ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวลัคนา  สังเคน
2.  นางสาววีรนุช  แปงกันยา
3.  นายศิลา  นวลทา
1.  นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
2.  นายวศิน  ปังสุวรรณ
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวดวงกมล  ใจพรมเมือง
2.  นางสาวมินตรา  บุญประสงค์
3.  นางสาวอัญชลี  ดรัยนารีกุล
1.  นางจิตรลดา  ตาละสา
2.  นายสานิตย์  ลอยพอ
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นายอรรถสิทธิ์  ทรงคำ
2.  นายตรีภพ  จอมหล้า
3.  นายศุภฤกษ์  มาเยอะ
1.  นายปราการ  อินทยศ
2.  นางอนัญญา  นวลเปรม
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นางสาวจุฑารัตน์  สุขอยู่
2.  นางสาวกฤตพร  กิจโชคดี
3.  นางสาวเสาวภาคย์  จรขำ
1.  นายวิโรจน์  นาคอ้น
5 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวจุฑามาศ  สุขกล้า
2.  นางสาวหทัยชนก  ศรีเนตร
3.  นางสาวปิยธิดา  ชัยภูมิ
1.  นายสุทธิเกียรติ์   เดชแฟง
2.  นางสายฝน   พานิชยเวช
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นายสิทธินนท์  พรหมโย
2.  นางสาวจันทรัสม์  กองคำมณีพูน
3.  นายศักดิ์สิทธิ์  แสนชัย
1.  นางสาวศรัญธร  พลสวัสดิกุล
2.  นายสุริยพงศ์  อัมพวา
7 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวนิศารัตน์  เย็นขัน
2.  นางสาวภรภัทร  เย็นขัน
3.  นางสาวปาริศตา  ตาสี
1.  นายวีรวัฒน์  ม่วงมิตร
2.  นายปัณณฑัต  มีสิงห์
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  นางสาวกมลพรรณ  รุ่งเจริญ
2.  นางสาวอัจฉรา  เพชรดี
3.  นางสาวปาริชาติ  อุ่นชู
1.  นายวีระพงษ์  กองพรม