ยินดีต้อนรับ

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


ลำดับ โรงเรียน สังกัด ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 1.  เด็กหญิงธนิษฐา  สวาสดิ์วงค์
2.  เด็กหญิงเพียงขวัญ  หล้าบุญมา
3.  เด็กหญิงจารุพิชชา  จินะสาม
1.  นางสาวน้ำฝน  อินสุวรรณ์
2.  นางสาวราตรี  สุนทร
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 1.  เด็กหญิงณัฐวรรณ  วิเชียรชม
2.  เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แซเผาะ
3.  เด็กชายพิสิษฐ์  จูเต๊าะ
1.  นายศิริพงษ์  พิมสวัสดิ์
3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1.  เด็กหญิงนิภาพร  บัวทะลาด
2.  เด็กหญิงปัญญารัตน์  ทัสสกุลพนิช
3.  เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาก
1.  นางจิราพร   หลงแย้ม
4 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1.  เด็กหญิงิอมรรัตน์  ยิ่งราษฎร์สุข
2.  เด็กหญิงปพิชญา  จินดา
3.  เด็กหญิงปรินันท์  มะเม็ง
1.  นางกาญจนา  กาญจนกิตติ
5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 1.  เด็กหญิงร่มฉัตร  ศรีจันทร์แก้ว
2.  เด็กหญิงนฤพร  จัดของ
3.  เด็กชายนภัสกร  จงสมจิต
1.  นางสาวศรัญญา  จันตา
2.  นางสาวสิดาพร  บุตรชา
6 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองพะเยา 1.  เด็กหญิงสินีนาฏ  รื่นเริง
2.  เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ขันทะกิจ
3.  เด็กหญิงอนุตตรีย์  เสมอใจ
1.  นางวิไลพร  หงษ์ทอง
2.  นางสาววิชชุดา  ศรีบุศย์
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1.  เด็กหญิงกัลย์สุดา  อินต๊ะอุ่นวงค์
2.  เด็กหญิงวัชรินทร์  ธูปเอี่ยม
3.  เด็กหญิงพิสญาพร  พานทอง
1.  นางพรทิพย์  จงอัจฉริยกุล
2.  นางสุดารัตน์  พริ้่งรัตนา
8 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1.  เด็กหญิงบุญธิดา  ม่วงแย้ว
2.  เด็กหญิงร่มฉัตร  บุตรสุวรรณ
3.  เด็กหญิงเบญจพร  แย้มกร
1.  นางสาวนวกานต์  ศรศรี
2.  นางสาวณัฐภรณ์  ฝังใจ
9 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1.  เด็กชายศิลา  สะพิงค์
2.  เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองปัญโญ
3.  เด็กหญิงพิชญา  นะประสิทธิ์
1.  นางสาวภูษณิศา  ใจอินผล
2.  นางสาวกุลสตรี  ปัญญาดี
10 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 1.  เด็กหญิงกมลวรรณ  มินทะนา
2.  เด็กชายรัฐนันท์  ไทยประเสริฐ
3.  เด็กชายธนาทิป  เขื่อนแก้ว
1.  นางรัชนี  ลำน้อย
2.  นางสาวจินตนา  ชายคำ
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 1.  เด็กหญิงกัญญาภัค  ญานวัฒนสกุล
2.  เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันทร์ภิรมย์
3.  เด็กหญิงภาวิณี  แจ่มสอน
1.  นายพัฒนากร  บุตรราช
2.  นายสุรเดช  น้อมมนัส
12 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 1.  เด็กชายปรัตถกร  สมศิริ
2.  เด็กชายภูมิพิภัทร  ทองดีโลก
3.  เด็กหญิงพิจิตตรา  ฟูปลูก
1.  นายอุดม  บุญศรีตัน
13 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 1.  เด็กชายรัชนาท  แก้วทุ่ง
2.  เด็กชายศิริมงคล  นุ้ยเย็น
3.  เด็กชายภาคภูมิ  สังวงษ์
1.  นายสณรรธช์พงศ์  ฤทธิ์น้ำ
2.  นายสุขเมือง  มะโต
14 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.  เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ทิมเคลือจีน
2.  เด็กหญิงนริศรา  มีประไพ
3.  เด็กหญิงนรารัตน์  สังข์อินทร์
1.  นายดนุวัศ  นันตา
2.  นางพัฒฑิดา  นันตา
15 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 1.  เด็กหญิงนงนภัส  พันธุ์เพียร
2.  เด็กหญิงพัชรี  เขือนอก
3.  เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์สุวรรณ์
1.  นายสุทัศน์  เสมอเชื้อ