ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวนัทธ์ชนัน  รอบวนาคาม
2.  นางสาวมาริสา  ยาแปงกู่
3.  นางสาวกิตติวรา  อ้ายแปง
1.  นางสาวแสงดาว   บัวอินทร์
2.  นางสาวธนวันต์  โกย
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวทิพยรัตน์  คำพวง
2.  นางสาวชลากร  สีต๊ะ
3.  นางสาวศศิพิมพ์  สมโนชัย
1.  นายวศิน  ปังสุวรรณ
2.  นางพรรณเพ็ญ  ยังเหล็ก
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวจิณณพัต  ปาละสอน
2.  นางสาวเพทาย  ใจสีคำ
3.  นายปิยณัฐ  กาวิละ
1.  นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ
2.  นางสาวจุไร  บุญใบ
4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวณัฐณิชา  พรมบุญชู
2.  นางสาวสุดารัตน์  ธงวิลัย
3.  นางสาววริษา  อินปาน
1.  นางสาวพัทยา  เทพกัน
2.  นางสาวน้ำผึ้ง  เขมะสุนะ
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวศศิวิมล  พูลมี
2.  นางสาวสุภาพร  รัตนา
3.  นางสาวณิชนันทน์  น้ำร้อนเบ้า
1.  นางทิวา  นันท์ตา
2.  นางสาวเพียงดาว  แก้วเรือง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวกรรณิการ์  แก้วใส
2.  นางสาวศรัญญา  ดวงอุปะ
3.  นางสาวรังสิมา  พาสี
1.  นางสาววรัญญา   ทองมหา
2.  นางสาวรสสุคนธ์  แซ่เล้า
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาววริศรา  ศรีสวัสดิ์
2.  นางสาวนัณธิชา  ซิ้มประเสริฐ
3.  นางสาวภักจิรา  หมื่นแสง
1.  นางสาวนิลวรรณ  จันมนฑา
2.  นายจีรภัทร  ปัญญายงค์
8 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นายเอกสิทธิ์  รอดขันเมือง
2.  นางสาวจิราภรณ์  ขาเข้า
3.  นางสาวกัลยณัฎฐกรณ์  สีแก้ว
1.  นางสาวรุจิรัตน์  เลือดนักรบ
2.  นางสุกานดา  ลาวัณย์ศิลป
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายทิวากร  หน่อโอย
2.  นางสาวชนวีร์  ปัญญาพฤกษ์
3.  นางสาวสิริกร  เกษมราษฎร์
1.  นางเสาวลักษณ์  ทะรินทร์
2.  นางสาวพรไพลิน  ช่างหล่อ
10 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายพงศภัค  โพธิพันธ์
2.  นางสาวชนัญญา  ดอนชาไพร
3.  นางสาวธิติญาภรณ์  ม่วงคำ
1.  นางสาวพิชชาพร  ขุนนท์
2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  จันวิสิทธิ์
11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวกัญญาณัฐ  แต้สุจิ
2.  นางสาวณัฐกานต์  สันป่าแก้ว
3.  นางสาวมโนราห์  แสนย่าง
1.  นางปิยะนาถ  เด่นถาวร
2.  นางกชพร  ทองประไพ
12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวสุภาพร  คงเสาร์
2.  นางสาวไพลิน  เล็กทับ
3.  นางสาวธนัญพร  เกตุดิษฐ์
1.  นายพิสิษฐ์  สอนน้อย
2.  นางลดาวัลย์  หมั่นบรรจง
13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นายณัฐดนัย  คำหลวง
2.  นายใจเมือง  ลุงกอ
3.  นายอานนท์  วงศ์อุดม
1.  นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2.  นายเจนณรงค์  แก้วซาว