ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายธนภัทร  ศิริรัตน์ชโยกุล
2.  นางสาวมนัญชยา  จรรยา
3.  นางสาวณิชากร  สมุดความ
1.  นางสุภาวดี   ธรรมอักษร
2.  นางสาวนฤมล  นาขยัน
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นายธนวรรฒ  ขันทะ
2.  นางสาวพนิตตา  สีทอง
3.  นางสาวกันต์ฤทัย  มินทะนา
1.  นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
2.  นางสาวเบญจพร  ก๋าวงศ์
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นายปฏิภาณ  ขัดต๋า
2.  นางสาวปิยภัทร  ยะเขียว
3.  นางสาวพัชรีภรณ์  หมู่เขียว
1.  นางวราภรณ์  ทังดิน
2.  นางสาวศิริรัตน์  จันธิดา
4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวศิริวิภา  สุประเก
2.  นางสาววัชรมน  สร้อยคำ
3.  นางสาวกนกวรรณ  เครือแขม
1.  นายกฤษณะพงษ์  บัวประเสริฐ
5 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นายนฤพงษ์  พลูคำ
2.  นางสาวเมษารัตน์  อุดอ้าย
3.  นางสาวชลธิชา  เสมอเชื้อ
1.  นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย์
2.  นายอริย์ธัช  ภาธรธนฤต
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นายบุญพิทักษ์  โดรณ
2.  นายกฤษณะพงษ์  ดรุณเนตร
3.  นายธรนินทร์  นางสิงอ้อ
1.  นายณัฐวุฒิ  จันละมุด
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวสุนิษา  นันท์บุญตา
2.  นางสาวพรนารายณ์  อยู่เกต
3.  นางสาวศศิภา  โยธิกา
1.  นางสาวมณัญญา  พรินทรากูล
2.  นางสาวจิราพร  มากน้อย
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  นายภูริทัฒพงศ์  แสงวนางค์กูล
2.  นางสาวสิตา  หล่อหล้า
3.  นางสาวมัลลิกา  แย้มแสง
1.  นางสาวรุ่งนภา  พันทอง
2.  นางสาวจุฬาลักษณ์  ธันทาคม
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นางสาวพิชญาภา  บุญเนตร
2.  นางสาวศรินทร์ดา  แสงนาค
3.  นางสาวโชติกา  เสพวิสุทธิ์
1.  นายวิษณุ  บัวคลี่
2.  นางณัฏฐิกานต์  แสงอุทัย
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  นางสาวสุสมัชชา  ดีเพ็ชร
2.  นางสาวรุธิรา  สุขคำปา
3.  นายธดลเทพ  สุวรรณเกิด
1.  นางสาวลภัสรดา  ทองปลิว
2.  นายวรรัตน์  ทองคำ
11 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวธนัชพร  ปรารถนา
2.  นางสาวณิชาภัส  ทุมวารีย์
3.  นางสาวมินทรารัตน์  บุญเมือง
1.  นางสาวจันตรี   เปรมบุญวัฒนา
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวชนัญญา  เตจ๊ะสิงห์
2.  นางสาวนัยเนตร  เครือยศ
3.  นางสาวสิรินยา  พุทธิมา
1.  นางสาวชุลีพร  วรบุตร
2.  นางสาวโสภาพรรณ  อุ่นเรือน
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวธัญญารัตน์  สะเอียบคง
2.  นายรุ่งอรุณ  จองแค
3.  นางสาวศจีรัตน์  ถาหล้า
1.  นางสุดารัตน์  สุวรรณโคตร
2.  นางสาวปริยานุช  ฮ่วนสกุล
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  นางสาวดวงพร  ศรีรัตนะ
2.  นางสาวณัฏฐธิดา  ควรสมัคร
3.  นางสาวศุภัชชา  กลิ่นเกิด
1.  นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี
2.  นายบุญญฤทธิ์  ปิงเมืองเหล็ก
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวจีรพรรณ  กันทะเขียว
2.  นางสาวนิรัชพร  แสนกือ
3.  นางสาวญาดา  สมร่าง
1.  นางสาววนิดา  ดอกหอม
2.  นางวิไลภรณ์  วันลังกา
16 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวดลยา  อ้ายหมื่น
2.  นางสาวศิริพร  สายคำจันทร์
3.  นางสาวสุวนันท์  คำสินธุ์
1.  นางสมหวัง  อยู่นิ่ม
2.  นางสาวสุนิสา  ชวนยิ้ม
17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายนราธิป  ถมยา
2.  นางสาวกนกพร  พัดกลม
3.  นางสาวสุมิตรา  อ้นสาย
1.  นายภูวิช  ศุขเสงี่ยม
2.  นางสาวปภาอร  โคตระภู
18 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นายณัฐพล  คำหลวง
2.  นายสุวรรณ  อรุณเสวก
3.  นางสาวศิริประภา  ไชยา
1.  นางสาวณัฐรวี  จิตตะ
19 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นางสาวบุษบา  คำพาลี
2.  นางสาวกัณฐิกา  แสงสินไชย
3.  นางสาวสุภวรรณ  กล่อมไสยาศ
1.  นางสุภักดิ์   พลไพรินทร์
2.  นางอำพร   ทองหล่อ