ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ  อินทประเสริฐ
2.  เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ
3.  เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี
1.  นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์
2.  นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุ่งไพศาล
2.  เด็กหญิงอัจฉรา  จะเปา
3.  เด็กหญิงฐิติพร  กุดโอภาส
1.  นางรุ่งนภา  แก้วก๋อง
2.  นางสาวเยาวลักษณ์  อินทจักร์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงปานตะวัน  ยอดปานันท์
2.  เด็กหญิงมะเหน่ฉี่นวย  -
3.  เด็กหญิงชนาภา  ใจจันทร์
1.  นางสุธาทิพย์  หมื่นนรา
2.  นางสาวญาณิศา  ศรีภิรมย์
4 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กชายปกป้อง  โยธินศิริวัฒนา
2.  เด็กหญิงกชพร  เมืองลือ
3.  เด็กหญิงปาริตา  สุขปา
1.  นางสิริรักษ์  เรืองสวัสดิ์
2.  นางสาวอัจฉรียา  ไชยวุฒิ
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
2.  เด็กหญิงพอเพียง  วนากมล
3.  เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ
1.  นางสัญธิชา   บุญมาก
6 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายพนธกร  กรมแขวง
2.  เด็กหญิงปิยนุช  ประเสริฐสิน
3.  เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรม
1.  นางสาวณัชปภา  โลหะกิจ
2.  นางสาวเพียงพิศ  บรรจงจิตต์
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงรมย์รวินท์  เกิดอนันต์
2.  เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยตา
3.  เด็กหญิงณิชาวีร์  โทมัส
1.  นางณัฏฐิวรรณ  อำพันธ์ศรี
2.  นางกชพร  ชมภูศรี
8 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายพัชรวรุตม์  ขันทนิยม
2.  เด็กหญิงยศยา  สอนสน
3.  เด็กหญิงอรวรินทร์  โยกเกณฑ์
1.  นางอรอนงค์  คัณธานันท์
9 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายกรกฎ  พวงเมฆ
2.  เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง
3.  เด็กหญิงอินทุภา  เขื่อนเพ็ชร์
1.  นางสาวอัจฉรา  อินทรรุจิกุล
2.  นางสาวปิยะนาฏ  บุญเสริฐ
10 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 1.  เด็กหญิงปิยกร  ทองเครือมา
2.  เด็กหญิงวิชิตา  นาคเอี่ยม
3.  เด็กหญิงสุจารี  สุนทรธรรมกุล
1.  นางสาวกัญพรรณ  ทองน้อย
2.  นางสาวจิราภา  เจริญศิริ
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายศรัณยพงศ์  สุตะวงค์
2.  เด็กหญิงณัฐนิช  ลาลิน
3.  เด็กชายพรประสงค์  เชอหมื่น
1.  นางสาวจิตรลดา  จิตกุล
2.  นางสาวอมลวรรณ  ชัยยา
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงบุษกร  มังคละคีรี
2.  เด็กหญิงพรนภา  มีจุ้ย
3.  เด็กหญิงปาณิสรา  สุธรรมนัน
1.  นางสาวแอนจุลิ  สารสิทธิยศ
2.  นางสาวจิรัชญา  เวียงสาม
13 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงเกศรา  สุขขี
2.  เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก
3.  เด็กหญิงมาริสา  เปี่ยมรอด
1.  นางประภา  ช้างพลาย
2.  นางศิดานันท์  สิงห์โตทอง
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงศิริภัสสร  สุวงศ์ดี
2.  เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันทอง
3.  เด็กหญิงกรกัญญา  เขียวกลม
1.  นางสาวสร้อยสิรินทร์  อุบลจร
2.  นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
15 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี
2.  เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย
3.  เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์
1.  นายทัชธชา  ปัญญารัตน์
2.  นางสาวอภิสรา  ภัทรสิงหกุล
16 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  มั่นคง
2.  เด็กหญิงลดามาศ  คุ้มขำ
3.  เด็กชายนิชฌาน  แบนมา
1.  นางสาวอัมรา  วงค์กุลบริรักษ์
2.  นายจรูญ  พุทธวงค์
17 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  ร่วมความคิด
2.  เด็กชายยูกิ  ยามางิชิ
3.  เด็กหญิงปนัสยา  ใจติขะ
1.  นางสาวยุพาพร  สอนผัด
2.  นางสาวจาณุพร  กองทา
18 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงกรวีร์  พิมพ์แพ
2.  เด็กหญิงอรณิชา  มะลิโช
3.  เด็กหญิงสโรชินี  เนื่องคันธีร์
1.  นางสาวอลิษา  อุตสาหะ
2.  นางศิริเสาวภา  อยู่รอด
19 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กหญิงรัชนี  สติปัญญา
2.  เด็กหญิงพีรดา  แสนมั่งมูล
3.  เด็กหญิงทักษอร  อ้วนใหญ่
1.  นางสาวมยุรี  สะสาง
2.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
20 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 1.  เด็กหญิงปาริยาพร  นิลสนธิ
2.  เด็กชายสล้าง  สังเที่ยง
3.  เด็กชายณัฏฐกิตดิ์  พัฒน์ธนมงคล
1.  นางสาววรัญญา  มั่นคง
2.  นางน้ำผึ้ง  ชาวบล
21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงขวัญข้าว  สุกรีดิษฐ์
2.  เด็กหญิงธนกมล  สอนทอง
3.  เด็กหญิงจรรยพร  สุวรรณพูล
1.  นายพิสิษฐ์  สอนน้อย
2.  นางสุรารีวรรณ  หมั่นยวน
22 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงอมรรัตน์  นุชท่าโพธิ์
2.  เด็กหญิงพรธีรา  ยอดแย้ม
3.  เด็กหญิงรดามณี  มีบุญ
1.  นางลักษณะพร  ทิอ่อน
23 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงณัชพร  กองอ้น
2.  เด็กหญิงพิชชาภา  ฟองจันสม
3.  เด็กหญิงเอเชีย  สุติ
1.  นายพิชิตพล  หมอกเมือง
2.  นางสาวพนิตกานต์  รังทะษี
24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กชายทวีรัตน์  ทรัพย์ปัญญานนท์
2.  เด็กหญิงธมนพัชร์  พลขันธ์
3.  เด็กหญิงสุจารี  สุดสีดา
1.  นางสาวชลธิชา  ชัยแก้ว
2.  นางสาวกุลกัลยา  สายวงค์เคียน
25 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงลลิตา  แก้วปาน
2.  เด็กหญิงธนพร  คำวงษ์
3.  เด็กชายษรวิชญ์  คุณจอมเกล้าสิริ
1.  นางสุกัญญา  โพธิ์อ่อง
2.  นายอัษฎา  ชนานาฎ
26 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์ตา
2.  เด็กหญิงธิดารัตน์  สันป่าเงิน
3.  เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร
1.  Mr.Joey  Baliton Romsanta
2.  นางสาวน้ำผึ้ง  ใจจันทร์
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงชญานิศ  สอนคำมี
2.  เด็กหญิงปาลิตา  ปริยะ
3.  เด็กหญิงธีราพร  เสาธง
1.  นายขจรศักดิ์  สุนลี
2.  นางสาวกันทิมา  จันทร์สิทธิ์
28 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กชายอภิชิต  ดวงจันทร์
2.  เด็กชายธเนศ  อุดมจินดาโชติ
3.  เด็กชายพัทรมงคล  จามิตร
1.  นางสาวลักษณา  พุทธรักสกุล
2.  นางสาวญาณิน  ไหวคิด
29 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กหญิงพิยาดา  ชูชาติ
2.  เด็กหญิงสิริญภาภรณ์  ชื่นแสง
3.  เด็กหญิงนันทิชา  สีแสง
1.  นางสาวกวิญรวี   เรืองนวล
2.  นางสาวนิดา  ชุมแสง