ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญเรือง
1.  นางสาวกมลชนก  แก้วโก
2.  นางสาวศุภาวดี  ศิริวรวัจน์ชัย
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงแครี่  ชีวินเอกภพ
1.  นางสาวนารีรัตน์   ศักดิ์ทอง
2.  นาย Shi   Fangwei
3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงทัตพร  แซ่ต้วน
1.  นางสาวกิตติยา  ขุระสะ
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงนภาพร  อินศิริ
1.  นางสาวพนิตชนก   กิจประเสริฐ
2.  นางสาวณัฐวรรณ  อินทรัพย์
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายพัชรพล  ผิวเกลี้ยง
1.  นางเยาวลักษณ์  มาส้มซ่า
6 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 1.  เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมสวัสดิ์
1.  นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร
1.  นางสาวธีรารัตน์  ชีวสิทธิยานนท์
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.  เด็กชายจีรศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
1.  นางสาวสุมิตตรา  แสงแก้ว
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงมีนาลักษณ์  ขวัญนาค
1.  นางสาวมาย  แซ่เท้า
10 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นางสาวลิสา  พิมาทัย
1.  นางสาวทิฆัมพร   เค้าโคน
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วลือ
1.  นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
12 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงเพียงตะวัน  ใจมา
1.  นางสาววีรญา  สุวี
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  เด็กชายกฤษณเดช  เพชรวัชรนันท์
1.  Mr.Chang  Guojun
2.  นางสาวนฤมล  ศรีบุญเรือง
14 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวมนัสชนก  แสนแสง
1.  นางสาววารุณี   สมใจ
2.  นางสาว กัลยารัตน์   ไชยศิลป์
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กหญิงภันทิลา  เยาว์ธานี
1.  Missqiuyan  Yang
16 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายศุภกิตติ์  กาศทิพย์
1.  นางสาววรรษพร  อินทรรุจิกุล
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงพุทธรักษา  ศรีริเรือง
1.  นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
18 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  เด็กหญิงณัฐชา  ใจจง
1.  นางสาววรินทร์  น้อยแสง
2.  นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ
19 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 1.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนวงษ์
1.  นางสาวปาริฉัตร  เพชรดี
20 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นายธราดล  อัตตะวิริยะสุข
1.  นายนาคร  ศรีพินทุศร
21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงวัลลภา  คงแย้ม
1.  นางกมลชนก  แก้วแดง
22 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  เด็กหญิงกิตติกา  สุขอู๊ด
1.  นายโชคชัย  ทองอรุณศรี
2.  Mrs.Ohnmar  -
23 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงวรัญญา  รถทอง
1.  นางสาวทิพย์มณฑา  กาวารีย์
24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 1.  เด็กหญิงแตงไทย  ชาวไร่เงิน
1.  MissWang  Wenqian
2.  นางสาวณัฐนันท์  เนตรทิพย์
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นจันทร์
1.  นางสาวสิรีธร  อภิธนัง
2.  นางศุภณัฐชญา  บุตรบุญ
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงกรวีร์  มีทรัพย์
1.  นางสาวมะลิวรรณ  ประทีปเพ็ญจันทร์
2.  นางสาวธันยพร  ชวนคิด
27 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงสุธิดา  แซ่หยาง
1.  นางสาวเมธาพร   จารุรัศมิพันธุ์