ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงจ่อ
2.  เด็กหญิงวริศรา  ตาหมี่
3.  เด็กหญิงแพรวา  อินต๊ะ
1.  นางเกษมณี  ขัติยะ
2.  นายวัชระ  ไชยวงษ์
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงสุจิรา  บั้งเงิน
2.  เด็กหญิงเปรมฤดี  เลือดทหาร
3.  เด็กหญิงศศิธร  แก้วตั้ง
1.  นางสาวทัศนีย์  เทพคำลือ
2.  นายสุรศักดิ์  สุวรรณ
3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงษ์ไทย
2.  เด็กหญิงมนชนก  ต๊ะหล้า
3.  เด็กหญิงปวันรัตน์  อนุมา
1.  นายบรรจง  วงศ์วิวัฒน์ธนะ
2.  นายเอกพันธ์  ตันท่อน
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองชมภู
2.  เด็กหญิงนิภาภรณ์  คล้ายโพธิ์ศรี
3.  เด็กหญิงชญานิน  พวงชัยยะ
1.  นายจเร  เกตุทอง
2.  นายธนกฤต  แสนดี
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  เด็กหญิงนพมาศ  เหมือนแก้ว
2.  เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ  ศรีโสภา
3.  เด็กชายอภิเชษฐ  จันทร์เสน
1.  นางสาวสุจินดา  ทรัพย์สุนทร
2.  นายอานนท์  เจริญสุข
6 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กชายอภิโชค  วรรณประเสริฐ
2.  เด็กชายอรรถพล  ยศวงศ์ใจ
3.  เด็กหญิงจิตติมา  เครือวงค์ปัญญา
1.  นายเศรษฐพงษ์  วงศ์เมือง
2.  นางสิริรัตน์  ฝึกฝน
7 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กชายอานนท์  นิลแพทย์
2.  เด็กชายวันชัย  ฆ้องหลวง
3.  เด็กหญิงสุนิสา  แก้วทองคำ
1.  นายอนุรักษ์  คำนก
2.  นายปิยชัย  ตาทิพย์
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงฉัตรสุดา  คงน้อย
2.  เด็กหญิงจามจุรี  สิงหพันธ์
3.  เด็กหญิงณิชา  คำแสน
1.  นายวุฒิพงศ์  พุทธกิจ
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงเบญญภา  ทรัพย์สิน
2.  เด็กหญิงกรรณิกา  มีเหล่าพันธ์
3.  เด็กหญิงธีร์จุฑา  โพธิ์กระจุย
1.  นายสมยศ  บุญรักษ์
2.  นางสาวณัฐณิชา  อินทร์หนุน
10 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 1.  เด็กหญิงชนิกาพร  ปิงชัย
2.  เด็กหญิงภัทราภรณ์  อริยากรกุล
3.  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สมยาวะกาศ
1.  นายอัคเรศ  ทรัพย์เจริญ
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงฐิติชญา  ตัสสะสูงเนิน
2.  เด็กหญิงปภษณี  สิงห์โต
3.  เด็กหญิงรักษิณา  นุ่มพรม
1.  นายทินกร  มั่นยวน
2.  นายธีรนันท์  ปางพรม
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เด็กหญิงบุษกร  ปรีวัลย์
2.  เด็กชายวีรภัทร  บัวคำเกิด
3.  เด็กชายวันเฉลิม  ปลิวสกุลดี
1.  นางสาวภาวิณี  สุระเวช
2.  นางศิริลักษณ์  นาคพงศ์
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1.  นางสาวเมธาวี  พูนเพิ่มธนวัฒน์
2.  เด็กหญิงพิมภิรา  เขื่อนแก้ว
3.  เด็กหญิงวรัชยา  ธงสิบห้า
1.  นางสาวบงกช  เจริญศิลป์
2.  นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยะวุฑมิกุล
14 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายระพีพงษ์  กาคำ
2.  เด็กชายทวัช  คำพนม
3.  เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือวิเสน
1.  นางสาวคณิศร  ธรรมชัย
15 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งแสง
2.  เด็กหญิงณัฐชยา  ถาวัน
3.  เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ไทยเจริญ
1.  นางสาวปุญญวิทย์  บุญประเสริฐ
2.  นางสาวกมลชนก  เกิดโต
16 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 1.  เด็กหญิงฐิติมา  ไชยสมบัติ
2.  เด็กหญิงกาญจนันท์  ฟูแสง
3.  เด็กชายกิตติชัย  ใจปาละ
1.  นางพรทิพย์  วงค์ตะวัน
2.  นายเศรษฐพันธุ์  สันวงค์
17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 1.  เด็กชายกฤษณะ  ผ่องนุสนธิ์
2.  เด็กหญิงณัฐนิชา  นวลดอกไม้
3.  เด็กหญิงรพีพร  ทิมเขียว
1.  นายมนตรี  พุกทอง
2.  นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย