ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงฐิติมา  อินหลวง
2.  เด็กหญิงพรธิชา  ตามี
3.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์ดี
1.  นายจำเนียร  รอดแก้ว
2.  นางสาวอภิชญา  ทาเปรียว
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงจิรายุ  ศรีสุคนธ์
2.  เด็กหญิงธนัท  สีงาม
3.  เด็กหญิงเบญญาภา  มณีรัตน์
1.  นางวันเพ็ญ  น้ำใส
2.  นางสาวดุษฎี  พงษ์ตานี
3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กชายสรชัช  ขำศิริ
2.  เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยยา
3.  เด็กหญิงเกตวรา  เกียงภา
1.  นางดิศรานันท์  ผูกจิต
2.  นายณัฐพล  กองคำ
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายอติวิชญ์  ดีมูล
2.  เด็กหญิงกาญจณาวัชร์  ทองเจริญ
3.  เด็กหญิงชญานิษฐ์  มาป๊อก
1.  นางวลัยพร   เอี่ยมวัฒนากูล
2.  นางกนกวรรณ   ทำนุพันธ์
5 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงธวัลรัตน์  อาสมาน
2.  เด็กหญิงภัทรธิดา  พิณนุรส
3.  เด็กหญิงศิริลักษ์  ยางงาม
1.  นายชนาธิป  ศรีสวัสดิ์
2.  นางสาวรดาศา  มิ่งสมร
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กหญิงภรณ์ธิตา  ต้นธิสา
2.  เด็กหญิงญาณภัค  สืบตระกูล
3.  เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวดี
1.  นางสาวพิมล  ธนกรสกุล
2.  นางสาวเมษา  ชมภูพันธ์
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงวัลยา  คุ้มดี
2.  เด็กหญิงธนัชชา  วงชนา
3.  เด็กหญิงฐิตาภา  แก่นเมือง
1.  นางสาวรุศดา  บุญปัญญา
2.  นางสาวธนพร  อินทพรโสภิต
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวปัทมพร  ยอดทอง
2.  เด็กหญิงนันทิตา  โชครัตนเดชากุล
3.  เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญานนท์
1.  นายภูดิศ  ยุทธพันธ์
2.  นางสาวเหมือนฝัน  มีทรัพย์
9 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิสูง
2.  เด็กหญิงศิรินธร  อะเวลา
3.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหลาทอง
1.  นายพีระพงษ์  ไข่เปลี่ยน
2.  นายชูเกียรติ  เมืองกรุง
10 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงกุ๊กกิ๊ก  คำปัน
2.  เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัชนี
3.  เด็กหญิงจันทกานต์  ท้าวเขื่อน
1.  นายธนภัทร  วินันท์
11 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอรจิรา  ภัทรวงค์สันติกุล
2.  เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงทรัพย์อนันต์
3.  เด็กหญิงอาทิตยา  ทวิลวิศาล
1.  นางสุพัตรา  เกษมเรืองวิชชญ์
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงวันวิสา  เม่นเผือก
2.  เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะ
3.  เด็กหญิงศิริโฉม  ฉิมพาลี
1.  นายประกิจ  เนยสูงเนิน
2.  นางสาวรวีวรรณ  กองทอง
13 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  เด็กชายสุวิจักขณ์  สียา
2.  เด็กชายอนุชา  แก่นโงน
3.  เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองวิริยะนันท์
1.  นายวรัมถ์  สุภานันท์
2.  นายสถาพร  สอนนนฐี
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายพิเชฐชัย  ปัญโญกิจ
2.  เด็กชายชญานนท์  ทะแสนเทพ
3.  เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยอดสูงเนิน
1.  นางสาวจตุพร  เสาร์จันทร์
2.  นางสาวดวงนภา  สุกใส
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงรัญชิดา  คงรอด
2.  เด็กหญิงจิราพร  ภู่ฤทธิ์
3.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันสุข
1.  นายนิรุตติ์  หัทยัง
2.  นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กหญิงณัฐธิดา  ประทิศ
2.  เด็กหญิงนันทิกานต์  ต่างใจ
3.  เด็กหญิงทิพวัลย์  ดอกพิกุล
1.  นายเกียรติศักดิ์  กันฉิ่ง
2.  นายสุนทร  วงศ์ษา
17 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กชายทักษนัย  ดวงไทย
2.  เด็กหญิงกรรณิการ์  เทศบอน
3.  เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทกลาง
1.  นางจรัญญา  จินะกาศ
18 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กชายทนงศักดิ์  ชัยรัตน์
2.  เด็กหญิงศรินษา  ทิพย์นาง
3.  เด็กหญิงศรุตา  ทิพย์นาง
1.  นางสาวลัดดาวัลย์  พูลทรัพย์
2.  นางถนอมศรี  เวชสุวรรณ์
19 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายธนธรณ์  เทพแสน
2.  เด็กชายฐิตินันท์  ภาคภูมิ
3.  เด็กหญิงเหมือนฝัน  สมบูรณ์ชัย
1.  นางพัทยา  วรรณสอน
20 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดเจริญ
2.  เด็กหญิงกัญญาณี  คำมี
3.  เด็กหญิงรสิตา  แว่นฉิม
1.  นางสาวชนิสรา  อาสาหม้อ
2.  นางสาวกาญจนา  มาลัย
21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงนัสนันท์  จิตต์โสภา
2.  เด็กหญิงสุภาภัทร  ศรีสุวรรณ
3.  เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสลุด
1.  นางอภิรมณ  จันทร์เมือง
2.  นายณัฐพล  จันทร์อิ่ม
22 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายกณวรรธน์  นิคม
2.  เด็กหญิงพรพิมล  ดวงแก้ว
3.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หล่ำทุ่ง
1.  นางศุภาพร  ถมยา
23 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาววสุรัตน์  อิ่นแก้ว
2.  เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชุ่มเชย
3.  เด็กหญิงทิพรดา  สมสุข
1.  นางสาวธัญวดี  ลือราช
2.  นางกาญจนา  วังมณี
24 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายณัฐภูมิ  สานอินทร์จักร
2.  เด็กชายปฐมพงค์  ตรีบุญเมือง
3.  เด็กหญิงเกวลิน  ทองใบ
1.  นางสาวจินดารัตน์  ทาริน
2.  นางพัชรี  ต๊ะสูง
25 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงรัตนา  บุญผ่อง
2.  นางสาวญาณิน  บุญมา
3.  เด็กหญิงปานพวรรณ  ปันปา
1.  นางสาวสุรีรัตน์  ระดม
2.  นางสดศรี  สุตะวงค์
26 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงวิภาภรณ์  อยู่ทิพย์
2.  เด็กหญิงสุกฤตา  อินแตง
3.  เด็กหญิงอริสา  วงศ์สวรรค์
1.  นางสาวสุธาทิพย์  พุกจันทร์
2.  นางจันทนา  มัชฌิมา
27 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1.  เด็กหญิงธันย์ชนก  ยะอุโมงค์
2.  เด็กหญิงกฤติยา  บุณคุณ
3.  เด็กหญิงฤทัยชนก  ไชยโย
1.  นางธันยพร   นวคุณานนท์
2.  นางสาวนุจรินทร์   มณีขัติย์
28 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายภากร  สวัสดี
2.  เด็กหญิงกุลธิดา  สมาเมฆ
3.  เด็กหญิงชลรดา  หวังเดชกุลกิตติ
1.  นางสาวแพรพลอย  ตัวเจริญ