ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวนภัสกร  จตุแสน
2.  นางสาวสุพิชชา  พรมเมา
3.  นายศุภณัฐ  กาศมณี
1.  นางสาวอภิญญา   อิ่นแก้ว
2.  นางสาวชลินรัตน์  สิทธิเจริญ
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นางสาวพลอยไพลิน  ยศเสือ
2.  นางสาวรัตร์ณาพร  ลาวเปียง
3.  นางสาวมธุรส  บุญตา
1.  นางรัฐชญา  วงศ์ษารัฐ
2.  นายสิทธิ์  ทองก้อน
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภู
2.  นางสาวรุ่งฤดี  คำแดง
3.  นางสาวรุ้งนภา  หมื่นขัตติยะ
1.  นางสาวศิวนาถ  ธนะบุญ
2.  นายอภิรักษ์  ภูชัย
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1.  นางสาวกัลยา  อิ่มหิรัญ
2.  นางสาวนันทวดี  เมืองสาคร
3.  นางสาวอวิกา  สินาคม
1.  นายณัฐภูมิ  พระฉาย
2.  นางธฤตชญ  โภคศิริโชติ
5 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  นายพีรพงศ์  ฟูเชื้อ
2.  นางสาวกฤษติยาพร  โพธิ์ป้อม
3.  นางสาวชลธิชา  ทองทา
1.  นางอุดมศิลป์  สักลอ
2.  นางสาวอุมาภรณ์  สิทธิจันทร์
6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวปรายฟ้า  ศรีสม
2.  นางสาวอภิสรา  อิสระ
3.  นางสาวพีระภัทร  รอดเอี่ยม
1.  นายมานิต  สมานพันธ์
2.  นางกัญฎา  นาคนชม
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1.  นายสรัล  ศรีนนท์
2.  นางสาวสุนันทา  ศรีงาม
3.  นางสาวอาทิตยา  นิยมถิ่น
1.  นางเมตตา  เจริญโพธิ์
2.  นายปิยะพงษ์  วิลัย
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงรวิสรา  จำปา
2.  เด็กหญิงศิรารัตน์  อำทำ
3.  นางสาวศิรินพา  โทศก
1.  นายปัญญกร  เชียงรอด
2.  นายอนุสรณ์  เชียงรอด
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  นางสาวพรตะวัน  แก้วเนตร
2.  นางสาววิภาวี  เพ็งแพ
3.  นายกิตติธัช  หลวงนา
1.  นายวินัย  หลำภักดี
2.  นางสาวสุภนิช  สินเฉ้า
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1.  นางสาวพิสินี  สุวรรณคีรียง
2.  นางสาวอรพิชญ์  ศิริวิกวัฒนากุล
3.  นางสาวรัญชิดา  สีแก้ว
1.  นางเสาว์ลักษณ์  มณีขัติย์
2.  นายวรษา  จักรพันธุวงค์
11 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นางสาวนริศรา  ศรีสวาท
2.  นางสาวชนินันท์  ขันตีมิตร
3.  นางสาววิมลทิพย์  ปรานช่วย
1.  นางนาวรัตน์  พิมพ์เครือสี
2.  นายพิทยา  อ่ำขำ
12 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1.  นางสาวนโรชา  สาเลิศสกุล
2.  นางสาวเบญจมาศ  วิจิตรปัญญา
3.  นางสาวสุพีพร  วรรณา
1.  นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ
2.  นายคณวรา  สิละบุตร
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นายศุภวิชญ์  เถื่อนแท้
2.  นางสาวธิดา  เกษนอก
3.  นางสาวพิชญาภัค  โสภณางกูล
1.  นางสุมิตรา  ตันอุตม์
2.  นางสาววาสนา  โนรี
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นางสาวปวันรัตน์  ไชยะกูล
2.  นางสาวปนัดดา  แก้ววิเชียร
3.  นางสาวปุณยนุช  เสนาธรรม
1.  นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
2.  นางพิมพ์พรรณ  พรหมศิริแสน
15 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  นายสุธินันท์  นันทพันธ์
2.  นายอนุวัฒน์  ปั๋นพรม
3.  นางสาวปนัดดา  เทพเทพา
1.  นางกุลยา  กอศรีพร
16 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  นางสาววราภรณ์  ปู่ยอ
2.  นางสาวธัญชนก  และดู
3.  นางสาวอรทัย  ธนวรชัย
1.  นายจีราวัฒน์  จั๋นต๊ะวงค์
2.  นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกุล