  นางสาวสร้อยชีรา  นิวัฒน์ศรี
13 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงภูวรินทร์  บุญปั๋น
1.  นางสาวศิริจรรยา  พรหมเทศ
14 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ตุ้ยแพร่
1.  นายอนุสรณ์  บุญเทียม
15 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายเกียรติภูมิ  งานดี
1.  นางสาวมธุรส  ละคำมา
16 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กชายเป้าเหา  แซ่โต้ง
1.  นางซุ่นเซียน  ปรีดาจรรยา
17 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงนภัสษร  อัตตะวิริยะสุข
1.  นางสาววราลี  สีทอง
18 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงกัณฐ์วิภา  สระบัว
1.  นางสาวณัฏฐนิชา  แสงจันทร์
19 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงณัชชา  สีหาตา
1.  นางวิณัฐตา  จันทร์รอด
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงอรจิรา  ฟูเจริญ
1.  นางสาววิไลวรรณ  กันศรีเวียง
21 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กชายพชรพล  ปัญญายงค์
1.  นายณัฐพนธ์  หมื่นคำ
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงจิลลาภัทร  มั่นนิ่ม
1.  นางสาวสุธีรา  ขอสุข
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์จำรัส
1.  MissEndi  Zhu
2.  MissZhijing  Ke
24 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนันทภพ
1.  นางสาวบุญาณิส  แซ่เต็น
25 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ชัชวาลย์
1.  นางสาวปานทิพย์  ต้นชินดา
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กชายรัฐภูมิ  อินทำ
1.  นางสาวมะลิวรรณ  ประทีปเพ็ญจันทร์
2.  นางสาวนรากร  ดวงไฟ
27 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีพึ่งจั่น
1.  นางสาวกันต์กนิษฐ์  สุธรรมน้อย
28 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงสิริขวัญ  ยั่งยืนกุล
1.  นางสาวชมพูนุช  ปุกสร้อย
2.  MissWang  Yu Qiu
29 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงสุธีมนต์  ทวนพรมราช
1.  นางสาวกรกานต์  จินาเสน