ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอภัสรา  แสนกุ้ง
2.  เด็กหญิงพรนภา  เชอมือกู่
3.  เด็กหญิงอารยา  อาเคอ
1.  นายอำพน  พลพระ
2.  น.ส.พิมพ์พิศา  แสนไชยศรี
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงคำหลาว  เยอะแจะ
2.  เด็กหญิงสมหญิง  บุตรงาม
3.  เด็กหญิงบุษยมาศ  ทรายหมอ
1.  นางสาวสิริพรรณ  วังมณี
2.  นางสาววีณา  คำมงคล
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงพัชรพร  ทวีพูน
2.  เด็กหญิงภัทรสุดา  สอนศิลา
3.  เด็กชายพัชรพงศ์  อ้นฟู
1.  นางสาวณัฐวรา    ศรีเพชร
2.  นายรัตติพงษ์   จิตรานุกูลกิจ
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  เด็กหญิงนิรดา  เที่ยงทิศ
2.  เด็กหญิงมณีมณฑ์  เฉลิมวัด
3.  เด็กหญิงอัญชลี  ศรีนาค
1.  นายวิโรจน์  นาคอ้น
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงมินตรา  กลัดเพ็ชร
2.  เด็กหญิงพรทิพย์  คำนุกูล
3.  เด็กหญิงวีรวรรณ  ขวาชัยวี
1.  นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
2.  นายพิษณุ  ป้อมเสมา
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงวัลวลี  ปิงเมือง
2.  เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทธิศิริ
3.  เด็กหญิงอรณิชา  หมื่นกันธุ์
1.  นายกฤติธี  ไชยสาร
2.  นางสาวมโนมน  หอมนวล
7 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายธีรพงษ์  เครือยะ
2.  เด็กชายพีรพันธ์  บัวเทศ
3.  เด็กหญิงพรนิพา  วงค์ปัญญา
1.  นางสุภาภรณ์  ตั๋นเกี๋ยง
2.  นายรณกร  รัตนรักษ์มงคล
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กชายพิษณุ  บุญช่วย
2.  เด็กชายโยฮัน  โพธิ์ไพจิตร
3.  เด็กหญิงกนกพร  น้อยศรี
1.  นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
9 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงษมารัตน์  ลักษณะวิเชียร
2.  เด็กหญิงชณัฐธิดา  ปราศจาก
3.  เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียนระวัง
1.  นายสุเทพ   ท่วมพุทรา
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงกฤติยาพร  แสนกือ
2.  เด็กหญิงโศภิตา  กันจินะ
3.  เด็กหญิงสุธาสินี  จินะแปง
1.  นายจรัล  คำวิชัย
2.  นางเพ็ญศิริ  จันทวาด
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงแพรวา  พุ่มเงิน
2.  เด็กหญิงสุชานุช  จันทร์รอด
3.  เด็กหญิงเกศรา  นาคลำภา
1.  นายสมยศ  บุญรักษ์
2.  นางเยาวรักษ์  สุปิยะพาณิชย์
12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงนาฏฤดี  อุอินทร์
2.  เด็กหญิงกนกพร  กันทะหมื่น
3.  เด็กหญิงมานิสา  วงศ์เงิน
1.  นางสาวทิษรฌยา  ให้พร
2.  นายสง่า  ศรีจันทร์ดี
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงสุชาดา  จินบุตร
2.  เด็กหญิงสุดาวดี  พุ่มแก้ว
3.  เด็กหญิงฌัชชญาภรณ์  สุกแก้ว
1.  นายธีระพงษ์  ศรีพงษ์สุทธิ์
2.  นางมาลินี  สิงห์ลอ
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องคลอง
2.  เด็กหญิงจันทิมา  บุญเรือง
3.  เด็กหญิงเทียนศิริ  พัดขำ
1.  นางสาวปิยมนต์  เนียมหอม
2.  นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
15 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงธนพร  วุฒิพรอนันต์
2.  เด็กหญิงนลินา  -
3.  เด็กหญิงปิยากร  อุปถัมภ์
1.  นางสดศรี  สุตะวงค์
2.  นางสาวสุรีรัตน์  ระดม
16 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงธารน้ำ  ยะสิทธิ์
2.  นายวรัญญู  เฉลิม
3.  นายจักรพงษ์  แก้วสกุล
1.  นายอุเทน  จักรบุญมา
2.  นายเกรียงศักดิ์  สุขมี
17 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงชลดา  รักธรรม
2.  เด็กหญิงปาริชาติ  จำวงษ์
3.  เด็กหญิงบุษราคัม  คำแหวน
1.  นางสาวทัดดาว  ละอองแก้ว
2.  นางณจิณษฎาพร  มั่งมี
18 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายสมเกียรติ  ศรีธนะ
2.  เด็กชายธนพล  บุญยะ
3.  เด็กหญิงศรัณย์พร  สายแปลง
1.  นางสาวสวรรญา  นาคสีดี
2.  นางสาวอำพวา  แสนสุวรรณ์