ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กชายมนัส  แลเซอ
2.  เด็กชายวิชชากร  คำบัวตอง
3.  เด็กชายภานุเดช  โวยซือกุ
1.  นางพีรานุช  ซาวคำเขต
2.  น.ส.ใจสคราญ  คงพันธุ์
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วเนตร
2.  เด็กหญิงพริริสา  ก๋าแก้ว
3.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจยะ
1.  นางสาวพัชรินทร์  เตชะ
2.  นางพิรุณรัตน์  นันตา
3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงอิสรียา  คำน้อย
2.  เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาวังยศ
3.  เด็กหญิงเอื้องพรรณ  วงษ์เนียม
1.  นางสาวนงลักษณ์  สุโขยะชัย
2.  นางสาวสิทธินี  พูลยิ่ง
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงชนาภา  แดงเถิน
2.  เด็กหญิงณัฐพร  -
3.  เด็กชายสานตวัน  ด้วงนี
1.  นางสาวกษิรา  สาโรจน์
2.  นางมัทนา  ตานะพันธ์
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายพงศธร  สีสวัสดิ์
2.  เด็กหญิงจริยาภรณ์  เกิดศิลป์
3.  เด็กชายเอกราช  ยศต๊ะสา
1.  นางสาวราตรี  ปันนินา
2.  นางกรองกาญจน์   เวียงแก้ว
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายกายดนัย  ชูดอก
2.  เด็กหญิงธัญยารัตน์  เพียรเขียว
3.  เด็กชายสหรัฐ  คงอรรถการ
1.  นางสาวยุภาพรรณ  รักษ์ยศ
2.  นางสาวลักขณา  จินากลึง
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายคงเดช  การะเกต
2.  เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์ต๊ะ
3.  เด็กหญิงทิตญา  ไชยเทพ
1.  นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
2.  นางสาวภัทร์วรัญญา  บุญหิรัญเศรษฐ์
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงนวพร  แช่มสะอาด
2.  เด็กหญิงนันฐชา  ศรีเรือง
3.  เด็กหญิงนันทนารัตน์  หอมชื่น
1.  นางสาวสุภาพร  ปรีดา
9 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทับชุ่ม
2.  เด็กหญิงมัชฌิมา  โพนาแก
3.  เด็กหญิงวิภาพร  พาสันเทียะ
1.  นางวิยะดา  เชื้อทอง
2.  นางสาววิธู  ศิริปโชติ
10 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงอาราตี  จันทร์พานิชเจริญ
2.  เด็กหญิงกาญจนา  หน่อแก้ว
3.  เด็กหญิงศิริกรณ์  วงค์ษา
1.  นางสาวรชยา  สร้อยวงศ์
2.  นางสาววิลาวัณย์  สุขเจริญ
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงพิพรรธกมล  พลเหิม
2.  เด็กหญิงชรัญประภา  รักษ์อารี
3.  เด็กหญิงกุลธิดา  สัตตพันธ์
1.  นางมานิตยา  แก้วรัตน์
2.  นางกุสุมา   แกมเงิน
12 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงณัฐพร  คำก้อน
2.  เด็กหญิงธราธิป  จองแค
3.  เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยมา
1.  นางสาวรุจิรัตน์  เลือดนักรบ
2.  นางสาวโสพิศ  อุตธรรมใจ
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงสุดารัตน์  อั้นซ้าย
2.  เด็กหญิงกรสิริ  ลีเฮอร์
3.  เด็กหญิงวิมลณัฐ  พาไธสง
1.  นางสาวพิมพ์มาดา  หงษาหาญ
2.  นางสาวชฎาภรณ์  สัตยดิษฐ์
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงพิชนก  บุญหล้า
2.  เด็กหญิงชญานิน  มาสอน
3.  เด็กหญิงลักขณา  พันธุ์วงศ์
1.  นางประภาภรณ์  ฟองเอม
2.  นางสาวกิติมา  ประสงค์สร้าง
15 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายพันธกานต์  พันธ์ุเมธาฤทธิ์
2.  เด็กหญิงกัลยารัตน์  หมื่นอภัย
3.  เด็กหญิงพัชรี  รอดโฉม
1.  นางวัชชญา  สิงห์โต
2.  นางสาววิไลพรรณ  สิริ เยี่ยมจรรยา
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงมานิตา  เสียงห้าว
2.  เด็กหญิงกชพร  เปียดี
3.  เด็กหญิงณัฎฐนิชา  คล้ายศร
1.  นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
2.  นางสุธาทิพย์  ม่วงเส็ง
17 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายอัควุฒิ  ชัยประพันธ์
2.  เด็กหญิงปารย์รพี  ไชยชนะ
3.  เด็กหญิงจันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากุลย์
1.  นายทัชธชา  ปัญญารัตน์
2.  นางสาวกัลยลักษณ์  วงศ์ชัย
18 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงณัฐริณีย์  มะโนฝาง
2.  เด็กหญิงชลิตา  มั่นดี
3.  เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ดวงดี
1.  นายสามารถ  สร้อยสาย
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงศิรประภา  เยาวะบุตร
2.  เด็กหญิงสุพรรษา  รอดไพร
3.  เด็กชายณัฐกิตติ์  พุ่มสุวรรณ
1.  นางศิริลักษณ์  นาคพงศ์
2.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีสด
20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ตรี
2.  เด็กชายฐิติกร  มิตรหมอน
3.  เด็กหญิงธันยพร  แม้นอินทร์
1.  นางสาวณัฏฐิการ์  คำใจดี
2.  นางกวิตา  ขันทะชา
21 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวณัฐณิชา  ทะวิลา
2.  นายวีระกานต์  ดวงแก้ว
3.  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก่นจันทร์หอม
1.  นางสาวสุวิภา  แก้วมา
2.  นางจันทร์ทิวา  มีคำ
22 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอริสรา  รัตนพันธุ์
2.  เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญยัง
3.  เด็กหญิงสุวภัทร  มาลา
1.  นางวันวิสา  พิละกันธา
2.  นายอนุศิษฎ์  เฉนะ
23 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินทะโจน
2.  เด็กหญิงวรรณิศา  ฝั้นจักสาย
3.  เด็กชายธนาคาร  เครือเทพ
1.  นางสาวนารีรัตน์  วงศ์ใหญ่
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงชัญญานุช  จันทราบุตร
2.  เด็กหญิงภัทรนันท์  ราชอาจ
3.  เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ขวัญอ่อน
1.  นางสาวกันทิมา  จันทร์สิทธิ์
25 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงเบญจรัตน์  เครื่องสนุก
2.  นายพิทักษ์  หอยแก้ว
3.  เด็กหญิงชิดชนก  พรมชัย
1.  นายชินดนัย   ดอกไม้งาม
2.  นางกมลพร   อุดรบุญนิธิ
26 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงสุพิชญา  พิชญพัชรหิรัญ
2.  เด็กหญิงปรวีร์  ถาวรกาย
3.  เด็กหญิงสราสิณี  มีรอด
1.  นางสาวดวงฤดี  บูรณ์ทอง