ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวกุลปริยา  ไชยรินทร์
2.  นางสาวพรลภัส  สุ่มแก้ว
3.  เด็กหญิงฤทัยชนก  วรคามวิชัย
1.  นางวลีรัตน์  อุดมธีรสกุล
2.  นายวราวุฒิ  วงค์น้อย
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงมานิตา  นันต๊ะ
2.  เด็กหญิงสาธิตา  นะเอ้ย
3.  เด็กหญิงเบญญาภา  ปินทิพย์
1.  นางปราณี  อินวาทย์
2.  นางสาวจิราพร  เกียงคำมูล
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงพรนภัส  รัตนวรรณี
2.  เด็กหญิงสปันงา  ปันสา
3.  เด็กหญิงปรีดาภรณ์  วิวัฒน์วนารักษ์
1.  นางดวงมณี  เกษมพุทธิกิจ
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงบงกชวรรณ  แสวงรุจิธรรม
2.  เด็กหญิงวรรณษา  วงจันทร์ไพศาล
3.  เด็กหญิงพัทราภรณ์  สำลีปั้น
1.  นางเพ็ญนิดา   บุญมาสืบ
2.  นายปรศาสตร์   บุญมาสืบ
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงสุวภัทร  ธัญภาคย์ถาวร
2.  เด็กหญิงเขมอัปสร  ทิศแดนไพร
3.  เด็กชายนพกร  สุวรรณอร่าม
1.  นายวัชรพล  ณ น่าน
2.  นางสาวพิชญา  สิงห์แก้ว
6 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กชายยิ่งใหญ่  พุกอิ่ม
2.  เด็กหญิงเกตน์สิรินทร์  มีมา
3.  เด็กหญิงสุดาพร  ลานนท์
1.  นางสาวณัฐินี  แก้ววิเชียร
2.  นางสาวธนิษฐา  พรเณร
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงนลพรรณ  มุ่งมาตร
2.  เด็กชายสรวิชญ์  คำหนาหนัก
3.  เด็กหญิงรัชนีกร  กองทิพย์
1.  นางกฤติกา  แซมสีม่วง
2.  นางนันท์นภัส  มุ่งมาตร
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรน้อย
2.  เด็กหญิงวราภรณ์  นพมาก
3.  เด็กหญิงกันธิชา  พันธุ์อินทร์
1.  นางจิดาภา  กุดกังวล
2.  นางธิดา  ปัญญาศุภโชติ
9 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงตรีชยา  หลวงคำแดง
2.  เด็กหญิงเจนจิรา  ใจตา
3.  เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล
1.  นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร
2.  นางสาววรินทร์ภรณ์  คำมา
10 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงจันทิมา  ทองคำ
2.  เด็กหญิงอาบา  เบเซ
3.  เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือแก้ว
1.  นางรัตตินันท์  วศินพิพัฒน์
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์หาญ
2.  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองแย้ม
3.  เด็กหญิงปาริชาติ  คล้ายโต
1.  นางสาวนันทกานต์  จิรังกรณ์
2.  นางสาวศรินทร์ทิพย์  กริมเขียว
12 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงมาลัยรัตน์  พลเมืองดี
2.  เด็กชายณัฐพล  ชาวเหนือ
3.  เด็กชายนพเวทย์  ชุ่มใจ
1.  นายยงสัณห์  รัตนพัทธยากร
2.  นางเบญจวรรณ  แก้วชา
13 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงพิมผกา  แสนเขียววงศ์
2.  เด็กหญิงสุขจิรัตน์  เรือนเพ็ชร
3.  เด็กหญิงรัตนา  พุ่มจันทร์
1.  นางกฤชอร    ใยดี
2.  นางสาวดาราวรรณ   มั่นคง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงชาลิสา  ชุ่มมงคล
2.  เด็กหญิงพีรดา  วิลัย
3.  เด็กหญิงเดือน  แสงวงค์
1.  นายศักดิ์ระวี  กันทะวงค์
2.  นายสุเวช  สืบปัญญา
15 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลขาว
2.  เด็กหญิงพิราพร  คุ้มพันธ์
3.  เด็กหญิงชนัดดา  จันดาหาญ
1.  นางกิ่งชบา  แป้นจาก
2.  นางดวงชีวัน  กิติอาษา
16 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายจิรศักดิ์  สมใจ
2.  เด็กชายระพีพัฒน์  ขัติยะ
3.  เด็กหญิงธิตินาฏ  หลวงราษฎร์
1.  นายศรัณย์  แก้วจา
2.  นางสาวอรพรรณ  ดวงศรี
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงพัตรพิมล  เตรียมพิชิต
2.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทรมณี
3.  เด็กหญิงภัทรมน  สงวนนาม
1.  นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ
2.  นางสาวสุภาวิดา  หงษ์สี่
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงเกศสุดา  วันชัย
2.  เด็กหญิงธนัชพร  เผือกหลวง
3.  เด็กหญิงบัณฑิตา  พลอินต๊ะ
1.  นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
2.  นางกัลยกร  ศิริวาท
19 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กหญิงสินีนาฎ  วงษ์ปาน
2.  เด็กหญิงกิตติยา  บุญทา
3.  เด็กหญิงภัทราภา  ปิจดี
1.  นางวิภาพร  ปาสีล้อม
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงเกศรา  ศรุตานนท์
2.  เด็กชายพิชาภพ  พวงทอง
3.  เด็กชายรัฐภูมิ  มรดก
1.  นางวิมลทิพย์  จิตรอ่อนน้อม
2.  นายทักษ์พงษ์  วงค์เห็น
21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กชายณัฐพงค์  ระลึก
2.  เด็กหญิงอรินลดา  สุอัศวรัตน์
3.  เด็กหญิงสุวิชญา  เขียนบัณฑิตย์
1.  นางนพรัตน์  ตั้งสวัสดิ์
2.  นายเกรียงศักดิ์  ลิ้มพิพัฒน์ชัย
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงเหม่ยหยง  ตัน
2.  เด็กหญิงโศจิรัตน์  สุดสีดา
3.  เด็กหญิงรัตนรัตน์  มะณีสาร
1.  นางสาวปาลิดา  ใจเย็น
2.  นายจิราวัฒน์   วิชัยศิริ
23 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายศิลา  พึ่งเมือง
2.  เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงแก้ว
3.  เด็กหญิงกติยากร  ใจพิแสง
1.  นางสาวสุภจิรา  ชัยรัตน์
2.  นางสาวณัฐนันท์  จันไชยยศ
24 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงคีตภัทร  บำรุงไทย
2.  เด็กหญิงปรารถนา  หลวงคิด
3.  เด็กชายธนา  พุ่มอยู่
1.  นางจินตนา  คำบุง
25 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีเชษฐา
2.  เด็กหญิงภัทราพร  เครือจันทร์
3.  เด็กหญิงประไพภรณ์  ธรรมโน
1.  นางวลัยรัตน์  พุแพง
2.  นางอมรรัตน์  พงษ์พัฒนะนุกูล
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงนวลชนก  คำรัตน์
2.  เด็กหญิงลภัสราวรรษ์  เกษามูล
3.  เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สิงห์น้อย
1.  นางราตรี  คงรุ่ง
2.  นางมยุรี  ฟักฟูม
27 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายธรรมปพน  เรือนทอง
2.  เด็กชายกฤษนัย  วงศ์นุช
3.  เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดเรือง
1.  นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
2.  นายมนตรี  พุกทอง
28 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายวุฒิชัย  ฐิติสิริสกุลวงษ์
2.  เด็กชายเมธาสิทธิ์  เดชะ
3.  เด็กหญิงน้ำฝน  (ต่างชาติ)
1.  ดร.รุ่งระวี  สุขแย้ม
2.  นางภานินี  ชอบดี