ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงมาธินดา  สัจถา
2.  เด็กหญิงอิสรีย์  สมไชยวงค์
3.  เด็กหญิงปวีณ์รดา  ประทีปอุษานนท์
1.  นายวสันต์  นายด่าน
2.  นายประชัน  หาญจริง
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงช่อพฤกษา  ดี
2.  เด็กหญิงธันย์ชนก  สีสุยะ
3.  เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยปัญญา
1.  นางจีราภรณ์  จันทะปะทัด
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กชายนนทชัย  สร้อยสุวรรณ์
2.  เด็กชายวิศววิท  หมู่ทอง
3.  เด็กหญิงจารุภา  พรพิพัฒน์
1.  นายประสิทธิ์   เหล็กสิงห์
2.  นายสมภพ   มหายศนันท์
4 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1.  เด็กหญิงกัญญานัฐ  เด่นรุ้ง
2.  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปิงใจ
3.  เด็กหญิงหทัยรัตน์  ต๊ะใจ
1.  นางอ้อมฤทัย  ต๊ะใจ
2.  นางสิริรักษ์  เรืองสวัสดิ์
5 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายธนาดล  คำมา
2.  เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น
3.  เด็กชายภูรี  พจรฤกษ์จารี
1.  นายอภิชาติ  ทรายแก้ว
2.  นางสาวอัญชุลี  ขวัญใจ
6 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1.  เด็กหญิงเบญญาภา  ยืนบุญ
2.  เด็กหญิงพรนภา  เป็งเจริญ
3.  เด็กหญิงสุธีธิดา  มณีขัตย์
1.  นางสาวภณัฐภิฌา  บุญมีมา
2.  นายปรภพ  วังธิยอง
7 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงวรัญญา  กระเซ็น
2.  เด็กหญิงณิชานันท์  นพพิบูรณ์
3.  เด็กหญิงฐิติมา  เกิดทรัพย์
1.  นายธนากร  สิงห์เหม
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  เด็กชายทักษ์ดนัย  มาธุระ
2.  เด็กชายโภคี  ทรงยั่งยืนกุล
3.  เด็กชายอัฑฒ์ภากร  วีระสัตรา
1.  นางสาวศิวาพร  วงค์ชัยขันธ์
2.  นางสาวสุพิชชา  สร้อยข่าย
9 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1.  เด็กหญิงสุทธสินี  ปามา
2.  เด็กหญิงนิตยาภรณ์  รอบคอบ
3.  เด็กหญิงมาลาตรี  ทรายคำ
1.  ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
2.  นางอรฉัตร  ธราวุธ
10 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 1.  เด็กหญิงอธิชา  หาญพรม
2.  เด็กหญิงลลิตา  แจ่มจันทร์
3.  เด็กหญิงลักษิกา  นันทหาร
1.  นางสาวสุทัตตา  บุญเลี้ยง
2.  นายธนาวุธ  วัลละวงษ์
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กชายพลวัตร  เจริญพร
2.  เด็กชายศิรวัฒน์  เจริญมีสุขโภคัย
3.  เด็กชายอานันทวีป  ใจโฮ้ง
1.  นางอุดมลักษณ์  อุ่นอารมย์
2.  นายพงษ์เกียรติ  เขื่อนรอบเขต
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 1.  เด็กหญิงปภาณิน  จ่าเชิญ
2.  เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยรัตน์
3.  เด็กหญิงสุภชา  หมอกมืด
1.  นางฐิตินันท์  สุขสวาสดิ์
13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงศุทธิกานต์  บุญมา
2.  เด็กชายชัยธวัช  ดังแสนสุข
3.  เด็กชายพชรพล  ทุนอินทร์
1.  นายจักรพันธ์  อุ่นเรืองพิงค์
14 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 1.  เด็กชายสหรัฐ ทานัน  ทานัน
2.  เด็กชายณฐกร  ทวนทอง
3.  เด็กหญิงธิดาพร  เหลื่อมทองหลาง
1.  นายสมยศ  ภูเขียว
15 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงษ์โสภา
2.  เด็กชายศิรพัฒน์  กลิ่นหอม
3.  เด็กหญิงอรุณรัตน์  ภู่เอี่ยม
1.  นางเบญจมาภรณ์  สิทธิ
2.  นางึคมคาย  จิตรวิเศษ
16 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงนิตินันท์  โสภณางกูล
2.  เด็กหญิงเมธินี  เทศสลุด
3.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดวัด
1.  นายนรากร  ศิโรรังษี
2.  นางสาวอารยา  แจ้งชัด
17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กหญิงวัชราภรณ์  จินดามัง
2.  เด็กหญิงเจนนภา  ฝั้นสืบ
3.  เด็กหญิงนันทวรรณ  สิทธิมา
1.  นายมนตรี  ดีมั่น
2.  นายคะจอ  วงศ์ภูมิคีรี
18 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงปันฑารีย์  พ่วงไผ่
2.  เด็กหญิงสุรีพร  เกิดผา
3.  เด็กหญิงรัตติยา  ช่างเภา
1.  นางสาวสาธิตรา  บางสมบุญ
19 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 1.  เด็กชายนพวิชญ์  เชียงโส
2.  เด็กหญิงอรปรียา  ประถมวงค์
3.  เด็กหญิงวชิราภรณ์  สารเสนาะ
1.  นายพงค์เดช  ลาวตุม
20 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 1.  เด็กชายกฤษดา  วงษ์น้อย
2.  เด็กหญิงศุภวรรณ  กัณทะวงษ์
3.  เด็กชายณัฐพล  กัณทะวงษ์
1.  นางสาวรุ่งทิวา  ศรีสวัสดิ์
2.  นายวีระยุทธ์  ไพยา
21 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงอภิชญา  ยาสมุทร์
2.  เด็กหญิงกรกนก  เรือนคำ
3.  เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์
1.  ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ฟ้าแลบ
2.  นายนิคม  คำโพธิ์
22 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กหญิงกุลณัฐฐา  วรนาค
2.  เด็กหญิงยุพิน  อาคม
3.  เด็กหญิงอัฐภิญญา  อุนะพำนัก
1.  นางพวงพยอม  ศรีคำขลิบ
2.  นายจักรพันธุ์  เต็มภู
23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1.  เด็กหญิงศุภมิตรา  ติ้ววงค์
2.  เด็กหญิงปทมาพร  เขินภัย
3.  เด็กหญิงพรนภัส  เลิศณรงค์
1.  นายธีรศักดิ์  สวนแก้ว
24 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1.  เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานถม
2.  เด็กหญิงเจนนรา  อินต๊ะวงศ์
3.  เด็กหญิงมทินา  คองมล
1.  นางสาวดนิตา  ดวงแก้วมงคล
2.  นายวีระพงษ์  กันธาอ้าย