ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1.  นายรัชภูมิ  สืบสาร
2.  นางสาวปิยาภรณ์  อภิวัน
3.  นางสาวชุลีพร  นาทุม
1.  นางสาวสุพิชฌาย์  สง่างามสกุล
2.  นายชุมพล  ชัยวุฒิ
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 1.  นางสาวกวิสรา  ธัญการกรกุล
2.  นางสาวนิชธาวัลย์  แซ่เท้า
3.  นางสาวเณริศา  อ่วมสถิต
1.  นายเอกภพ   กันยารอง
2.  นายสุชา  กุลกิติเกษ
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 1.  นางสาวกีรติกา  ด้วงทอง
2.  นางสาวฐายิกา  นวลหงษ์
3.  นางสาวทิชากร  ใจเถิง
1.  นายโอภาส  วงค์ชัย
2.  นางสุธนิต  สกุลเอื้อ
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1.  นางสาวนภสร  แสนทวีโภคทรัพย์
2.  นางสาวจีรณา  ไพรหอมรื่น
3.  นางสาวกรรณิการ์  ไพบูลย์
1.  นางสาวสายพิณ  งามสนิท
2.  นางสาวกนกพร  อุดมพาณิชย์
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 1.  นางสาวณริน  สีนิน
2.  นางสาวอรวรา  คูโบต้า
3.  นายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
1.  นางสาวสุจินดา  ทรัพย์สุนทร
2.  นายอานนท์  เจริญสุข
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.  นางสาวกันยารัตน์  เลาเงิน
2.  นางสาวทัศนี  กาวิจันทร์
3.  นายวีรยุทธ  วะยาคำ
1.  นายเอกตระกูล  อยู่ใบสี
2.  นายสุทิน  ธรรมวัง
7 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1.  นายพิทวัส  ขันติ
2.  นางสาวธนพร  คุ้มวงษ์
3.  นางสาวยลดา  หิมโสภา
1.  นางสาวอมรา  เทียนทอง
2.  นางสาวสิริวิมล  สุขมามอญ
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  นางสาวเมทินี  ทับทองหลาง
2.  นางสาวประภาพร  บัวกล้า
3.  นางสาวเบญจมาศ  หยอมแหยม
1.  นายวีรพันธ์  กิจสนาโยธิน
9 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 1.  นางสาวจารุภา  คงเจริญ
2.  นางสาววราภรณ์  แสงงาม
3.  นางสาวปิยะธิดา  สายปาน
1.  นางสาวสุนันทา  ยิ้มละมัย
2.  นางศิริขวัญ  นันทวงษ์
10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 1.  นายสราวุฒิ  เขื่อนเก้า
2.  นางสาวจรวยพร  จำปาทอง
3.  นางสาววีรยา  คำกล่อม
1.  นางสาวพิกุล  ถิ่นหลวง
2.  นายพงษ์เทพ  พงษ์ไพร