ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงสรัลรัตน์  เชาว์ฉลาด
2.  เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน
3.  เด็กหญิงพฤกษา  แสนมหายักษ์
1.  นางโสพิชชาญ์  สมใจ
2.  นายกฤษณะ  ปิกวงศ์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงยลรดี  แซ่โซ้ง
2.  เด็กชายหม่อง ( โซอ่อง )  ใจงาม
3.  เด็กชายซื่อ ( สาอ่อง )  ใจงาม
1.  นายณัฐพงศ์  ขจีจิตร์
2.  นางพันนรา  ขจีจิตร์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงณัฐวรา  ปิตาทะโย
2.  เด็กหญิงผกามาศ  สุยะวงษ์
3.  เด็กหญิงอภิชญา  อินอุดออน
1.  นางวรรณวิมล  สารสุวรรณ์
2.  นางสาวเจนจิรา  เลี้ยงเชื้อ
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์ธารัตน์
2.  เด็กชายนภสินธุ์  ลักษณพิสุทธิ์
3.  เด็กชายสามารถ  รอดแพ
1.  นางธมลวัลย์  สุขก้อน
2.  นางกมลวรรณ   จารุชาต
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงพัทธรินทร์  เอื้อการ
2.  เด็กหญิงพาขวัญ  บัวลอย
3.  เด็กหญิงศุภิสรา  ทัศนา
1.  นางสุวรรณา  บุดดาวงษ์
2.  นางสาวทิตยา  ป้องกัน
6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงสุพิชชา  ข้ามสาม
2.  เด็กหญิงโชตินภา  เกสร
3.  เด็กชายณัฐพงษ์  หนูสุข
1.  นางสาวณัฐกฤตา  กวางใหม่
2.  นางสาวจารุวรรณ  จันเลือน
7 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประวัติ
2.  เด็กหญิงณภัทร  ชัยมงคล
3.  เด็กหญิงศิรินภา  เมืองทอง
1.  นางอุทัยวรรณ  สวนสาร
2.  นางสาวจุฑามาศ  สิงห์ลอ
8 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงปทิตตา  นันตะละ
2.  เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารมะโน
3.  เด็กหญิงรัชญานันท์  แก้วปัญญา
1.  นายกัลยาณวัฒน์  อุตตะรี
2.  นางสุนีย์  มูลสุตา
9 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1.  เด็กชายกิตติพงษ์  ดีรอด
2.  เด็กหญิงกาลวิภา  ผิวพุ่ม
3.  เด็กหญิงอาทิมา  หงษ์สา
1.  นางสาวลักษณพร  อยู่นคร
2.  นางสาวจันทรา  นาเจริญ
10 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงนิรัชพร  ดงดินดำ
2.  เด็กหญิงมัณฑิตา  ยี่ตันศรี
3.  เด็กหญิงสุพิชญา  โสภา
1.  นางสาวมโนมน  หอมนวล
2.  นายกฤติธี  ไชยสาร
11 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายไกรวิชญ์  กันธิยะ
2.  เด็กหญิงปรีญาภัทร  วงศ์เมือง
3.  เด็กหญิงขจิตยาภรณ์  ทะนุ
1.  นางจันจิรา  หนักฟุ่น
2.  นางสาวจิตรตรีพร   บุญเจริญ
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กหญิงน้ำฝน  ลีตู
2.  เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาผล
3.  เด็กหญิงวรัญญา  มิมะละ
1.  นางสาวปัญญาพร  ทิหวาย
2.  นายทรงพล  อ่องแก้ว
13 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1.  เด็กหญิงเอมี่  ไม่มีนามสกุล
2.  เด็กชายอานนท์  ไม่มีนามสกุล
3.  เด็กชายชูชาติ  จิตรจงคีรี
1.  นางอันธิกา  ใจยะสิทธิ์
2.  นางสาวนพคุณ  อุปสอด
14 โรงเรียนบ้านสี่หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 1.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิทักษ์ภูพาน
2.  เด็กหญิงกาญจนา  ถวิลชาวไร่
3.  เด็กหญิงสุพัสตรา  นารีภาพเจริญ
1.  นายวัลลภ  มันตาธรรม
2.  นายอนุรักษ์  อรรถการยุทธ
15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงณิชากรณ์  ทองแถม
2.  เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กลีบบัวขาว
3.  เด็กชายภาณุเดช  บุตรชาย
1.  นายสายันต์  ประสิทธิธัญกิจ
2.  นางสาวสิริกาญจน์  เชียงจักร์
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กชายธนาวุฒิ  วรรณงาม
2.  เด็กหญิงพรพรรษา  แซ่โง้ว
3.  เด็กหญิงอารดา  เงินบำรุง
1.  นางพจนี  เอี่ยมใส
2.  นางสาวนิพัตรา  ศรีดี
17 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สลีแดง
2.  เด็กหญิงพิมพ์ดารา  บุญยัง
3.  เด็กหญิงธันยพร  ขันนา
1.  นายนพดล  บุญบุรี
18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงตุลยา  สุขบุญ
2.  เด็กหญิงพัตรพิมล  แก้วถม
3.  เด็กหญิงณัชชา  ตังควิเวชกุล
1.  นางจีราภรณ์  วันจันทร์
2.  นางอุษณีย์  เณรศาสตร์
19 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงบุณยวีร์  นกพ่วง
2.  เด็กหญิงญาณภา  เกษรจรุง
3.  เด็กหญิงวลธันย์  พุ่มม่วง
1.  นางสาวนวกานต์  ศรศรี
2.  นางสาวจริยา  ขันแก้ว
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1.  เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์อุ๊ด
2.  เด็กหญิงกฤติมา  พรหมเมือง
3.  เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมวงค์
1.  นางกัญญาณัฐ  ใจตื่น
2.  นางสาวนันทิยา  ดวงดอกมูล
21 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายศุภกานต์  สุขดี
2.  เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ
3.  เด็กหญิงอรวรรณ  เอ็นเอียง
1.  นางจรรยา  วงศ์ไชย
2.  นางศิริวัลย์  ธนาวุฒิกร
22 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายนพรัตน์  ชายราม
2.  เด็กชายอิทธิมนต์  อุลหัสสา
3.  เด็กหญิงพัชราภา  แก้วเกิด
1.  นางสาวฐณิฏา  คุณยศยิ่ง
2.  นายวัลลภ  ทองสุวรรณ์
23 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงกณิศา  ถาพะยอม
2.  เด็กหญิงกชพร  จิตตา
3.  นางสาวชนกชนม์  หมดมลทิน
1.  นางกนกภรณ์    ร้อยหมื่น
2.  นายเอกอาวุธ   สุริยะเจริญ
24 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงธนพร  เหล็กเพชร
2.  เด็กหญิงศศิชา  พึ่งพิพัฒน์
3.  เด็กหญิงนันทนา  การณ์อินทร์
1.  นางดาวเรือง  วงษ์นิยม
2.  นางสุรีย์  ใยดี
25 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กชายณัฐภูมิ  ตุ่มทอง
2.  เด็กชายโสภณวิชญ์  วงศ์อินทร์
3.  เด็กชายสิทธิพร  ซาวาโน
1.  ว่าที่ร้อยตรีวีระพล  โยระภัตร
2.  นายชินโชติ  ทิพย์คำ
26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาสรับ
2.  เด็กหญิงภัทรวดี  ยศสมบัติ
3.  เด็กชายเทวนาถ  พูลแสง
1.  นางสาวกรณิการ์  บุญเรือง
2.  นางสาวพรพนา  เอี้ยงทอง
27 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 1.  เด็กหญิงธนัชพร  อินทิยะ
2.  เด็กชายนภดล  วิไลรัตน์
3.  เด็กชายธนาคม  สะสมทรัพย์
1.  นางสุพัตรา  ปินตา
2.  นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
28 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 1.  เด็กชายพุทธิพงษ์  ทุมทัน
2.  เด็กชายภานุพงค์  วิระยะ
3.  เด็กชายกฤตภาส  มหาวงศนันท์
1.  นายสมนึก  มหาวงศนันท์
29 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงกานต์ธีรา  พรมมูล
2.  เด็กหญิงกานดารัตน์  แหล่ลิ
3.  เด็กชายสิทธิโชค  เตมือ
1.  นายปิยพงศ์  ปอกกันทา
2.  นางเสาวณีย์  สุบิน