ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงลูลู่  สิงห์ต้า
2.  เด็กหญิงศุภาพร  จองแดง
3.  เด็กหญิงเจติยา  ไพโรจน์ยอดยิ่ง
1.  นางรัตนา  พลพระ
2.  นางยวิษฐา  นันตา
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ้งดี
2.  เด็กหญิงจารุกัญญ์  แสงผะการ
3.  เด็กหญิงวรลักษณ์  อ้อยผดุง
1.  นางสาวนฤมล  แซ่พร่าน
2.  นางสาวนวรัตน์  ต่ำแก้ว
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กชายธราเทพ  สมกัน
2.  เด็กหญิงจุฑารัตน์  กันทิละ
3.  เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  สีวิใจ
1.  นางลติกา  ปาละสอน
2.  นางสาวภัทราภรณ์  วัฒนฤกษ์ปรีชา
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ซิกว้าง
2.  เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต
3.  เด็กหญิงขวัญหทัย  นิติกูล
1.  นางสาวสุภรณ์   อนุรักษ์
2.  นางสาวสิริพร    กันทา
5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงนิภาพร  พรมประเสริฐ
2.  เด็กหญิงธัญพิชชา  วัจนะ
3.  เด็กหญิงกชกร  สังข์ทอง
1.  นางสาวภมรรัตน์  มณีโชติ
2.  นายปกป้อง  เมืองไสย
6 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 1.  เด็กหญิงฐิหัทยา  อุปฮาด
2.  เด็กหญิงวิมลมณี  บุณยะวิโรจ
3.  เด็กหญิงปรนันฐ์  จันก้อน
1.  นางสาวพชรพรรณ  ชมภูชิต
2.  นางดารุณี  เจียงสงวน
7 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงพริชา  ชวนะปัญญา
2.  เด็กหญิงวิมลพรรณ  โปธา
3.  เด็กหญิงปภารินทร์  ตาเขียว
1.  นางสาวสิริญาภรณ์   ขยัน
2.  นายนครินทร์  แก้วดวงดี
8 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถาวรศักดิ์
2.  เด็กหญิงสุชานันท์  แถมพยัคฆ์
3.  เด็กชายนฤมิตร  นาเมฆ
1.  นางสาวอาทิตตญา  ปิติสาร
2.  นางสาวสุคนธา  ผาสุข
9 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงสุพิชชัยยา  ขำสังข์
2.  เด็กหญิงสิริราช  เงินทอง
3.  เด็กหญิงกรณัฐ  ไชยมงคล
1.  นางสาวประทุมทิพย์  ศรีฉัตรถา
2.  นายชาญชัย  นาแพร่
10 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 1.  เด็กหญิงพิชชาดา  ชูเจริญ
2.  เด็กหญิงพัชชรพร  ศรีจันทร์
3.  เด็กหญิงณัชชา  แสงทอง
1.  นางสาวปรียารัฐ   บุญรักษ์
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงจิดาภา  อุดมสม
2.  เด็กหญิงณัฐกาญจน์  โกฎคำ
3.  เด็กหญิงรัชนก  สิงห์ใจ
1.  นางจันทร์จิรา  สมผัด
2.  นายมงคล  สันชัย
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 1.  เด็กหญิงญาณิศา  ไชยเสน
2.  เด็กหญิงศิริกัญญา  ทิกามล
3.  เด็กหญิงนันท์นลิน  ตาปัน
1.  นายเกื้อกูล  แก้วจันทร์
2.  นางอัจฉราภรณ์  แก้วจันทร์
13 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1.  เด็กชายนริต  จำปีเรือง
2.  เด็กชายวสันต์  จะตุมาศ
3.  เด็กชายบูรณ์พิภพ  ทองน้อย
1.  นายนิพล  บัวชุม
2.  นายวิสุทธิพงษ์  พลูวิหก
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 1.  เด็กชายเตชินท์  กันอินต๊ะ
2.  เด็กชายวรรณธัช  แสนเสริฐ
3.  เด็กหญิงธนวรรณ  คำสมุทร
1.  นายจิรายุทธ์  บุญจี้
2.  นายธีรศักดิ์  วิชิตไพรบูรณ์
15 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงเอื้อกานต์  บุญมาก
2.  เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งกุศล
3.  เด็กหญิงอันยารัตน์  ิอินยาวิเลิศ
1.  นางจรินทร์  แก้วหนู
2.  นางวัฒนา  ท้าวอาศา
16 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงสุธิชา  มงคลทิพย์
2.  เด็กหญิงปริยกร  สุขเจริญ
3.  เด็กหญิงวรัทยา  ท้องฟ้า
1.  นางสาวนพรัตน์ สุขเจริญ   สุขเจริญ
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงปนัสยา  เขียวทอง
2.  เด็กหญิงกุลนัฐธิดา  มาดี
3.  เด็กหญิงณัฐธญาน์  เพ็งเรือง
1.  นางปัฏ  เรืองปัญญา
2.  นางสุดยินดี  วังลังกา
18 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงชลิสา  วงศ์ฉายา
2.  เด็กชายธนวัฒน์  เชียงคำ
3.  เด็กชายรุ่งวิกรัย  แก้วพาคำ
1.  นางภิรมย์ลักษณ์  ติสระ
2.  นางพัชรียา  รัตนวงศ์
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงสุภิศานันท์  เปรมรุ่ง
2.  เด็กหญิงณัชชา  อินกองงาม
3.  เด็กหญิงชญานี  ทิพย์โอสถ
1.  นายไกรวิทย์  ดีไทย
2.  นายวรวัตร  ธรานีร
20 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายชัยยพล  อิกำเหนิด
2.  เด็กหญิงธัญรัตน์  เนตรสัก
3.  เด็กหญิงศิระษา  ขันแก้ว
1.  นายธีรพันธ์  สิทธิอมรรัตน์
2.  นางรัตติกาล  กุลบุตร
21 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1.  เด็กหญิงนิรดา  ขวัญเถื่อน
2.  เด็กหญิงอุษยาภรณ์  นวมแดง
3.  เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์
1.  นางนฤมล  กันหา
22 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงพุทธิดา  กำธร
2.  เด็กชายชัยมงคล  นุ้ยเย็น
3.  เด็กหญิงรัตติยากร  พวงจันทร์
1.  นางนิจวรรณ  ณ น่าน
23 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 1.  เด็กชายกิตติชัย  วงศ์แสนดี
2.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ซ้อนนอก
3.  เด็กหญิงปาณิศา  กันทะวงค์
1.  นายประสงค์  ปุกคำ
2.  นางจิตนภา  ปุกคำ
24 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายกล้าณรงค์  ธนะวงค์
2.  เด็กชายปรินทร  กองทา
3.  เด็กหญิงกีรตินันท์  วงค์ตัน
1.  นางรัชนี  หวังกีรติกุล
25 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงกีรติกา  วงษ์ภู่
2.  เด็กหญิงพรกนก  ต่างงาม
3.  เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรวงษ์
1.  นางวันเพ็ญ  วงศ์คำจันทร์
26 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 1.  เด็กชายอัษฎายุทธ  ซองเงิน
2.  เด็กหญิงทิพย์มณี  แนบพุดชา
3.  เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิจิตรสกุล
1.  นางธัญภัส  อรุณรัตน์
2.  นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
27 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงปราราวี  จิตรสว่าง
2.  เด็กหญิงกรวิภา  คล้ายอ่อง
3.  เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีวรสาร
1.  นางปิยรัช  เจริญศิลป์
28 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กชายสิรภัทร  นันทพรม
2.  เด็กหญิงปรียาภัทร  พัศกุล
3.  เด็กหญิงวลัยพรรณ  พิมรัตน์
1.  นางสาวมัญชรี  หล่อเงิน
29 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงศุภัชภิสรา  รัตนพล
2.  เด็กหญิงนวมน  สุรินทร์เปา
3.  เด็กหญิงวิไลรัตน์  เสือสกุล
1.  นางสาวพัทธนันท์  นันธทิพย์สกุล
2.  นางพิมพ์ชนก  อาจตรา
30 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงสุภัชชา  เผือกพันธ์
2.  เด็กชายอดิสร  อะโรคา
3.  เด็กชายอนุพงศ์  ขำไข่
1.  นางวิรัช  ศรีทรัพย์
2.  นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีทรัพย์
31 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 1.  เด็กชายศุภภากร  นนทนันท์
2.  เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิภักดิ์
3.  เด็กหญิงฐิติพร  บุญมา
1.  นางสาวศิริวรรณ  ติ๊บปละวงศ์
2.  นายคมกฤษ  อาคารรัตน์วรรณ
32 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงการะเกด  สายพานทอง
2.  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เวียงลอ
3.  เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวระกต
1.  นางเปมิกา  แก้วมา
33 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงจันทกานต์  ยื่นแก้ว
2.  เด็กหญิงเกวลิน  แก้วดี
3.  เด็กหญิงชัญญานุช  น้อยหลำ
1.  นายนราวุฒิ  ตรงต่อกิจ
2.  นางสาวภัทรา  จ้อยฉิม
34 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระกูลทรัพย์ดี
2.  เด็กหญิงตวิษา  คนอยู่
3.  เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น
1.  นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
2.  นางสาวนพรัตน์  อิสระณรงค์พันธ์
35 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 1.  เด็กชายศุภกิติติ์  อดิลักษณ์กิรติ
2.  เด็กหญิงนิตยา  พิศอ่อน
3.  เด็กชายธีรดนย์  ขานโฮง
1.  นางสาวกมลชนก  สายน้ำเย็น
36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1.  เด็กหญิงสาวินี  กุลดิหลกพนา
2.  เด็กหญิงจูปะลิพอ  -
3.  เด็กหญิงณิชาภัทร์  ม่วงบาง
1.  นางนันท์ฑัต  เจริญรอบ
2.  นายชูกิต  วงค์จันทร์